Koti­si­vu­jen yllä­pi­to

Pal­ve­lin­ti­lat, pil­vi­pal­ve­lut, domain, SSL ja tuki­pal­ve­lut.
Tutus­tu refe­rens­sei­him­me

Kes­ki­tä koti­si­vu­jen yllä­pi­to ja tuki­pal­ve­lut meil­le

 

Mitä tar­koit­taa Koti­si­vu­ti­la?

Koti­si­vu­ti­lal­la tar­koi­te­taan pal­ve­lin­ti­laa, jota tar­vi­taan sivus­ton yllä­pi­toon. Tätä kut­su­taan myös web­ho­tel­lik­si. Web­ho­tel­liin asen­ne­taan koti­si­vu­tie­dos­tot ja tar­vit­ta­vat tie­to­kan­nat, jot­ta sivus­to­si voi yli­pää­tään näkyä maa­il­mal­le. Mui­ta tilaan asen­net­tu­ja pal­ve­lui­ta ovat mm. säh­kö­pos­ti­so­vel­lus ja SSL-Ser­ti­fi­kaat­ti.

Koti­si­vu- ja säh­kö­pos­ti­ti­la

Vuo­kraa edul­li­ses­ti
4,90/kk
 • Pal­ve­lin­ti­la ja säh­kö­pos­tit

 • Tar­vit­set yri­tyk­sel­le­si koti­si­vu­ti­lan lisäk­si ammat­ti­mai­set säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot yri­tyk­se­si nimel­lä. Paket­tei­him­me sisäl­ty­vät aina domai­nin mukai­set säh­kö­pos­ti­laa­ti­kot, esi­mer­kik­si etunimi.sukunimi tai info@yrityksesidomain.fi.

Tuki ongel­ma­ti­lan­teis­sa

rat­kai­sut hel­pos­ti
4,90/kk
 • Tuki­pal­ve­lut

 • Pal­ve­lui­den kes­kit­tä­mi­nen kan­nat­taa, sil­lä kaut­tam­me saat ammat­ti­tai­toi­set ja laa­jat tuki­pal­ve­lut mah­dol­li­siin ongel­ma­ti­lan­tei­siin. Oli ongel­ma sit­ten säh­kö­pos­tia­se­tuk­sien mää­rit­tä­mi­ses­sä tai WordPres­sin lisä­osiin liit­ty­vis­sä päi­vi­tyk­sis­sä, pie­ny­rit­tä­jäl­le on tär­ke­ää, että tut­tu apu löy­tyy hel­pos­ti lähel­tä.

Pil­vi­pal­ve­lin

Super­no­pea
9,90/kk
 • Digi­tal Ocea­nin pil­vi­pal­ve­lin

 • Asen­nam­me koti­si­vusi tar­vit­taes­sa super­no­peil­le Digi­tal Ocea­nin pil­vi­pal­ve­li­mil­le. Nopea pil­vi­pal­ve­lin mah­dol­lis­taa erit­täin lyhyet latausa­jat sivus­tol­la­si, joka käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen lisäk­si paran­taa sivus­to­si sijoi­tuk­sia Googlen haku­tu­lok­sis­sa, sil­lä Google arvos­taa nopeas­ti latau­tu­via sivus­to­ja.

Domain, SSL, Päi­vi­tys­pal­ve­lu — vii­meis­te­le koko­nai­suus

Domain

fi, com, net, org, info
1,70/kk
 • Domain

 • Domain eli verk­ko­tun­nus mää­rit­tää www-osoit­tee­si ja mah­dol­lis­ten säh­kö­pos­ti­laa­ti­koi­den päät­teen. Kaut­tam­me saat kaik­ki ylei­sim­mät domai­nit, kuten:
 • fi, com, net, org, info hin­taan 20€/vuosi.
 • Myös har­vi­nai­sem­mat domain-päät­teet, kuten esi­mer­kik­si pro, guru, blog, jne.

SSL-Ser­ti­fi­kaat­ti

Tur­val­li­nen yhteys
4,90/kk
 • SSL-var­men­ne

 • SSL-ser­ti­fi­kaat­ti (eng. Secu­re Soc­kets Layer) on verk­ko­lii­ken­teen suo­jaus­me­ne­tel­mä, jol­la luo­daan tur­val­li­nen yhteys käyt­tä­jän ja koti­si­vun välil­le. Ser­ti­fi­kaat­ti vies­tii vie­rai­li­jal­le sivus­to­si tur­val­li­suu­des­ta.
 •  
 •  

Päi­vi­tys­pal­ve­lu

Päi­vi­täm­me puo­les­ta­si
4,90/kk
 • Nopeus ja tur­val­li­suus

 • WordPress- ja Divi-päi­vi­tyk­set
 • Lisä­osa­päi­vi­tyk­set
 • Nämä päi­vit­tä­mäl­lä pidät sivus­to­si ajan­ta­sal­la ja suo­jau­dut haa­voit­tu­vuuk­sil­ta.
 •  
Tar­kis­ta domai­nin saa­ta­vuus

5 point­tia, mik­si SSL-ser­ti­fi­kaat­ti

1. Tie­don väli­tys sivus­tol­la on salat­tua ja hak­ke­rit eivät pää­se sivuil­le syö­tet­tyi­hin tie­toi­hin käsik­si.
2. Sivus­ton Google-näky­vyys para­nee, sil­lä Google suo­sii haku­tu­lok­sis­saan SSL-suo­jat­tu­ja sivu­ja.
3. Sivus­to ja kuvat latau­tu­vat käyt­tä­jäl­le nopeam­min.
4. Asia­kas tie­tää var­mas­ti ole­van­sa juu­ri sinun sivus­tol­la­si, eikä esi­mer­kik­si vas­taa­val­la hui­jaus­si­vus­tol­la.
5. Ser­ti­fi­kaat­ti toi­mii samal­la myös val­mis­te­le­va­na toi­men­pi­tee­nä vuo­den 2018 alus­ta voi­maan­tu­le­vaa EU tie­to­suo­ja-ase­tus­ta.

 

SSL-ser­ti­fi­kaa­tin mer­ki­tys

Google Chro­me ja Mozil­la Fire­fox – selai­met (jot­ka kat­ta­vat yli 60 % kai­kes­ta verk­ko­se­laa­mi­ses­ta maa­il­mas­sa) näyt­tä­vät kaik­ki ilman var­men­net­ta ole­vat sivus­tot tur­vat­to­mi­na. Tur­vat­to­muus näkyy sivus­ton käyt­tä­jäl­le ilmoi­tuk­se­na osoi­te­ri­vil­lä. Esi­mer­kik­si Fire­foxil­la vie­rail­taes­sa sivus­tol­la, jos­sa ei ole ser­ti­fi­kaat­tia, osoi­te­ri­vil­lä www-osoit­teen vasem­mal­la puo­lel­la ole­vaa i-pai­ni­ket­ta kli­kat­taes­sa lukee punai­sel­la ”Yhteys ei ole suo­jat­tu”.
Tämä vai­kut­taa ihmis­ten net­ti­käyt­täy­ty­mi­seen ja huo­noim­mas­sa tapauk­ses­sa saat­taa joh­taa jopa pois­tu­mi­seen sivuil­ta.

 

Mis­tä tun­nis­tat onko sivuil­la SSL-ser­ti­fi­kaat­ti, eli salaus pääl­lä?

Tun­nis­tat sala­tun yhtey­den sivu­jen osoi­te­ri­vil­lä näky­väs­tä s-kir­jai­mes­ta (muo­toa https://www.helpotkotisivut.fi). Osoi­te­ri­vil­lä on lisäk­si lukon kuva, joka sym­bo­li­soi salat­tua yhteyt­tä.

Lue lisää asias­ta Googlen omas­ta tur­val­li­suus­blo­gis­ta.
https://security.googleblog.com/2016/09/moving-towards-more-secure-web.html

Tilaa SSL-ser­ti­fi­kaat­ti ja var­mis­ta, että oma sivus­to­si näkyy vie­rai­li­joil­le tur­val­li­se­na sekä luo­tet­ta­va­na nyt ja jat­kos­sa.

Verk­ko­si­vu­jen toteu­tus mie­les­sä? Yli 1000 sivus­ton koke­muk­sel­la. Kysy lisää Leol­ta!

Leo Sävel

Leo Sävel

CEO, Part­ner

leo.savel@helpotkotisivut.fi SOI­TA 045 161 3667

 • Pudo­ta tie­dos­tot tähän tai
Kiinnostuitko? Jätä soittopyyntö tästä.

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI Sitratori 3, 3. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

MYYNTI

045–161 3667
leo.savel@helpotkotisivut.fi

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
grafiikka@helpotkotisivut.fi

ILMAINEN KARTOITUS

Haluatko kuulla, miten nykyisiä kotisivujasi kannattaisi uudistaa?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

ARVOSTELUT

Pin It on Pinterest