Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

pastellinvärinen retrokamera

Sisällysluettelo

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille.

Kuvat teks­tin ohes­sa sitout­ta­vat ja osal­lis­ta­vat vahvemmin

Yksi inter­net 2.0:n pää­mää­ris­tä on käyt­tä­jien osal­lis­ta­mi­nen. Yri­tyk­sen net­ti­si­vu­jen sisäl­töön on hel­pom­pi samas­tua, jos sivus­tol­la on pel­kän teks­tin lisäk­si myös kuva­ma­te­ri­aa­lia. Teks­tin oheen voi liit­tää kuvia rikas­ta­maan teks­tiä. Kuvi­tus­ku­vat luo­vat sivus­tol­le keveyt­tä ja silmäiltävyyttä.

Yri­tyk­sen hen­ki­lös­tös­tä on hyvä olla kuvat net­ti­si­vuil­la. Näin ole­mas­sa ole­va tai poten­ti­aa­li­nen asia­kas tie­tää kenen kans­sa on teke­mi­sis­sä jo ennen ensim­mäis­tä yhtey­den­ot­toa. Toki yhtey­den­o­ton kyn­nys­kin saat­taa pie­nen­tyä, kun vas­taa­not­ta­jan kas­vot ovat jo mielessä.

Laa­tu on kuvis­sa kai­ken a ja o, joten sii­hen kan­nat­taa panos­taa. Mikä­li resurs­sit eivät kui­ten­kaan syys­tä tai toi­ses­ta rii­tä ammat­ti­va­lo­ku­vaa­jan otta­miin kuviin, voi ilmai­sis­ta kuva­pan­keis­ta löy­tyä myös kel­po kuvia net­ti­si­vuil­le. Toki hen­ki­lös­tön kuvat on jär­ke­vää tee­tät­tää ammat­ti­lai­sel­la joka tapauk­ses­sa, sil­lä nii­tä ei voi mikään kuva­pank­ki­ku­va korvata.

On tär­ke­ää, että net­ti­si­vu­jen kuvat sopi­vat aihee­seen ja hen­ki­vät yri­tyk­sen arvo­maa­il­maa. Par­haim­mil­laan ne tuot­ta­vat teks­tin ohes­sa lisä­ar­voa ja sitout­ta­vat asiakasta.

Yhte­näi­nen lin­jaus kuvissa

Ei ole kiveen kir­joi­tet­tua sään­töä, jon­ka mukaan sivuil­la tuli­si käyt­tää ainoas­taan joko itse otet­tu­ja kuvia tai val­mii­ta kuva­pank­ki­ku­via. On täy­sin mah­dol­lis­ta käyt­tää molem­pia sopi­vas­sa suh­tees­sa, kun­han sivus­ton kuva­maa­il­ma pysyy yhtenäisenä.

Sivus­ton kuvien yhte­näis­tä lin­jaa saa raken­net­tua muok­kaa­mal­la kuvia esi­mer­kik­si saman sävyi­sik­si valo­tus­ta ja kont­ras­tia fik­saa­mal­la. Nykyi­sin maal­lik­ko­kin onnis­tuu hel­pos­ti näis­sä simp­pe­leis­sä kuvan­kä­sit­te­lyis­sä, kii­tos puhe­lin­ten ja tie­to­ko­nei­den sisään­ra­ken­net­tu­jen kuvankäsittelyohjelmien.

Jos kuvan­kä­sit­te­ly kiin­nos­taa enem­män, on sii­hen ole­mas­sa usei­ta eri­lai­sia ilmai­sia sovel­luk­sia. Näis­tä esi­merk­kei­nä hyväk­si tode­tut VSCO ja Snap­seed. Myös Can­va on ilmai­nen ja hyväk­si todet­tu kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jel­ma, jos­kin se sovel­tuu omi­nai­suuk­sil­taan ken­ties parem­min sosi­aa­li­sen median maailmaan.

Edel­lä mai­ni­tuis­sa sovel­luk­sis­sa on mah­dol­lis­ta käsi­tel­lä kuvia lait­ta­mal­la kuvan pääl­le val­mii­ta filt­te­rei­tä. Net­ti­si­vuil­le tule­vis­sa kuvis­sa filt­te­rei­tä on kui­ten­kin syy­tä käyt­tää har­ki­ten ja ennem­min­kin kan­nat­taa tutus­tua valon ja kont­ras­tin sekä väri­sä­vyn muok­kaa­mi­seen. Kuvien käsit­te­lys­sä kan­nat­taa olla mel­ko hie­no­va­rai­nen ja pysyä neutraalissa.

Loka­li­saa­tio kan­nat­taa pitää mie­les­sä net­ti­si­vu­jen kuvia valitessa

Verk­ko­si­vu­jen kuvien on hyvä olla täkä­läi­seen maa­il­maan sopi­via, jot­ta sivus­to pysyy uskot­ta­va­na, eivät­kä kuva­pank­ki­ku­vat hyp­pää sil­mil­le. Pal­mu­ku­vat suo­ma­lai­sen olo­huo­neen ikku­na­nä­ky­mä­nä eivät ole vält­tä­mät­tä kovin­kaan hyvin lin­jas­sa yri­tyk­sen tar­joa­man tuot­teen tai pal­ve­lun kanssa.

Alle­kir­joit­ta­nut on ollut välil­lä hyvin­kin yllät­ty­nyt saa­tu­aan tie­tää joi­den­kin sivus­to­jen käyt­tä­neen ainoas­taan kuva­pan­kis­ta han­kit­tu­ja kuvia, niin onnis­tu­nees­ti ne on valit­tu. Nyrk­ki­sään­tö­nä voi­si sanoa, että suo­ma­lai­sil­le sivus­toil­le valit­tai­siin mah­dol­li­sim­man skan­di­naa­vi­sia kuvia. Ellei kysees­sä sit­ten ole esi­mer­kik­si matkailusivusto.

Poh­jois­mai­sia kuva­pank­ke­ja suo­ma­lai­siin tarpeisiin

Olem­me lis­tan­neet muu­ta­mia Help­po­jen koti­si­vu­jen ilmai­sia suo­sik­ki­ku­va­pank­ke­ja aiem­min. Niis­tä ja kuvien opti­moin­nis­ta net­ti­si­vu­ja var­ten voit lukea lisää täs­tä pos­tauk­ses­ta. Lis­taam­me pos­tauk­sen lopus­sa yleen­sä asiak­kail­le suo­sit­te­le­miam­me kuvapankkisivustoja.

Kysei­ses­sä blo­gi­pos­tauk­ses­sa mai­ni­tut kuva­pan­kit ovat mel­ko yleis­maa­il­mal­li­sia, jos­kin Suo­meen liit­ty­viä hakusa­no­ja käyt­tä­mäl­lä löy­tyy jon­kin ver­ran kuva­ma­te­ri­aa­lia. Suo­ma­lais­ten kuva­pank­kien ongel­ma taas on se, että vaik­ka kuvat kes­kit­ty­vät suo­ma­lai­siin aihei­siin, eivät pan­kit sisäl­lä kovin run­saas­ti kuvia.

Kuvia Suo­mes­ta ‑kuva­pank­ki sisäl­tää jon­kin ver­ran ilmai­sia Suo­meen ja suo­ma­lai­suu­teen liit­ty­viä ilmai­sia kuvia, jot­ka ovat vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä. Pank­ki on nopeas­ti selat­tu läpi, mut­ta suu­ri osa kuvis­ta vai­kut­taa erit­täin käyttökelpoisilta.

Kuvat ovat jul­kais­tu Crea­ti­ve Com­mons Zero ‑lisens­sin alla, mikä tar­koit­taa sitä, että kuvaa­ja ei enää omis­ta oikeuk­sia kuviin. Ne ovat vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä myös kau­pal­li­siin tar­koi­tuk­siin. Vaik­ka kuvaa­jaa tai sivus­toa ei ole CC0-kuvis­sa vält­tä­mä­tön­tä ilmoit­taa, on se kui­ten­kin var­sin kohteliasta.

Vas­ta­va­lo-sivus­to ei Kuvia Suo­mes­ta ‑pan­kin tapaan ole ilmai­nen, mut­ta pitää sisäl­lään var­sin kat­ta­van ja päi­vit­ty­vän kuva­kan­nan. Toki kuvis­ta täy­tyy mak­saa useam­pi kym­me­nen euroa, jos nii­tä halu­aa käyttää.

Cupca­ke-sivus­to on ruot­sa­lai­nen, mut­ta kuvat tai­pu­vat hel­pos­ti myös suo­ma­lai­seen kuva­mai­se­maan. Cupca­ken kuvat ovat jon­kin ver­ran käsi­tel­ty­jä, joten ne eivät vält­tä­mät­tä sovel­lu aivan genee­ri­siin tilanteisiin.

Grizzlybear.se on Cupca­ken tavoin ruot­sa­lai­nen, ja sivus­tol­la on mel­ko laa­ja otan­ta esi­mer­kik­si luon­to­ku­via. Haku­mah­dol­li­suut­ta ei ole, mikä tekee sivus­tos­ta han­ka­las­ti käytettävän.

Fin­nas­sa on kat­ta­va laji­tel­ma eri­lai­sia kuvia niin kau­pal­li­siin kuin epä­kau­pal­li­siin tar­koi­tuk­siin. Kuvat ovat takuul­la koti­mai­sia ja aito­ja. Pal­ve­lus­ta löy­tyy etsi­mäl­lä pai­kal­li­sia kuvia niin men­neis­tä kuin nykyi­sis­tä­kin ajois­ta. Kuvia on niin pal­jon, että etsi­mi­nen tun­tuu välil­lä mel­ko haastavalta.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehittämiseen.

Mitä tulee pitää mie­les­sä, kun valit­set kuvia nettisivuillesi

• Muis­ta kuvia vali­tes­sa­si tar­kis­taa, mit­kä nii­den lisens­sit ovat. Teki­jä­noi­keu­det kan­nat­taa pitää mie­les­sä, ettet jou­du ongel­miin käy­tet­tyä­si jon­kun toi­sen omis­ta­maa kuvaa ilman lupaa.

• Jos kuvien valit­se­mi­nen tuot­taa pään­vai­vaa, kan­nat­taa tutus­tua saman alan mui­den toi­mi­joi­den käyt­tä­miin kuviin. Näin saat hyviä vink­ke­jä sii­tä, min­kä tyy­li­siä kuvia voi­sit omil­la sivuil­la­si käyttää.

• Jos pää­tät pal­ka­ta kuvaa­jan otta­maan kuvat yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le, lukai­se kir­joit­ta­mam­me pos­taus ammat­ti­va­lo­ku­vaa­jan valin­nas­ta. Valo­ku­vaa­jan palk­kaa­mal­la saat juu­ri sel­lai­set kuvat kuin itse haluat. Lisäk­si kuvis­ta saa luo­tua yri­tyk­sen oman kuva­pan­kin, jos­ta voi ammen­taa mate­ri­aa­lia esi­mer­kik­si someen.

• Myös mak­sul­li­set kuva­pan­kit ovat aivan var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to, jos ilmai­sis­ta kuva­pan­keis­ta ei tun­nu sopi­via kuvia löytyvän.

• Tar­vit­taes­sa autam­me sinua löy­tä­mään sopi­vat kuvat sivuil­le­si ja graa­fik­kom­me muok­kaa nii­tä halutunlaiseksi.

• Kuvien kokoa on hyvä miet­tiä jo ennen kuin lähet­tää ne sivu­jen teki­jäl­le. Net­ti­si­vut nopeu­tu­vat, kun kuvat ovat opti­maa­li­ses­sa muo­dos­sa. Esi­mer­kik­si Tinypng on näp­pä­rä apu­vä­li­ne kuvien opti­moin­tiin

Muis­ta myös videomateriaali

Jopa 60 pro­sent­tia inter­ne­tin sisäl­lös­tä on video­ta, joten kuvien lisäk­si myös video­ma­te­ri­aa­lin käyt­töä net­ti­si­vuil­la kan­nat­taa miet­tiä, sil­lä se on jat­ku­vas­ti kas­va­va for­maat­ti eri­tyi­ses­ti sosi­aa­li­sen median kana­vil­la. Videois­sa on mah­dol­lis­ta tuo­da esil­le asioi­ta, jot­ka eivät vält­tä­mät­tä teks­ti­muo­dos­sa toi­mi­si yhtä hyvin. 

Lopuk­si

Me Hel­poil­la koti­si­vuil­la suo­sit­te­lem­me aiem­min mai­nit­tu­jen lisäk­si seu­raa­via kuva­pank­ke­ja: Shut­ters­tock, Pixa­bay, Pexels ja Unsplash. Asiak­kaa­nam­me et luon­nol­li­ses­ti­kaan mak­sa Shut­ters­toc­kin kuvis­ta, sil­lä meil­lä on sii­hen lisenssi.

Meil­tä saat apua kuvien valin­taan, oli sit­ten kysees­sä omat tai kuva­pan­kin kuvat. Graa­fik­kom­me visu­aa­lis­ta sil­mää kan­nat­taa hyö­dyn­tää sil­loin, kun sivuil­le halu­taan tasa­pai­noi­nen kuva­maa­il­ma. Ota yhteyt­tä, niin lai­te­taan net­ti­si­vu­je­si kuva­maa­il­ma kuntoon.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo