3 vink­kiä WordPres­sin käyt­töön (Divi-tee­mal­la)

Miten WordPressilla päivitetään kotisivuja

Sisällysluettelo

Hel­pot koti­si­vut teke­vät kaik­ki net­ti­si­vut käyt­täen suo­sit­tua WordPress Divi-tee­maa. Näi­den help­po­jen vink­kien avul­la sääs­tät rahaa ja muok­kaat yri­tyk­se­si val­mii­ta net­ti­si­vu­ja jat­kos­sa myös itse.

Koti­si­vut eivät ole kos­kaan täy­sin val­miit, mut­ta osaat­ko päi­vit­tää WordPress-sivu­ja itse?

Me Hel­poil­la koti­si­vuil­la toteu­tam­me kaik­kien asiak­kai­dem­me koti­si­vut WordPres­sil­lä. Maa­il­man suo­si­tuim­paan koti­si­vu­jen jul­kai­su­jär­jes­tel­mään on saa­ta­va­na lukui­sia val­mii­ta tee­mo­ja, jois­ta ehdot­to­mas­ti yksi par­haim­pia on mei­dän­kin käyt­tä­mäm­me Divi Theme.

Paras­ta on, ettei WordPres­sin käyt­tä­mi­sek­si tar­vit­se osa­ta html-koo­daus­ta ja sil­ti esi­mer­kik­si Divi-tee­man avul­la on mah­dol­lis­ta toteut­taa erit­täin tyy­lik­käi­tä ja yksi­löl­li­siin tar­pei­siin rää­tä­löi­ty­jä kotisivuja.

Täs­sä artik­ke­lis­sa halusim­me antaa muu­ta­man vin­kin WordPres­sin Divi-tee­mal­la toteu­tet­tu­jen koti­si­vu­jen muok­kauk­seen. Koti­si­vut kun eivät kos­kaan ole täy­sin val­miit. Koti­si­vu­jen tyy­pil­li­si­nä tavoit­tei­na on kerä­tä lii­de­jä, lisä­tä yri­tyk­sen näky­vyyt­tä, raken­taa asian­tun­ti­juus­ku­vaa, erot­tua eduk­seen kil­pai­li­jois­ta ja lopul­ta kas­vat­taa myyn­tiä. Jot­ta nämä tavoit­teet voi­tai­siin saa­vut­taa, tuli­si koti­si­vu­jen sisäl­töä, kuten kuvia, teks­te­jä ja sitä kaut­ta myös metaot­si­koi­ta ja ‑kuvauk­sia päi­vit­tää säännöllisesti.

1. Kuvien lisää­mi­nen WordPressillä

Kuvien lisää­mi­nen tai vaih­ta­mi­nen WordPres­sin Divi-tee­maa käyt­täen onnis­tuu hel­pos­ti myös itse. Kir­jau­dut­tua­si WordPress-sivuil­le­si valit­set vain vasem­mas­ta sivu­pal­kis­ta koh­dan “Sivut” ja sen alta sivun, jol­le haluat lisä­tä uuden kuvan tai vaih­taa jon­kin van­hois­ta kuvis­ta. Sivua kan­nat­taa muo­ka­ta käyt­täen visu­aa­lis­ta raken­ta­jaa, mikä tapah­tuu valit­se­mal­la sivun ylä­lai­das­ta “Build On The Front End”.

 

Visuaalinen-rakentaja-apuna-WordPress-sivujen-muokkaamisessa

 

Kuvia tai mitä tahan­sa ele­ment­te­jä lisä­tes­sä­si valit­set sivul­ta koh­dan “Lisää moduu­li”, jon­ka jäl­keen voit vali­ta, mil­lai­sen ele­men­tin haluat lisä­tä, täs­sä tapauk­ses­sa “kuvan”.

 

Miten-lisätään-moduuli-WordPressissa

 

Samal­la taval­la toi­mi­taan myös sil­loin, jos ei halu­ta lisä­tä koko­naan uut­ta kuvaa, vaan ainoas­taan vaih­taa van­han tilal­le uusi. Sil­loin siir­ryt visu­aa­li­ses­sa edi­to­ris­sa sen kuvan koh­dal­la, jon­ka haluat vaih­taa ja valit­set “moduu­lin asetukset”.

Var­si­nais­ta kuvaa pää­set valit­se­maan media­kir­jas­tos­ta klik­kaa­mal­la “lähe­tä tie­dos­to”. Media­kir­jas­toon lisäät kuvia hel­pos­ti raahaamalla.

Ennen kuvan tal­len­ta­mis­ta on tär­ke­ää täyt­tää sivun oikeas­sa lai­das­sa ole­vat “liit­teen tie­dot”. Täs­sä koh­taa sinun kan­nat­taa täyt­tää aina­kin koh­dat “Otsik­ko”, “Vaih­toeh­toi­nen teks­ti” ja “Kuvaus”. Näi­den tie­to­jen täyt­tä­mi­nen on tär­ke­ää kah­des­ta­kin syys­tä. Ensin­nä­kin otsi­kon ja kuvauk­sen teks­tit voi­vat näkyä Googlen kuva­haus­sa, ja toi­sek­si vaih­toeh­toi­nen teks­ti (eli alt-teks­ti) ker­too haku­ko­neil­le ja niil­le, jot­ka eivät näe kuvaa (esim. näkö­vam­mai­sil­le), mitä sii­nä on.

Kuva­tie­dos­ton ja kuvan otsi­kon nimeä­mi­nen sekä alt-teks­tis­sä näky­vän kuvauk­sen kir­joit­ta­mi­nen on olen­nai­nen osa kuvien haku­ko­neop­ti­moin­tia. Haku­ko­nei­den kan­nal­ta myös sivuil­le ladat­ta­van uuden kuva­tie­dos­ton nimeä­mi­seen ja kokoon kan­nat­taa kiin­nit­tää huomiota.

Kuvan tulee olla hyvä­laa­tui­nen, mut­ta kui­ten­kin kool­taan aivan mak­si­mis­saan 200 kt. Lii­an suu­ret tie­dos­tot hidas­ta­vat sivus­ton lataus­no­peut­ta ja vai­kut­ta­vat nega­tii­vi­ses­ti haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen ja käyt­tä­jä­ko­ke­muk­seen, sil­lä kukaan ei pidä hitais­ta verkkosivuista.

 

 

Kuvien opti­moin­nis­ta, kuten esi­mer­kik­si tie­dos­ton nimeä­mi­ses­tä ja lii­an suu­rien kuva­tie­dos­to­jen pie­nen­tä­mi­ses­tä, voit lukea lisää artik­ke­lis­tam­me Lyhyt oppi­mää­rä kuvien opti­moin­nis­ta koti­si­vu­ja varten.

Kun olet valin­nut kuvan, täyt­tä­nyt liit­teen tie­dot ja kli­kan­nut “ase­ta kuvak­si”, muis­ta vie­lä tal­len­taa sivuil­le teke­mä­si muu­tok­set. Valit­se visu­aa­li­sen raken­ta­jan ala­kul­mas­ta kol­me pis­tet­tä […] ja tallenna.

Sosi­aa­li­sen median jako­ja var­ten kan­nat­taa kuva käy­dä lisää­mäs­sä myös sivun oikeas­sa kul­mas­sa ole­vaan “artik­ke­li­ku­vaan”.

 

artikkelikuvan-lisaaminen-wordpressissa

 

Alla ole­val­ta videol­ta näet koh­ta koh­dal­ta, miten kuvia lisä­tään WordPressissä.

2. Teks­tin muok­kaa­mi­nen Divi-tee­man avul­la WordPressillä

Seu­raa­vak­si pääs­tään muok­kaa­maan tekstiä.

WordPress-sivuil­le­si kir­jau­dut­tua­si valit­set vasem­mas­ta pal­kis­ta “Sivut” ja sen ala­si­vun, johon haluat teh­dä muok­kauk­sia tai lisä­tä uut­ta teks­tiä. Kan­nat­taa jäl­leen ottaa käyt­töön visu­aa­li­nen raken­ta­ja klik­kaa­mal­la “Build On The Front End”.

Seu­raa­vak­si vali­taan se koh­ta, johon teks­tiä halu­taan lisä­tä tai muo­ka­ta ja kli­ka­taan “Lisää rivi”. Täs­sä koh­taa voit myös vali­ta halua­ma­si pals­toi­tuk­sen, esi­mer­kik­si yhden koko sivun levyi­sen pals­tan tai kak­si hie­man eri levyis­tä palstaa.

Lopuk­si valit­set anne­tuis­ta moduu­leis­ta “teks­tin”, jon­ka jäl­keen pää­set­kin kir­joit­ta­maan sisäl­töä tai vaih­toeh­toi­ses­ti voit kopioi­da aiem­min val­miik­si kir­joit­ta­ma­si teks­tin esi­mer­kik­si Wordista.

 

Miten-tekstia-lisataan-WordPressissa

 

Eten­kin pit­kät teks­tit kan­nat­taa kir­joit­taa mie­luum­min ensin jol­la­kin tar­koi­tuk­seen teh­dyl­lä teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­mal­la ja kopioi­da sit­ten vas­ta WordPres­siin. Näin väl­ty­tään myös sil­tä, että teks­ti esi­mer­kik­si net­tiyh­tey­den kat­ke­tes­sa häviäi­si kokonaan.

Teks­tiä ei kui­ten­kaan kan­na­ta kos­kaan kopioi­da WordPres­siin val­miik­si muo­toil­tu­na, sil­lä muo­toi­lu saat­taa­kin siel­lä näyt­tää aivan kum­mal­li­sel­ta ver­rat­tu­na alkuperäiseen.

Kan­nat­taa­kin käyt­tää aina WordPres­sin “Lisää muo­toi­le­mat­ta” ‑pai­ni­ket­ta tai vaih­toeh­toi­ses­ti käyt­tää teks­ti esi­mer­kik­si Note­pa­din kaut­ta, jol­loin muo­toi­lut poistuvat.

Lopul­li­nen muo­toi­lu teh­dään aina WordPres­sin oman työ­ka­lu­ri­vin avulla.

Vink­ki vito­nen: Kun haluat upot­taa teks­tii­si link­ke­jä, maa­laa halut­tu koh­ta teks­tis­tä ja valit­se työ­ka­lu­ri­vil­tä link­kiä kuvas­ta­va ket­ju-pai­ni­ke, johon syö­tät halu­tun osoit­teen. Ennen kuin tal­len­nat lin­kin, klik­kaa koh­ta “avaa uudes­sa väli­leh­des­sä”. Näin sivuil­la­si vie­rai­le­vat eivät pois­tu siel­tä kli­ka­tes­saan linkkiä.

Muis­ta lopuk­si tal­len­taa sivuil­la teke­mä­si muutokset.

Kat­so myös video-ohjeet (alla) teks­tin lisää­mi­seen ja muokkaamiseen.

3. Metaot­si­koi­den ja ‑kuvaus­ten muok­kaa­mi­nen WordPres­sin Yoast SEO ‑lisä­osal­la

Koti­si­vu­jen teks­te­jä muo­ka­taan ja päi­vi­te­tään yleen­sä sil­loin, kun sisäl­töi­hin on tul­lut joi­ta­kin muu­tok­sia. Hin­nas­to on muut­tu­nut, hen­ki­lö­kun­taa on tul­lut lisää, osoi­te on vaih­tu­nut tai on tul­lut uusia tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta. Kun teks­tiä on muo­kat­tu, on syy­tä tar­kis­taa, että myös meta­ku­vauk­set ja ‑otsi­kot ovat ajan tasalla.

Nämä metaot­si­kot ja ‑kuvauk­set ovat siis ne teks­tit, jot­ka Google näyt­tää sivuis­ta­si haku­tu­lok­sis­saan. Näky­vyy­den kan­nal­ta on äärim­mäi­sen tär­ke­ää, että nämä meta­tie­dot vas­taa­vat sivu­je­si päi­vi­tet­ty­jä sisältöjä.

Yoast SEO on WordPres­siin saa­ta­vil­la ole­va lisä­osa, jol­la metaot­si­koi­ta ja ‑kuvauk­sia voi­daan lisä­tä ja muo­ka­ta. Kun olet osta­nut koti­si­vut meil­tä, olem­me auto­maat­ti­ses­ti lisän­neet sivus­to­si jokai­sel­le yksit­täi­sel­le sivul­le sen het­ki­siä sisäl­tö­jä vas­taa­vat otsi­kot ja kuvaukset.

 

Yoast-SEO--lisaosan-kayttaminen-WordPressissa

 

Kun olet muo­kan­nut koti­si­vu­je­si teks­te­jä, voit seu­raa­vien ohjei­den avul­la muo­ka­ta myös metaot­si­kon ja ‑kuvauk­sen hel­pos­ti itse.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Kir­jau­dut­tua­si sivuil­le­si valit­set jäl­leen vasem­mas­ta pal­kis­ta “Sivut” ja sen ala­si­vun, jon­ka meta­tie­to­ja haluat muo­ka­ta. Skrol­laat sivul­la alas­päin koh­taan “Yoast SEO” ja klik­kaat Googlen haku­tu­los­si­vul­ta näyt­tä­väs­tä esi­kat­se­lus­ta. Näin sinul­le avau­tu­vat koh­dat “SEO otsik­ko” ja “Meta selos­tus”. Näi­den teks­ti­ri­vien tilal­le voit hel­pos­ti kir­joit­taa uudet sisäl­tö­jä vas­taa­vat otsi­kot ja kuvaukset.

Muis­ta vie­lä lopuk­si skrol­la­ta takai­sin sivun ylä­osaan ja tal­len­taa muu­tok­set klik­kaa­mal­la oikeas­sa sivu­pal­kis­sa ole­vaa “Päivitä”-painiketta.

Face­boo­kin ja Twit­te­rin some­ja­ko­ja var­ten on mah­dol­lis­ta kir­joit­taa omat otsi­kot ja kuvauk­set Yoast-lisä­osan avul­la. Some­ku­vauk­sia pää­set kir­joit­ta­maan klik­kaa­mal­la lisä­osan koh­das­ta “Social”.

Mil­lai­nen on hyvä metaot­sik­ko ja meta­ku­vaus? Entä miten ne vai­kut­ta­vat haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen? Lue lisää aihees­ta ja nap­paa tal­teen vin­kit tääl­tä ja tääl­tä.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Elementor vai Divi

Ele­men­tor vs. Divi

Ver­tai­lus­sa kak­si tämän het­ken suo­si­tuin­ta page buil­de­ria eli WordPress-sivu­jen raken­ta­jaa Divi ja Ele­men­tor. Lue kum­man me valitsimme.

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo