Mis­sio, visio ja arvot

Toi­min­tam­me perusta
TUTUS­TU TIIMIIN

Mis­sio

Mis­siom­me on paran­taa verk­ko­se­laa­mi­sen käyttäjäkokemusta.

Visio

Visio­nam­me on olla pie­ny­rit­tä­jän paras kave­ri digi­pal­ve­luis­sa hel­pot­ta­mal­la yrit­tä­jän arkea jär­ke­vil­lä ratkaisuilla.

Arvot

Arvom­me ovat avoi­muus, asia­kas­läh­töi­syys, yhteis­työ ja uudis­tu­mi­nen. Arvot ohjaa­vat koko hen­ki­lös­töm­me toi­min­taa joka­päi­väi­ses­sä työskentelyssä.

Avoi­muus

Hel­pot­ko­ti­si­vut on luo­tet­ta­va ja avoin yhteis­työ­kump­pa­ni. Haluam­me vies­tiä sidos­ryh­mil­lem­me mah­dol­li­sim­man läpi­nä­ky­väs­ti, mis­tä toi­min­tam­me koos­tuu ja mihin töis­säm­me panos­tam­me. Kar­sim­me pro­ses­seis­tam­me vähi­ten asiak­kaal­le arvoa tuo­vat toi­men­pi­teet ja kes­ki­tym­me eni­ten lisä­ar­voa tuot­ta­viin toimiin.

Asia­kas­läh­töi­syys

Hel­pot­ko­ti­si­vut ajat­te­lee asioi­ta asiak­kaan näkö­kul­mas­ta ja pyr­kii suo­sit­te­le­maan sopi­vim­pia mah­dol­li­sia rat­kai­su­ja asiak­kaan tar­pei­den mukaan. Tar­pei­den ymmär­tä­mi­nen on meil­le kaik­ki kai­kes­sa ja toi­min­tam­me kulmakivi.

Yhteis­työ

Hel­pot­ko­ti­si­vut koos­tuu pie­nes­tä ja osaa­vas­ta tii­mis­tä. Tun­nem­me kaik­ki toi­sem­me hyvin ja asia­kas­pal­ve­lum­me poh­ja­na on suju­va tii­mi­työ. Yhteis­työ kans­sam­me on help­poa ja meil­lä on asiak­kai­ta sekä mui­ta yhteis­työ­kump­pa­nei­ta kym­me­nil­tä eri toimialoilta.

Uudis­tu­mi­nen

Hel­pot­ko­ti­si­vut uudis­tuu ja päi­vit­tyy tek­nii­kan kehit­tyes­sä. Kehi­täm­me jat­ku­vas­ti omia tai­to­jam­me ja pyrim­me käyt­tä­mään työs­säm­me aina alan vii­mei­sim­piä toimintamalleja.

Kiin­nos­tuit­ko? Jätä soit­to­pyyn­tö tästä.

Pin It on Pinterest