Pie­ni ja kes­ki­suu­ri digisanakirja

Tärkeä digisanasto.

Sisällysluettelo

Tör­mä­sit­kö digi­taa­li­maa­il­man ter­miin, jos­ta et ollut aiem­min kuul­lut­kaan? Kerä­sim­me tähän artik­ke­liin kes­keis­tä sanas­toa koti­si­vuis­ta ja digimarkkinoinnista.

A/B‑testaus

A/B‑testauksessa esi­mer­kik­si mai­nok­ses­ta tai mai­nok­sen lan­ding pages­ta teh­dään kak­si eri ver­sio­ta, joi­ta näy­te­tään koh­de­ryh­mäl­le vuo­ro­tel­len. Kum­man­kin ver­sion tehoa seu­ra­taan jon­kin aikaa, min­kä jäl­keen niis­tä huo­nom­min menes­ty­nyt kor­va­taan uudel­la vari­aa­tiol­la ja jat­ke­taan tes­taus­ta. A/B‑testaus on jat­ku­va pro­ses­si, jol­la tes­tauk­sen koh­det­ta voi­daan kehit­tää koko ajan paremmaksi.

A/B‑testauksessa on jär­ke­vää muut­taa eri ver­siois­sa vain yhtä asi­aa ker­ral­laan. Näin tes­taa­ja näkee parem­min, miten mikä­kin muu­tos vai­kut­taa. Jos esi­mer­kik­si Google Ads ‑mai­nok­ses­ta tes­ta­taan kah­ta eri ver­sio­ta, jot­ka eroa­vat toi­sis­taan vain otsi­koil­taan, voi­daan hel­pos­ti näh­dä, kuin­ka suu­ri mer­ki­tys otsi­kon vaih­ta­mi­sel­la oli.

Tes­tauk­sen koh­tees­ta kan­nat­taa vuo­rol­laan tes­ta­ta vari­aa­tioi­ta sen kai­kis­ta eri ele­men­teis­tä, kuten otsi­kois­ta, mai­nos­teks­teis­tä ja kuvista.

Call to action eli toimintakehote

Call to action (CTA) on esi­mer­kik­si mai­nok­ses­sa tai verk­ko­si­vul­la ole­va ele­ment­ti, joka kan­nus­taa sen näki­jää teke­mään halu­tun toi­men­pi­teen. Toi­min­ta­ke­ho­te voi olla vaik­ka­pa sivul­la ole­va pai­ni­ke, loma­ke, teks­ti­link­ki tai pon­nah­dusik­ku­na, jota ihmi­siä keho­te­taan klikkaamaan.

Tyy­pil­li­nen call to action on esi­mer­kik­si tämän kap­pa­leen ala­puo­lel­la näky­vä uutis­kir­jeen tilaus­lo­ma­ke, jos­sa kan­nus­tam­me artik­ke­leis­tam­me kiin­nos­tu­nei­ta luki­joi­ta tilaa­maan uutiskirjeemme.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Domain eli verkkotunnus

Domain on verk­ko­si­vus­ton osoi­te, jol­la sivu löy­tyy Inter­ne­tis­tä. Se koos­tuu ylä­ta­son verk­ko­tun­nus­päät­tees­tä (kuten .fi tai .com) ja sivus­ton unii­kis­ta verk­ko­tun­nuk­ses­ta (kuten helpotkotisivut).

Ylä­ta­son verk­ko­tun­nus­päät­teet on alun­pe­rin suun­ni­tel­tu luo­kit­te­le­maan sivus­to­ja nii­den käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan. Esi­mer­kik­si .com-pää­te (com­mercial) luo­tiin kau­pal­li­sia sivus­to­ja var­ten, mut­ta myö­hem­min sitä on voi­tu käyt­tää kai­ken­lai­sil­la sivustoilla.

Hyvä domain on hel­pos­ti muis­tet­ta­va, yksi­löl­li­nen, yti­me­käs ja mah­dol­li­ses­ti jopa ker­too yri­tyk­sen toi­mia­las­ta. Yri­tyk­sen koti­si­vu­jen domai­nia valit­taes­sa kan­nat­taa miet­tiä, mil­lai­nen domain poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den oli­si help­po muis­taa ja kir­joit­taa net­ti­se­lai­men­sa osoi­te­kent­tään. Tätä kan­nat­taa miet­tiä jo sil­loin, kun olet nimeä­mäs­sä yritystäsi.

Jos jou­dut luet­te­le­maan verk­ko­si­vu­je­si domai­nin tai yri­tyk­se­si nimen ihmi­sil­le kir­jain kir­jai­mel­ta, jot­ta se ymmär­re­tään oikein, nimes­sä on paran­ta­mi­sen varaa. Domain on huo­no myös sil­loin, jos se her­käs­ti sekoi­te­taan toi­sen sivus­ton domainiin.

Google Ads ‑mai­non­ta

Aiem­min Google AdWords ‑nimel­lä tun­net­tu Google Ads ‑mai­non­ta on mark­ki­noin­tia Googlen eri pal­ve­luis­sa. Se voi olla joko hakusa­na­mai­non­taa Googles­sa tai kuva- tai video­mai­non­taa, jota näy­te­tään Googlen yhteis­työ­kump­pa­nei­den sivuil­la Google Display Networkissa.

Hakusa­na­mai­non­taa näy­te­tään luon­nol­lis­ten haku­tu­los­ten yhtey­des­sä Googlen käyt­tä­jil­le, jot­ka teke­vät haku­ja mai­nos­ta­jan valit­se­mil­la avain­sa­noil­la. Esi­mer­kik­si remont­tiy­ri­tyk­sen mai­nos voi­daan lait­taa näky­mään Googles­sa sil­loin, kun joku etsii Googles­ta remont­ti­pal­ve­lu­ja ter­meil­lä “keit­tiö­re­mont­ti”, “kyl­py­huo­ne­re­mont­ti” ja “lat­tia­re­mont­ti”.

Googlen hakusa­na­mai­non­ta on tär­ke­ää var­sin­kin pie­ny­rit­tä­jil­le, jot­ka voi­vat koh­dis­taa koko mai­nos­bud­jet­tin­sa suo­raan ihmi­sil­le, jot­ka jo etsi­vät yri­tyk­sen tar­joa­mia palveluita.

Google Display Network tavoit­taa poten­ti­aa­li­ses­ti jopa 92 % kai­kis­ta netin­käyt­tä­jis­tä, joten kuva- ja video­mai­non­ta siel­lä voi olla todel­la teho­kas­ta. Suo­mes­sa Googlen Display-mai­nos voi näkyä vaik­ka­pa mai­nos­ban­ne­ri­na suo­si­tuil­la telkku.com tai iltalehti.fi ‑sivus­toil­la.

Google Ana­ly­tics

Google Ana­ly­tics on ilmai­nen ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu, jon­ka avul­la koti­si­vu­jen kävi­jä­mää­riä ja kävi­jöi­den liik­ku­mis­ta sivus­tol­la voi­daan hel­pos­ti seu­ra­ta. Ana­ly­tic­sin avul­la yri­tys voi saa­da val­ta­vas­ti arvo­kas­ta dataa muun muas­sa sii­tä, mitä kaut­ta poten­ti­aa­li­set asiak­kaat yri­tyk­sen koti­si­vuil­le löy­tä­vät ja mil­lä sivus­ton ala­si­vuil­la he viihtyvät.

Seu­raa­mal­la Google Ana­ly­tic­sil­lä aktii­vi­ses­ti lii­ken­net­tä sivuil­laan, yri­tys voi sel­vit­tää mikä sivus­tol­la veto­aa kävi­jöi­hin ja mikä kai­paa parantamista.

Haku­ko­neop­ti­moin­ti eli SEO

Haku­ko­neop­ti­moin­nil­la tar­koi­te­taan verk­ko­si­vu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mis­ta eri­lai­sin mene­tel­min. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da opti­moi­ta­va sivu sijoit­tu­maan mah­dol­li­sim­man kor­keal­le Googlen tai muun haku­ko­neen luon­nol­li­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa, kun käyt­tä­jä tekee Google-haun sivun kes­kei­sil­lä avainsanoilla.

Haku­ko­neop­ti­moin­ti ei ole pelk­kiä tek­ni­siä toi­men­pi­tei­tä, vaan se pitää huo­mioi­da koko­nais­val­tai­ses­ti kai­kil­la sivus­ton osa-alueil­la. Haku­ko­neop­ti­moin­tiin vai­kut­ta­vat muun muas­sa sivun teks­ti­si­säl­tö­jen kat­ta­vuus, olen­nais­ten avain­sa­no­jen käyt­tö teks­teis­sä, sivus­ton link­ki­ra­ken­ne, sivu­jen latausai­ka, res­pon­sii­vi­suus, sivul­le ohjat­tu­jen ulkois­ten link­kien laa­tu ja mää­rä sekä kävi­jöi­den viih­ty­mi­nen sivustolla.

Voit lukea lisää haku­ko­neop­ti­moin­nis­ta artik­ke­leis­tam­me Haku­ko­neop­ti­moin­nin ABCD sekä Haku­ko­neop­ti­moin­ti Googles­sa, 205 vai­kut­ta­vaa teki­jää.

Kon­ver­sio

Kon­ver­sio tar­koit­taa poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan teke­mää ennal­ta mää­ri­tet­tyä toi­men­pi­det­tä, joka on yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­ta­ta­voit­tei­den mukai­nen. Kon­ver­sio voi olla mikä tahan­sa yri­tyk­sen halua­ma toi­men­pi­de, kuten tuot­teen osta­mi­nen, uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen tai ajan­va­rauk­sen teke­mi­nen. Kon­ver­sioi­ta voi pitää kaik­kien kau­pal­lis­ten verk­ko­si­vu­jen perim­mäi­se­nä tarkoituksena.

Kon­ver­sio-opti­moin­ti

Kon­ver­sio-opti­moin­nil­la pyri­tään paran­ta­maan muun muas­sa sivus­ton raken­net­ta, sisäl­tö­jä ja lay­out­tia siten, että suu­rem­pi osa sivuil­la kävi­jöis­tä kon­ver­toi­tuu. Kon­ver­sioi­den suh­det­ta kävi­jä­mää­rään mita­taan konversioprosentilla.

Sivus­ton kon­ver­sioi­ta kan­nat­taa sään­nöl­li­ses­ti seu­ra­ta ja opti­moi­da esi­mer­kik­si Google-ana­ly­tic­sin avul­la, jot­ta mai­non­taan käy­tet­tä­väl­le bud­je­til­le saa­daan mah­dol­li­sim­man pal­jon vas­ti­net­ta. On tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mio­ta pait­si kon­ver­sioi­den abso­luut­ti­seen mää­rään ja kon­ver­sio­pro­sent­tiin, myös yksit­täi­sen kon­ver­sion han­kin­ta­kus­tan­nuk­siin ja kon­ver­sioi­den rahal­li­seen arvoon.

Las­keu­tu­mis­si­vu eli lan­ding page

Las­keu­tu­mis­si­vu on yksit­täi­nen verk­ko­si­vus­ton ala­si­vu, jol­le mai­nos­ta tai muu­ta link­kiä klik­kaa­va haki­ja ohja­taan. Lan­ding pagen sel­keys ja hou­kut­te­le­vuus ovat kriit­ti­siä mai­non­nan tehok­kuu­den kan­nal­ta ja sivun täy­tyy vas­ta­ta mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti mai­nos­tet­ta­vaa asi­aa. Las­keu­tu­mis­si­vul­le saa­pu­val­le haki­jal­le pitäi­si välit­tö­mäs­ti käy­dä sel­väk­si, mitä hänel­le ollaan tar­joa­mas­sa ja mitä hän sii­tä hyötyisi.

Luon­nol­li­set hakutulokset

Luon­nol­li­set haku­tu­lok­set (orga­nic search results) tar­koit­ta­vat kaik­kia nii­tä Googlen tai muun haku­ko­neen tar­joa­mia haku­tu­lok­sia, jot­ka eivät ole mak­set­tua haku­mai­non­taa. Haku­ko­neen algo­rit­mi kasaa lis­tan sopi­vim­pia haku­tu­lok­sia aina jokai­sen uuden haun yhteydessä.

Sivus­ton sijoi­tus­ta luon­nol­li­sis­sa haku­tu­lok­sis­sa pyri­tään paran­ta­maan hakukoneoptimoinnilla.

Pal­ve­lin

Pal­ve­li­met ovat lait­tei­ta tai tie­to­ko­neoh­jel­mia, jot­ka välit­tä­vät tie­toa muil­le tie­to­ko­neil­le ja toteut­ta­vat teh­tä­viä nii­den puo­les­ta. Koti­si­vuis­ta puhut­taes­sa pal­ve­lin viit­taa yleen­sä WWW-pal­ve­li­meen, jos­sa sivu­ja yllä­pi­de­tään. Kaik­ki sivut pitää asen­taa jol­le­kin pal­ve­li­mel­le, jot­ta ne näky­vät Internetissä.

Pil­vi­pal­ve­lin

Pil­vi­pal­ve­li­met ovat useil­le lait­teil­le hajau­tet­tu­ja erit­täin nopei­ta pal­ve­li­mia, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat erit­täin nopeat latausa­jat niil­lä yllä­pi­de­tyil­le sivus­toil­le. Nopeas­ti vie­rai­li­joil­le latau­tu­vat sivut paran­ta­vat käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta ja sitä myö­ten paran­ta­vat myös sivun sijoi­tus­ta Googlen haku­tu­lok­sis­sa, sil­lä Google arvos­taa nopeas­ti latau­tu­via sivustoja.

Hel­poil­la koti­si­vuil­la käy­täm­me pil­vi­pal­ve­li­mia kai­kil­la omil­la ja asiak­kai­dem­me sivustoilla.

Remar­ke­ting eli uudelleenmarkkinointi

Remar­ke­ting-mai­non­ta koh­dis­te­taan ihmi­sil­le, jot­ka ovat jo käy­neet yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­la. Kes­ki­mää­rin 98 % tie­tyl­lä sivus­tol­la ensi ker­taa vie­rai­le­vis­ta kävi­jöis­tä pois­tu­vat kon­ver­toi­tu­mat­ta, joten yri­tyk­sil­le on erit­täin tär­ke­ää yrit­tää saa­da nämä kävi­jät palaamaan.

Tyy­pil­li­nen remar­ke­ting-mai­nos on esi­mer­kik­si kan­net­ta­vaa tie­to­ko­net­ta tar­joa­va kuva­mai­nos, johon elekt­ro­niik­ka­liik­keen net­ti­si­vuil­la käy­nyt vie­rai­li­ja tör­mää myö­hem­min muil­la sivuil­la. Hän on jo etsi­mäs­sä ken­kiä ja käy­nyt yri­tyk­sen sivuil­la, joten mai­nos saat­taa hyvin hou­ku­tel­la hänet takaisin.

Suo­sit­tu­ja main­osa­lus­to­ja remar­ke­tin­giin ovat muun muas­sa Google Ads ja Facebook.

Res­pon­sii­vi­suus

Res­pon­sii­vi­set net­ti­si­vut skaa­lau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti näy­tön koon mukai­sik­si. Res­pon­sii­vi­sen sivus­ton raken­ne, kuvat, teks­tit ja muut ele­men­tit näky­vät oikein, kat­soi­pa vie­rai­li­ja nii­tä min­kä kokoi­sel­ta näy­töl­tä tahansa.

Res­pon­sii­vi­suus on olen­nai­nen osa verk­ko­si­vu­jen mobii­liys­tä­väl­li­syyt­tä. Yhä useam­pi netin­käyt­tä­jä kat­soo sivu­ja nyky­ään mobii­li­lait­teel­ta, joten sivu­jen skaa­lau­tu­vuus on todel­la tärkeää.

Sisäl­lön­tuo­tan­to

Sisäl­lön­tuo­tan­to on laa­duk­kaan ja kiin­nos­ta­van sisäl­lön luo­mis­ta esi­mer­kik­si verk­ko­si­vuil­le tai esit­tee­seen. Ter­mi “sisäl­lön­tuo­tan­to” käsit­tää muun muas­sa teksti‑, kuva- ja video­si­säl­tö­jen tuot­ta­mi­sen, mut­ta usein sitä käy­te­tään viit­taa­maan ensi­si­jai­ses­ti teks­tien kirjoittamiseen.

Hel­poil­la koti­si­vuil­la sisäl­lön­tuo­tan­nol­la tar­koi­te­taan laa­duk­kai­den ja haku­ko­neop­ti­moi­tu­jen teks­ti­si­säl­tö­jen kir­joit­ta­mis­ta asiak­kai­den tar­pei­siin. Sisäl­lön­tuo­tan­to­pal­ve­lus­tam­me asiak­kaat voi­vat tila­ta muun muas­sa myy­vät teks­tit koti­si­vuil­leen tai kiin­nos­ta­via blo­gi­teks­te­jä yri­tyk­sen­sä blo­giin.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa yri­tyk­sen koh­de­ryh­mäl­le tuo­te­taan sitä kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä, sekä jae­taan ja usein myös mai­nos­te­taan sitä koh­de­ryh­män suo­si­mis­sa kana­vis­sa. Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti tuo lisä­ar­voa yri­tyk­sen asiak­kail­le, kas­vat­taa yri­tyk­sen tun­net­tuut­ta, luo mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen osaa­mi­ses­ta ja aut­taa hou­kut­te­le­maan uusia asiakkaita.

Yri­tyk­sen tuot­ta­ma sisäl­tö voi olla mitä tahan­sa koh­de­ryh­mään vetoa­vaa. Se voi olla esi­mer­kik­si vink­ke­jä, kat­ta­via oppai­ta, infor­ma­tii­vi­sia blo­giar­tik­ke­lei­ta tai haus­ko­ja videoi­ta. Hyvä sisäl­tö voi myös läh­teä leviä­mään sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, jol­loin yri­tys saa lisää näky­vyyt­tä ilman lisäkustannuksia.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­tia var­ten kan­nat­taa ensin suun­ni­tel­la yksi­tyis­koh­tai­nen sisältömarkkinointistrategia.

Web­ho­tel­li

Web­ho­tel­li on pal­ve­lu, jos­sa asia­kas tilaa sivu­jen­sa yllä­pi­don ulko­puo­li­sel­ta pal­ve­lun­tar­joa­jal­ta. Sivut asen­ne­taan web­ho­tel­lin pitä­jän pal­ve­lin­ti­loi­hin. Web­ho­tel­lit voi­vat käyt­tää joko van­han­ai­kai­sia kiin­tei­tä pal­ve­li­mia tai moder­ne­ja pilvipalvelimia.

Käyt­tä­jän täy­tyy yleen­sä itse käy­dä lataa­mas­sa ja avaa­mas­sa sivun­sa web­ho­tel­liin. Hel­pot koti­si­vut hoi­taa sivu­jen jul­kai­sun ja yllä­pi­don koko­naan asiak­kaan puo­les­ta. Käy­täm­me kaik­kien sivu­jen yllä­pi­dos­sa nopei­ta ja luo­tet­ta­via pilvipalvelimia.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo