Haku­ko­neop­ti­moi You­tu­be-video­si ja paran­na näkyvyyttäsi

youtube-videon-optimointi

Sisällysluettelo

You­tu­be-videoi­den jul­kai­si­joi­den välil­lä käy­dään kovaa kil­pai­lua kat­so­jis­ta. Näin paran­nat videoi­de­si mah­dol­li­suuk­sia löy­tyä You­tu­ben ja Googlen hakutuloksista.

Mik­si videoi­den opti­moin­ti on tärkeää?

You­tu­be on nyky­ään maa­il­man toi­sek­si suo­si­tuin verk­ko­si­vus­to (heti Googlen jäl­keen), jos­sa jul­kais­taan joka päi­vä val­ta­va mää­rä videoi­ta. You­tu­been lisä­tään kes­ki­mää­rin 300 tun­tia video­ma­te­ri­aa­lia joka minuut­ti, ja uusi You­tu­be-video huk­kuu hel­pos­ti kai­ken tämän video­si­säl­lön joukkoon.

Opti­moi­mal­la video­si Googlea ja You­tu­ben haku­toi­min­toa var­ten voit kui­ten­kin mer­kit­tä­väs­ti paran­taa mah­dol­li­suuk­sia saa­da videoil­le­si näky­vyyt­tä. Opti­moi­dut videot ovat­kin hyvä kei­no saa­da yri­tyk­se­si parem­min esil­le Googles­sa, sil­lä Google omis­taa You­tu­ben, ja tar­jo­aa haku­tu­lok­sis­saan mie­lel­lään You­tu­be-link­ke­jä. You­tu­be-videot, jois­sa on hyvä otsik­ko ja kuvaus sekä pal­jon kat­se­lui­ta heti jul­kai­sun jäl­keen kil­pai­le­vat Google-näky­vyy­des­sä todel­la hyvin.

Aiem­mas­sa blo­gi­teks­tis­säm­me seli­tim­me, miten voit luo­da yri­tyk­sel­le­si oman You­tu­be-kana­van. Täl­lä ker­taa ker­rom­me, kuin­ka autat You­tu­ben ja haku­ko­nei­den käyt­tä­jiä löy­tä­mään jul­kai­se­ma­si videot helpommin.

Tee ensin avainsanatutkimusta

Videon suun­nit­te­lu­pro­ses­si kan­nat­taa aloit­taa sel­vit­tä­mäl­lä, mis­tä poten­ti­aa­li­set kat­so­ja­si ovat kiin­nos­tu­nei­ta, ja mitä he etsi­vät You­tu­bes­ta tai Googles­ta. Sinun ei tar­vit­se vali­ta videoi­de­si aihei­ta pel­käs­tään eri haku­ter­mien suo­sion perus­teel­la, mut­ta haku­mää­rät kan­nat­taa sil­ti aina ottaa huo­mioon päät­täes­sä­si, mil­lais­ta video­si­säl­töä aiot julkaista.

Kokei­le kir­joit­taa You­tu­ben haku­kent­tään yri­tyk­sel­le­si tär­kei­tä ter­me­jä, niin jär­jes­tel­mä ehdot­taa sinul­le sii­hen liit­ty­viä suo­si­tuim­pia haku­ja. Jokin usein etsit­ty asia voi olla erin­omai­nen aihe seu­raa­val­le videol­le­si. Kat­so, mil­lai­sia videoi­ta You­tu­be tar­jo­aa haku­tu­lok­sis­saan kysei­sil­lä haku­ter­meil­lä, ja yri­tä teh­dä omas­ta videos­ta­si nii­tä parempi.

Hyvä työ­ka­lu on myös Googlen ilmai­nen Keyword Plan­ner. Sen avul­la voit hel­pos­ti sel­vit­tää, kuin­ka pal­jon Google-haku­ja arviol­ta teh­dään mil­lä­kin avain­sa­noil­la. Näin tie­dät parem­min, mitä ihmi­set oikeas­ti etsi­vät netis­tä. Voit lukea Keyword plan­ne­ris­ta lisää aihet­ta käsit­te­le­väs­tä artik­ke­lis­tam­me.

Hyvä otsik­ko van­git­see huomion

Videon otsi­kol­la on olen­nai­nen vai­ku­tus sii­hen, innos­tuu­ko poten­ti­aa­li­nen kat­so­ja klik­kaa­maan videon link­kiä. Otsi­kon pitäi­si olla iske­vä ja ker­toa sel­väs­ti, mik­si ihmis­ten kan­nat­taa käyt­tää aikaan­sa videon katsomiseen.

Otsik­koon kan­nat­taa sisäl­lyt­tää nii­tä avain­sa­no­ja, joil­la ihmi­set etsi­vät sisäl­töä kysei­ses­tä aihees­ta You­tu­bes­ta tai Googles­ta. Käyt­tä­jä kat­soo video­si pal­jon toden­nä­köi­sem­min, jos se vai­kut­taa aidos­ti vas­taa­van sitä, mitä hän on hakemassa.

Kat­so myös, mitä mui­ta videoi­ta You­tu­be tar­jo­aa kysei­sil­lä avain­sa­noil­la. Näi­tä videoi­ta vas­taan sinun video­si jou­tuu kil­pai­le­maan kat­so­jis­ta. Tut­ki, miten kil­pai­le­vien videoi­den opti­moin­ti (kuten nii­den otsik­ko tai kuva) on teh­ty, ja tee ne omaan videoo­si vie­lä paremmin.

Kir­joi­ta infor­ma­tii­vi­nen ja kiin­nos­ta­va kuvaus

Kuvauk­sen teh­tä­vä­nä on ker­toa You­tu­bel­le, mis­tä videos­sa­si on kyse. You­tu­ben algo­rit­mi ei pys­ty ymmär­tä­mään videoi­den sisäl­töä kuten ihmi­nen, vaan se arvioi videoi­ta muun muas­sa nii­den otsi­kon, kuvaus­teks­tin ja tagien avulla.

Kuvaus­teks­tis­sä on tär­ke­ää käyt­tää videon aihee­seen liit­ty­viä kes­kei­siä avain­sa­no­ja, jot­ta ihmi­set voi­vat löy­tää sen hel­pos­ti. Jos kir­joi­tat videol­le­si kat­ta­van kuvauk­sen, jos­sa ker­rot mitä video käsit­te­lee ja käy­tät tär­kei­tä avain­sa­no­ja­si, You­tu­be ja Google tar­joa­vat video­ta pal­jon toden­nä­köi­sem­min hakutuloksissaan.

You­tu­be algo­rit­mi antaa eri­tyi­sen pal­jon pai­noar­voa avain­sa­noil­le, jot­ka esiin­ty­vät kuvaus­teks­tin 2–3 ensim­mäi­ses­sä lausees­sa. Kuvauk­sen aloi­tus vai­kut­taa myös sii­hen, kuin­ka hou­kut­te­le­val­ta video­si näyt­tää haku­tu­lok­sis­sa. You­tu­ben haku näyt­tää haki­joil­le ensim­mäi­set 150–160 merk­kiä videon kuvauk­ses­ta, joten sinun täy­tyy onnis­tua herät­tä­mään poten­ti­aa­lis­ten kat­so­jien mie­len­kiin­to heti kuvauk­sen alussa.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Valit­se hyvä pik­ku­ku­va eli thumbnail

Thumb­nail eli pik­ku­ku­va on yksi videon opti­moin­nin tär­keim­piä osia. Videon pik­ku­ku­va näkyy You­tu­be- ja Google-haus­sa ja aut­taa van­git­se­maan ihmis­ten huo­mion, kun he selaa­vat haku­tu­lok­sia. Se on otsi­kon ja kuvauk­sen alun ohel­la ainoa mitä käyt­tä­jät näke­vät videos­ta­si klik­kaa­mat­ta sitä, joten jos thumb­nail ei ole pysäyt­tä­vä ja hou­kut­te­le­va, kovin moni käyt­tä­jä tus­kin halu­aa kat­soa videotasi.

Mitä thumb­nai­lis­sa sit­ten pitää ottaa huomioon?

Pik­ku­ku­van tek­ni­set vaa­ti­muk­set ovat var­sin yksin­ker­tai­set. Suo­si­tel­ta­va kuva­ko­ko on 1280 ker­taa 720 pik­se­liä ja suu­rin hyväk­syt­ty tie­dos­to­ko­ko 2 mega­ta­vua. Voit lada­ta thumb­nai­li­si You­tu­been joko JPG‑, GIF‑, BMP- tai PNG-tiedostona.

Usein paras thumb­nail on videol­ta otet­tu eri­tyi­sen kiin­nos­ta­va kuva­kaap­paus, joka herät­tää ihmis­ten ute­liai­suu­den, mut­ta voit hyvin käyt­tää myös muu­ta kuvaa.

Pidä huol­ta, että valit­se­ma­si kuva on riit­tä­vän sel­keä ja erot­tu­va. Hyvin tum­mis­ta thumb­nai­leis­ta käyt­tä­jät eivät vält­tä­mät­tä saa sel­vää, kun taas hyvin haa­leat kuvat jää­vät hel­pos­ti huomaamatta.

Thumb­nail-kuvia kan­nat­taa usein tehos­taa lisää­mäl­lä nii­hin jokin kiin­nos­ta­va otsik­ko, fak­ta tai totea­mus. Osa You­tu­ben käyt­tä­jis­tä saat­taa sil­mäil­lä haku­tu­lok­sis­ta vain videoi­den pik­ku­ku­vat, joten kuvan pääl­lä näky­vä pysäyt­tä­vä teks­ti on hyvä kei­no saa­da hei­dän huo­mion­sa. Tähän voi hyvin sopia esi­mer­kik­si jokin vari­aa­tio videon otsikosta.

Riip­pu­mat­ta sii­tä, mil­lais­ta kuvaa haluat käyt­tää videon thumb­nai­li­na, pidä huol­ta, että se aidos­ti ker­too kysei­ses­tä videos­ta. Kat­so­jat häm­men­ty­vät tai pet­ty­vät, jos thumb­nai­lin lupaa­maa asi­aa ei löy­dy­kään videol­ta lainkaan.

Älä aikai­le opti­moin­nin kanssa

Ensim­mäi­set 48 tun­tia You­tu­be-videon jul­kai­sun jäl­keen ovat kriit­ti­siä sen näky­vyy­den kan­nal­ta. You­tu­bes­sa asiat tapah­tu­vat nopeas­ti ja uut­ta sisäl­töä jul­kais­taan koko ajan, joten uudel­le videol­le pitää nopeas­ti saa­da kat­so­jia, jot­ta You­tu­ben algo­rit­mi halu­aa tar­jo­ta sitä muil­le­kin käyttäjille.

Videon opti­moin­nin pitää siis olla val­mii­na heti kun video jul­kais­taan. Videon kuvaus­teks­tiä ja mui­ta tie­to­ja on mah­dol­lis­ta muut­taa jäl­keen­päin, mut­ta näky­vyy­den kan­nal­ta sil­loin on yleen­sä jo myöhäistä.

Sinun kan­nat­taa jakaa uusi video­si kai­kil­la sosi­aa­li­sen median kana­vil­la­si ja kan­nus­taa myös kat­so­jia jaka­maan tai kom­men­toi­maan video­ta. Mitä enem­män jako­ja, reak­tioi­ta ja kom­ment­te­ja video­si saa, sitä her­kem­min You­tu­be ja Google tar­joa­vat sitä hakutuloksissaan.

Mai­nos­ta tehokkaasti

Tär­keim­pien videoi­de­si näky­vyyt­tä ei kan­na­ta jät­tää pel­käs­tään haku­ko­neop­ti­moin­nin varaan, vaan nii­tä kan­nat­taa myös mai­nos­taa. Näin saat videol­le nopeas­ti lisää kat­so­jia heti sen jul­kai­sun jälkeen.

You­tu­be on Googlen pal­ve­lu, joten You­tu­be-videoi­ta voi hel­pos­ti mai­nos­taa Googlen tehok­kaal­la Google Ads ‑mai­nos­jär­jes­tel­mäl­lä. Googlen main­osa­lus­ta tar­jo­aa moni­puo­li­sia mai­nos­tus­vaih­toeh­to­ja ja erin­omai­set mah­dol­li­suu­det koh­dis­taa mai­nok­set juu­ri oikeal­le kohdeyleisölle.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo