Saat­ko meta­ku­vaus­ten avul­la lisää kävi­jöi­tä sivuillesi?

Metadescription eli metakuvaus

Sisällysluettelo

Googlen haku­ko­ne­tu­lok­sis­sa näky­vil­lä meta­ku­vauk­sil­la on suu­ri vai­ku­tus sii­hen, klik­kaa­vat­ko vie­rai­li­jat yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Nyt ker­rom­me, mitä ne oikeas­taan ovat ja miten sinä voit kir­joit­taa kiin­nos­tus­ta herät­tä­vän metakuvauksen.

Meta­ku­vaus, ja onko sil­lä merkitystä?

Meta tagit, kuten esi­mer­kik­si meta desc­rip­tion eli meta­ku­vaus ja meta tit­le eli metaot­sik­ko ovat olen­nai­nen osa verk­ko­si­vu­jen hakukoneoptimointia.

Meta­ku­vaus on Googlen haku­tu­lok­sis­sa näky­vän link­ki­nä toi­mi­van otsi­kon ja URL-osoit­teen ala­puo­lel­la ole­va kuvaus, jos­sa ker­ro­taan lyhyes­ti sivun kes­kei­sim­mäs­tä sisällöstä.

 

Metakuvaus on hakutuloksissa linkkinä toimivan otsikon ja URL-osoitteen alapuolella

 

Googlen mukaan meta­ku­vauk­sel­la ei ole huo­mat­ta­vaa vai­ku­tus­ta haku­ko­neop­ti­moin­tiin, eli sii­hen löy­ty­vät­kö sivusi haku­tu­lok­sis­ta. Meta­ku­vaus vai­kut­taa kui­ten­kin mer­kit­tä­väs­ti sii­hen, klik­kaa­ko haku­tu­lok­sia tar­kas­te­le­va kävi­jä itsen­sä sivullesi.

Näin ollen meta­ku­vaus vai­kut­taa siis kui­ten­kin välil­li­ses­ti myös haku­ko­ne­tu­lok­siin. Tämä joh­tuu sii­tä, että Google arvot­taa sivu­ja nii­den klik­kaus­mää­rien perus­teel­la. Hou­kut­te­le­van meta­ku­vauk­sen ansios­ta sivu saa siis enem­män klik­kauk­sia ja sitä kaut­ta myös Google pitää sivua arvok­kaa­na sekä nos­taa sen kor­keam­mal­le hakutuloksissa.

Meta­ku­vauk­sen kir­joit­ta­mi­nen Yoast SEO ‑lisä­osan avulla

Meta­ku­vaus­ten kir­joit­ta­mi­nen on hel­poin­ta eri­lais­ten lisä­osien avul­la. Mei­dän toteut­ta­mil­le WordPress-alus­tai­sil­le koti­si­vuil­le asen­ne­taan ilmai­nen Yoast SEO ‑lisä­osa, jon­ka avul­la haku­ko­neop­ti­moin­ti ja meta­ku­vaus­ten kal­tais­ten tagien lisää­mi­nen ja muok­kaa­mi­nen on vaivatonta.

Täl­lä het­kel­lä meta­ku­vaus saa olla mak­si­mis­saan noin 156 mer­kin mit­tai­nen. Mak­si­mi­pi­tuus voi hie­man vaih­del­la sen mukaan, kuin­ka pal­jon eri­lai­set mer­kit vie­vät tilaa ruu­dul­ta. Myös Google saat­taa aika ajoin muut­taa pituut­ta. Yoas­tin lisä­osa kui­ten­kin ilmoit­taa, kun kir­joit­ta­ma­si teks­ti on opti­maa­li­sen mit­tai­nen, ei lii­an lyhyt eikä lii­an pitkä.

 

Metakuvauksen kirjoittaminen Yoast SEO -lisäosalla

 

Hou­kut­te­le­va metakuvaus

Miten sit­ten kir­joi­te­taan meta­ku­vaus, joka hou­kut­te­lee haku­tu­lok­sia tar­kas­te­le­van käyt­tä­jän klik­kaa­maan itsen­sä juu­ri sinun sivuil­le­si? Seu­raa­vak­si annam­me muu­ta­mia vink­ke­jä, joi­den avul­la meta­ku­vaus­ten kir­joit­ta­mi­nen sujuu helpommin.

Kir­joi­ta myy­vä teks­ti ja keho­ta toimimaan

Meta­ku­vauk­sen tavoit­tee­na on yksin­ker­tai­ses­ti “myy­dä” sivu asiak­kaal­le. Sik­si teks­tin tulee tii­vis­tää sivun sisäl­tö yti­mek­kääs­ti ja ker­toa tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta kiin­nos­ta­vas­ti sekä sel­keäs­ti, mie­lui­ten koko­nai­sin lausein. Jot­ta sivu sai­si osak­seen klik­kauk­sia, oli­si teks­tis­tä hyvä käy­dä ilmi myös se, miten poten­ti­aa­li­nen asia­kas voi­si sii­tä hyötyä.

 

Metakuvaus on lyhyt tiivistelmä sivun sisällöstä

 

Kävi­jän puhut­te­le­mi­nen ja osal­lis­ta­mi­nen meta­ku­vauk­ses­sa on toi­mi­vak­si havait­tu tehokeino.

Jos mah­dol­lis­ta, meta­ku­vauk­sen lop­puun on hyvä lisä­tä jokin hou­kut­te­le­va Call-to-Action eli toi­min­ta­ke­ho­te, kuten: “Nap­paa tal­teen vin­kit!”, “Tilaa heti, saat 30 % alen­nuk­sen!”, “Ota yhteyt­tä!” tai “Lue lisää!”

Kuvaa sivun sisäl­töä totuudenmukaisesti

Kir­joi­ta meta­ku­vaus, joka vas­taa aidos­ti sivun sisäl­töä. Hou­kut­te­le­van meta­ku­vauk­sen ja klik­kiot­sik­ko­mai­sen meta­ku­vauk­sen välil­lä on suu­ri ero.

Hou­kut­te­le­va meta­ku­vaus ker­too kiin­nos­tus­ta herät­tä­väl­lä taval­la, mis­tä sivul­la on kyse. Klik­kiot­si­koi­den kal­tai­nen meta­ku­vaus puo­les­taan antaa vää­rää infor­maa­tio­ta sivun sisäl­lös­tä ja joh­taa käyt­tä­jiä har­haan. Täl­lai­set vil­pil­li­set kuvauk­set tus­kin joh­ta­vat kon­ver­sioi­hin, kos­ka kävi­jät eivät löy­dä sivuil­ta etsi­mään­sä. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa ne voi­vat jopa vai­kut­taa nega­tii­vi­sel­la taval­la hakutuloksiin.

Kir­joi­ta eri­lai­nen meta­ku­vaus kuin muilla

Meta­ku­vaus­ten kir­joit­ta­mi­ses­sa kan­nat­taa pitää mie­les­sä, että haku­tu­lok­siin nousee monen muun­kin samaa pal­ve­lua tai tuo­tet­ta tar­joa­van kil­pai­le­van yri­tyk­sen meta­ku­vauk­set. Mie­ti siis, miten yri­tyk­se­si voi­si erot­tua eduk­seen muis­ta ja tuo jo meta­ku­vauk­ses­sa esil­le kil­pai­lu­valt­ti­si. Jos tar­joat tuot­tei­ta mark­ki­noi­den edul­li­sim­paan hin­taan, muis­ta mai­ni­ta se jo koti­si­vu­je­si metakuvauksessa.

Älä kir­joi­ta samaa meta­ku­vaus­ta koti­si­vu­je­si jokai­sel­le eri alasivulle

Tämä on tär­ke­ää. Jokai­sel­le koti­si­vu­je­si yksit­täi­sel­lä ala­si­vul­le kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti kir­joit­taa oma metakuvaus.

Jos esi­mer­kik­si tar­joat raken­nus- ja sanee­raus­pal­ve­lui­ta, älä tyy­dy kir­joit­ta­maan samaa yleis­tä­vää myyn­ti­teks­tiä jokai­seen kuvauk­seen, vaan per­so­noi jokai­sel­le pal­ve­lul­le­si (olet­taen, että jokai­sel­la pal­ve­lul­la on oma ala­si­vu) myös oma metakuvaus.

Näin var­mis­tat, että meta­ku­vaus kuvas­taa tar­kas­ti juu­ri sitä nimen­omais­ta sivua, jol­le se ohjaa käyttäjän.

Käy­tä avainsanaa

Olet toden­nä­köi­ses­ti käyt­tä­nyt sivu­je­si teks­teis­sä sel­lai­sia avain­sa­no­ja, joil­la uskot poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­de­si hake­van tar­joa­mie­si pal­ve­lui­den kal­tais­ta sisäl­töä. Muis­ta käyt­tää jokai­sen sivun tär­kein­tä avain­sa­naa myös nii­den metakuvauksissa.

Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas tekee haun kyseis­tä avain­sa­naa käyt­täen, näkyy se liha­voi­tu­na haku­tu­los­ten meta­ku­vauk­ses­sa. Liha­voi­tu­na näky­vä avain­sa­na toden­nä­köi­ses­ti vakuut­taa kävi­jän sii­tä, että sivusi vas­taa hänen etsi­mään­sä, ja näin ollen tär­kein avain­sa­na tekee sivus­ta­si käyt­tä­jän mie­les­tä houkuttelevamman.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Älä kui­ten­kaan käy­tä avainsanalistoja

Kes­kei­sim­män avain­sa­nan (tai avain­sa­no­jen) käyt­tä­mi­nen on tär­ke­ää, mut­ta meta­ku­vauk­ses­ta ei kan­na­ta teh­dä avain­sa­na­lis­taa. Kuten sanot­tu meta­ku­vauk­sel­la ei ole väli­tön­tä vai­ku­tus­ta haku­tu­lok­siin, eikä avain­sa­no­jen lis­taa­mi­nen näin ollen ede­sau­ta sivun näkyvyyttä.

Sen sijaan on tär­ke­ää, että meta­ku­vaus on luon­nol­li­nen teks­ti. Koko­nai­sis­ta aja­tuk­sis­ta koos­tu­va kuvaus on huo­mat­ta­vas­ti luki­jays­tä­väl­li­sem­pi ja havain­nol­lis­ta­vam­pi kuin jono avainsanoja.

(Huom! Google voi näyt­tää meta­ku­vauk­sen pai­kal­la myös hakusa­no­ja sisäl­tä­vän koh­dan sivun sisäl­tö­teks­teis­tä, jos nämä sanat eivät sisäl­ly metakuvaukseen.)

Älä jätä meta­ku­vaus­ta kirjoittamatta

Meta­ku­vauk­sen kir­joit­ta­mi­nen saat­taa hel­pos­ti unoh­tua, sil­lä sen puut­tu­mi­nen ei estä sivun jul­kai­se­mis­ta. Täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa Google poi­mii sivun alus­ta koh­dan, joka näy­te­tään meta­ku­vauk­sen paikalla.

Meta­ku­vaus pitää siis muis­taa kir­joit­taa jokai­sel­le jul­kais­ta­val­le sivul­le, oli­pa kyse sit­ten pal­ve­lun ala­si­vus­ta tai blo­giar­tik­ke­lis­ta. Muis­ta aina myös tar­kis­taa vas­taa­ko meta­ku­vaus sisäl­töä sil­loin, kun päi­vi­tät sivun tekstejä.

Jos sinul­la on Help­po­jen koti­si­vu­jen teke­mät net­ti­si­vut tai olet hank­ki­mas­sa sivu­pa­ket­tia kaut­tam­me, voit halu­tes­sa­si jät­tää myös metaot­si­koi­den ja ‑kuvaus­ten kir­joit­ta­mi­sen mei­dän huoleksemme. 

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo