Päi­vi­tet­ty 5.12.2019

Koti­si­vu­jen yllä­pi­to

Pal­ve­lin­ti­lat, pil­vi­pal­ve­lut, domain, SSL ja tuki­pal­ve­lut.

Kes­ki­tä koti­si­vu­jen yllä­pi­to ja tuki­pal­ve­lut meil­le

 

Mitä tar­koit­taa Koti­si­vu­ti­la?

Koti­si­vu­ti­lal­la tar­koi­te­taan pal­ve­lin­ti­laa, jota tar­vi­taan sivus­ton yllä­pi­toon. Tätä kut­su­taan myös web­ho­tel­lik­si. Web­ho­tel­liin asen­ne­taan koti­si­vu­tie­dos­tot ja tar­vit­ta­vat tie­to­kan­nat, jot­ta sivus­to­si voi yli­pää­tään näkyä maa­il­mal­le. Mui­ta tilaan asen­net­tu­ja pal­ve­lui­ta ovat mm. säh­kö­pos­ti­so­vel­lus ja SSL-Ser­ti­fi­kaat­ti.

Domain, SSL, Päi­vi­tys­pal­ve­lu - vii­meis­te­le koko­nai­suus

Tar­kis­ta domai­nin saa­ta­vuus

5 point­tia, mik­si SSL-ser­ti­fi­kaat­ti

1. Tie­don väli­tys sivus­tol­la on salat­tua ja hak­ke­rit eivät pää­se sivuil­le syö­tet­tyi­hin tie­toi­hin käsik­si.
2. Sivus­ton Google-näky­vyys para­nee, sil­lä Google suo­sii haku­tu­lok­sis­saan SSL-suo­jat­tu­ja sivu­ja.
3. Sivus­to ja kuvat latau­tu­vat käyt­tä­jäl­le nopeam­min.
4. Asia­kas tie­tää var­mas­ti ole­van­sa juu­ri sinun sivus­tol­la­si, eikä esi­mer­kik­si vas­taa­val­la hui­jaus­si­vus­tol­la.
5. Ser­ti­fi­kaat­ti toi­mii samal­la myös val­mis­te­le­va­na toi­men­pi­tee­nä vuo­den 2018 alus­ta voi­maan­tu­le­vaa EU tie­to­suo­ja-ase­tus­ta.

 

SSL-ser­ti­fi­kaa­tin mer­ki­tys

Google Chro­me ja Mozil­la Fire­fox – selai­met (jot­ka kat­ta­vat yli 60 % kai­kes­ta verk­ko­se­laa­mi­ses­ta maa­il­mas­sa) näyt­tä­vät kaik­ki ilman var­men­net­ta ole­vat sivus­tot tur­vat­to­mi­na. Tur­vat­to­muus näkyy sivus­ton käyt­tä­jäl­le ilmoi­tuk­se­na osoi­te­ri­vil­lä. Esi­mer­kik­si Fire­foxil­la vie­rail­taes­sa sivus­tol­la, jos­sa ei ole ser­ti­fi­kaat­tia, osoi­te­ri­vil­lä www-osoit­teen vasem­mal­la puo­lel­la ole­vaa i-pai­ni­ket­ta kli­kat­taes­sa lukee punai­sel­la ”Yhteys ei ole suo­jat­tu”.
Tämä vai­kut­taa ihmis­ten net­ti­käyt­täy­ty­mi­seen ja huo­noim­mas­sa tapauk­ses­sa saat­taa joh­taa jopa pois­tu­mi­seen sivuil­ta.

 

Mis­tä tun­nis­tat onko sivuil­la SSL-ser­ti­fi­kaat­ti, eli salaus pääl­lä?

Tun­nis­tat sala­tun yhtey­den sivu­jen osoi­te­ri­vil­lä näky­väs­tä s-kir­jai­mes­ta (muo­toa https://www.helpotkotisivut.fi). Osoi­te­ri­vil­lä on lisäk­si lukon kuva, joka sym­bo­li­soi salat­tua yhteyt­tä.

Lue lisää asias­ta Googlen omas­ta tur­val­li­suus­blo­gis­ta.
https://security.googleblog.com/2016/09/moving-towards-more-secure-web.html

Tilaa SSL-ser­ti­fi­kaat­ti ja var­mis­ta, että oma sivus­to­si näkyy vie­rai­li­joil­le tur­val­li­se­na sekä luo­tet­ta­va­na nyt ja jat­kos­sa.

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si mie­les­sä? Kysy lisää Leol­ta!

LEO SÄVEL

CEO, Part­ner
leo.savel@helpotkotisivut.fi
045 161 3667

Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mikä kiin­nos­taa

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
marjut.anttilainen@helpotkotisivut.fi

Google Rating
4.7
Based on 57 reviews
Facebook Rating
4.8
Based on 35 reviews

PROJEKTIJOHTAMINEN JA TEKNINEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄLLÖNTUOTANTO JA DIGIMARKKINOINTI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI
Sitratori 3, 2. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

 

ARVOSTELUT

TILAA UUTISKIRJE