Päi­vi­tet­ty 4.10.2018

Koti­si­vu­jen suun­nit­te­lu, mitä kan­nat­taa huo­mioi­da?

UKK.

Koti­si­vu­jen suun­nit­te­lu vai­heit­tain

w

Kar­toi­tus

Ker­ro toi­veis­ta­si ja aloi­te­taan koti­si­vu­jen suun­nit­te­lu alku­kar­toi­tuk­sel­la. Aluk­si oli­si hyvä miet­tiä, mikä on uuden sivus­ton pää­tar­koi­tus ja näh­dä myös kon­kreet­ti­sia ole­mas­sa ole­via sivus­to­ja, jois­ta tyk­käät.
Z

Mate­ri­aa­lit ja toteu­tus

Lähe­tä meil­le koti­si­vuil­le tule­vat teks­ti- ja kuva­ma­te­ri­aa­lit. Sopi­via kuvia voi­daan kat­soa myös kuva­pan­keis­ta. Suun­nit­te­lem­me ja toteu­tam­me koti­si­vut yhtei­sen suun­ni­tel­man poh­jal­ta.
I

Val­mii­na kat­sel­ta­vak­si

Tutus­tu uuteen sivus­too­si ja ker­ro mitä pidät. Ker­ro mah­dol­li­set muu­tos­toi­veet ja hoi­dam­me muu­tok­set toi­vei­de­si mukaan val­miik­si.

Jul­kai­se ja hyö­dyn­nä

Uusi sivus­to­si on val­mii­na tuke­maan toi­min­taa­si. Ker­ro sivuis­ta ystä­vil­le­si ja var­mis­te­taan yhdes­sä, että sivuil­le­si ohjau­tuu riit­tä­väs­ti kävi­jä­lii­ken­net­tä.
Mik­si van­hat koti­si­vut kan­nat­tai­si päi­vit­tää?
Lähes jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä on nyky­päi­vä­nä olta­va ajan­ta­sai­set koti­si­vut, kos­ka ihmi­set etsi­vät suu­rim­man osan tie­dos­ta inter­ne­tis­tä ja teke­vät ver­tai­lu­ja tätä kaut­ta. Usein koti­si­vut muo­dos­ta­vat sivus­tol­la­si vie­rai­le­val­le poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le yri­tyk­ses­tä­si ensi­vai­ku­tel­man, jon­ka voit antaa ainoas­taan ker­ran.
Tämän takia on olen­nais­ta, että yri­tyk­sel­tä­si löy­ty­vät laa­duk­kaat koti­si­vut, jot­ka kuvaa­vat tar­joa­ma­si pal­ve­lut tai tuot­teet yti­mek­kääs­ti ja jää­vät käyt­tä­jän mie­leen. Mobii­li­käy­tön lisään­tyes­sä koti­si­vu­jen on syy­tä toi­mia hyvin myös mat­ka­pu­he­li­mil­la ja table­teil­la, jot­ta saa­vu­tat mah­dol­li­sim­man suu­ren mää­rän poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta.
Koti­si­vu­jen suun­nit­te­lu, mitä asioi­ta kan­nat­taa huo­mioi­da?
Sivus­ton tuli­si olla nopea, käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen ja siel­tä tuli­si löy­tyä rei­lus­ti hyvää sekä ajan­ta­sal­la ole­vaa sisäl­töä. Ase­ta sivus­tol­le sel­keät pää­mää­rät ja tavoit­teet, mihin uusil­la sivuil­la pyri­tään? Halu­taan­ko sivus­ton kaut­ta mah­dol­li­sim­man pal­jon uusia asiak­kai­ta vai onko taroi­tuk­se­na pel­käs­tään pal­vel­la nykyi­siä asiak­kai­ta vai se ylei­sin, eli näi­den yhdis­tel­mä? Pidä sisäl­löl­li­ses­ti mie­les­sä sivus­ton tavoi­te ja poten­ti­aa­lis­ten sekä nykyis­ten asiak­kai­den odo­tuk­set.
Saa­ko teil­tä koti­si­vu­jen lisäk­si yllä­pi­don ja kai­ken muun tar­vit­ta­van?
Meil­tä saat koko pake­tin edul­li­ses­ti ja huo­let­to­mas­ti. Suo­sit­te­lem­me kokei­le­maan hin­ta­las­ku­ria ja täyt­tä­mään sii­hen halua­man­ne omi­nai­suu­det ja pal­ve­lut. Link­ki hin­ta­las­ku­riin: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisivut-hintalaskuri/
Miten jul­kai­sun jäl­keen päi­vi­tän sivu­ja­ni?
Koti­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­nen WordPres­sin ja Divin avul­la onnis­tuu hel­pos­ti, vaik­ka et oli­si aikai­sem­min päi­vit­tä­nyt koti­si­vu­ja. Saat sivus­ton val­mis­tut­tua tun­nuk­sen ja sala­sa­nan kir­jau­tu­mis­ta var­ten.
Tutus­tu teke­miim­me opas­tus­vi­deoi­hin koti­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­ses­tä osoit­tees­sa https://www.divitheme.fi/

Apua saat lisäk­si asia­kas­tues­tam­me arki­sin 9.00 - 16.00
045 161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

Miten han­kin domai­nin yri­tyk­sel­le­ni ja mitä se mak­saa?
Ilmoi­ta meil­le han­kit­ta­van domai­nin nimi ja sen halut­tu voi­mas­sao­loai­ka (1-5v), esi­mer­kik­si helpotkotisivut.fi ja 1 vuo­si. Tämän jäl­keen käym­me hank­ki­mas­sa halua­ma­si domai­nin.

Hin­ta

Ylei­sim­mät domai­nit (fi / com / net / org jne.) mak­sa­vat kaik­ki 20€/vuosi. Tar­vit­set­ko jon­kun har­vi­nai­sem­man domai­nin, kuten .eu tai .pro? Kysy hin­taa erik­seen.

Han­ki Domain

Voit esi­mer­kik­si soit­taa meil­le ja ker­toa min­kä domai­nin haluat tai täyt­tää sivul­la ole­van lomak­keen: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisivujen-yllapito/

Voi­mas­sao­lo

Domain uusiu­tuu auto­maat­ti­ses­ti aina päi­vää ennen rekis­te­röin­nin umpeu­tu­mis­ta vuo­del­la eteen­päin, ellei domai­nia erik­seen irti­sa­no ennen sitä. Ole­mas­sa ole­van domai­nin voi­mas­sao­loa­jan voit tar­kis­taa esi­mer­kik­si täl­lä sivul­la ole­vas­ta domain­haus­ta: https://www.helpotkotisivut.fi/kotisivujen-yllapito/

Toi­mi­vat­ko koti­si­vut mobii­li­lait­teil­la?
Kaik­ki toteut­ta­mam­me sivus­tot ovat res­pon­sii­via, eli sivut skaa­lau­tu­vat sopi­vas­sa koos­sa eri lait­teil­le.  Sivut toi­mi­vat ylei­sim­mil­lä selai­mil­la ja nyky­ai­kai­sil­la mobii­li­lait­teil­la.
Mikä on toi­mi­tusai­kan­ne?
Toi­mi­tusai­ka riip­puu asiak­kaan tar­peis­ta ja tapaus­koh­tai­ses­ta laa­juu­des­ta. Yleen­sä sivu­jen raken­ta­mi­sel­le mate­ri­aa­lien toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen on hyvä vara­ta n. 1-2 viik­koa. Mikä­li tapaus on kii­reel­li­nen ja asia­kas tar­vit­see koti­si­vut val­miik­si tiet­tyyn päi­vä­mää­rään men­nes­sä, niin hoi­de­taan asiat tie­tys­ti sen mukaan. Nopeim­mil­laan ollaan teh­ty tilauk­sia val­miik­si saman päi­vän aika­na.
Miten pys­tyn paran­ta­maan sivu­je­ni löy­det­tä­vyyt­tä Googles­sa?
Suo­sit­te­lem­me tutus­tu­maan haku­ko­neop­ti­moin­tiin ja 205 eri teki­jään, jot­ka sii­hen vai­kut­ta­vat: https://www.helpotkotisivut.fi/205-hakukoneoptimointiin-vaikuttavaa-tekijaa/
Mitä graa­fi­sen suun­nit­te­lun pal­ve­lui­ta teil­tä saa?

Meil­tä löy­tyy koke­nut graa­fik­ko, joka suun­nit­te­lee logo­jen lisäk­si mel­kein mitä vain juu­ri sinun toi­vei­de­si mukai­ses­ti. Ylei­sim­min kysyt­ty­jä tuot­tei­ta ovat logo­jen, käyn­ti­kort­tien ja eri­lais­ten esit­tei­den suun­nit­te­lu.

Suun­nit­te­lu­hin­ta on 80€/tunti ja esi­mer­kik­si tun­nis­sa saa yleen­sä hyvin suun­ni­tel­tua käyn­ti­kor­tit tai yksi­puo­lei­sen esit­teen.

Voi­daan asiak­kaan tar­peen mukaan teh­dä pelk­kä graa­fis­ten mate­ri­aa­lien suun­nit­te­lu ja toi­mit­taa pai­no­val­miit tie­dos­tot esi­mer­kik­si säh­kö­pos­tit­se, jol­loin asia­kas voi tila­ta fyy­si­set tuot­teet halua­mas­taan pai­no­ta­los­ta. Vas­taa­vas­ti voim­me hoi­taa tilauk­sen asiak­kaan puo­les­ta (esim. Vis­taprin­tin kaut­ta) hänen halua­maan­sa pos­tio­soit­tee­seen.

Miten saan ammat­ti­mai­set valo­ku­vat koti­si­vu­ja var­ten?

Ammat­ti­va­lo­ku­vaa­ja yri­tyk­sel­le­si lähia­lu­eel­ta­si, 199€

Ammat­ti­mai­sil­la valo­ku­vil­la on erit­täin suu­ri roo­li koti­si­vu­jen ulkoa­sun ja vai­kut­ta­vuu­den suh­teen, kuten var­mas­ti olet huo­man­nut. Mitä laa­duk­kaam­mat valo­ku­vat sivuil­la on, sitä laa­duk­kaam­man ensi­vai­ku­tel­man sivus­to ja yri­tys jät­tä­vät.

Huo­ma­sim­me tar­peen ja kehi­tim­me ainut­laa­tui­sen pie­ny­rit­tä­jil­le sopi­van, koko Suo­men kat­ta­van ammat­ti­va­lo­ku­vaus­kon­sep­tin. Kon­sep­tin avul­la tar­joam­me yrit­tä­jäl­le pai­kal­li­sen valo­ku­vaa­jan edul­li­ses­ti kiin­teäl­lä 199 euron hin­nal­la.

Yrit­tä­jä­nä tar­vit­set yleen­sä koti­si­vuil­le­si edus­ta­van hen­ki­lö­ku­van lisäk­si toi­min­taa­si kuvaa­vat ammat­ti­mai­set valo­ku­vat toi­mi­ti­las­ta, tuot­teis­ta ja itse työs­ken­te­lys­tä. Kiin­teä­hin­tai­seen valo­ku­vaus­pal­ve­luun sisäl­tyy kuvien otta­mi­nen, kuvien jäl­ki­kä­sit­te­ly ja lataus­link­ki val­mii­siin tie­dos­toi­hin. Lin­kis­tä saam­me ladat­tua ammat­ti­mai­set kuvat koti­si­vu­ja var­ten ja sinä saat ladat­tua kuvat muu­ta mah­dol­lis­ta käyt­töä var­ten.

Kon­sep­tin avul­la lois­ta­van pai­kal­li­sen ammat­ti­va­lo­ku­vaa­jan pk-yrit­tä­jäl­le sopi­vaan hin­taan. Ker­ro sijain­ti­si ja jätäm­me alu­ee­si valo­ku­vaa­jal­le soit­to­pyyn­nön.

Lue lisää pal­ve­lus­tam­me: https://www.helpotkotisivut.fi/blogi/ammattivalokuvaaja-yritykselle/

ASIAKASTUKI

045–161 3330
tuki@helpotkotisivut.fi

LOGOT JA GRAFIIKKA

050–468 0322
marjut.anttilainen@helpotkotisivut.fi

Google Rating
4.7
Based on 57 reviews
Facebook Rating
4.8
Based on 35 reviews

PROJEKTIJOHTAMINEN JA TEKNINEN TUKI

050 409 2378
michael.muhonen@helpotkotisivut.fi

SISÄLLÖNTUOTANTO JA DIGIMARKKINOINTI

050 409 3118
markkinointi@helpotkotisivut.fi

Helpotkotisivut.fi MS Oy

Arkisin 9.00–16.00
KANNELMÄKI
Sitratori 3, 2. krs
00420, HELSINKI

Y-tunnus: 2559523–1

 

ARVOSTELUT

TILAA UUTISKIRJE