Päi­vi­tet­ty 27.9.2019

Par­haat koti­si­vut ja refe­rens­sit

Tutus­tu suun­nit­te­le­miim­me koti­si­vui­hin.

”Tavoit­tee­nam­me oli saa­da varas­to­ti­loil­lem­me toi­min­nal­li­set, infor­ma­tii­vi­set ja visu­aa­li­ses­ti sel­keät net­ti­si­vut vain kah­den vii­kon aika­tau­lul­la. Tavoit­teet saa­vu­tet­tiin erin­omai­ses­ti. Lupauk­set aika­tau­lus­ta ja hin­nas­ta piti­vät kutin­sa täy­del­li­ses­ti. Vas­taa­van­lai­sen tar­peen tul­les­sa aiom­me jat­kos­sa­kin käyt­tää Helpotkotisivut.fi:n pal­ve­lu­ja.”

Juho Kirs­ti­nä
Leh­to Tilat Oy

Tuo­te-esit­te­ly­si­vut

Tyy­ty­väi­set asiak­kaam­me ker­to­vat

”Meil­lä oli tavoit­tee­na uudis­taa van­hat koti­si­vum­me ja saa­da niis­tä raken­teel­taan sel­keät sekä käyt­tä­jä- ja haku­ko­neys­tä­väl­li­set. Nyt myös mai­non­ta on tehok­kaam­paa ja edul­li­sem­paa, kun kai­kil­la pal­ve­luil­la on omat las­keu­tu­mis­si­vut. Tii­mil­lä oli kyky kuun­nel­la aidos­ti. Kaik­ki muu­to­seh­do­tuk­set ja kor­jauk­set toteu­tet­tiin toi­vo­mus­ten mukaan. Pal­lo liik­kui Tuo­mak­sen kans­sa koko ajan ilman pit­kiä vii­vei­tä. Tii­mil­lä oli pal­jon tuo­rei­ta ideoi­ta, joil­la sivuis­ta saa­tiin teh­tyä todel­la toi­mi­va koko­nai­suus. Hyvin tyy­ty­väi­siä olem­me sivui­hin!”

Han­nu Haka­la
Cra­nion Oy

”Jo noin kah­den vuo­den mit­tai­nen yhteis­työ on suju­nut hie­nos­ti. Asia­kas­pal­ve­lu on ollut aina erinn­omais­ta. Muu­tos­toi­veet on hoi­det­tu nopeas­ti halu­tul­la taval­la. Olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä net­ti­si­vui­hin ja pal­ve­luun.”

Esa Hämä­läi­nen
Pro­film Oy

Kii­tos Hel­pot Koti­si­vut huip­pu­hie­nois­ta koti­si­vuis­ta!”

Satu Myl­ly­mä­ki
Mind Body Yoga Oy

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si mie­les­sä? Kysy lisää Leol­ta!

LEO SÄVEL

CEO, Part­ner
leo.savel@helpotkotisivut.fi
045 161 3667

Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mikä kiin­nos­taa

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
marjut.anttilainen@helpotkotisivut.fi

Google Rating
4.7
Based on 57 reviews
Facebook Rating
4.8
Based on 35 reviews

PROJEKTIJOHTAMINEN JA TEKNINEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄLLÖNTUOTANTO JA DIGIMARKKINOINTI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI
Sitratori 3, 2. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

 

ARVOSTELUT

TILAA UUTISKIRJE