Google AdWords mai­non­ta

Ohjaa sivuil­le­si uusia poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta Googles­ta.
Koh­den­ta­mi­nen

7 syy­tä, mik­si Google AdWords mai­non­ta on paras vaih­toeh­to pie­ny­rit­tä­jäl­le

  1. Google AdWords mai­non­ta ei kes­key­tä, kuten esi­mer­kik­si radio-, tv- tai leh­ti­mai­nos, sil­lä haki­ja on jo etsi­mäs­sä tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si Googlen haus­ta. Haki­jal­la on val­miik­si jo tar­ve tila­ta pal­ve­lusi tai tuot­tee­si.
  2. Tie­dät mitä kam­pan­ja mak­saa. Vaik­ka mak­sa­ma­si hin­ta muo­tou­tuu klik­kaus­ker­to­jen perus­teel­la, voit sil­ti aset­taa itsel­le­si sopi­van päi­vä­bud­je­tin, joten yllä­tys­ku­lu­ja ei tule.
  3. Voit vali­ta tär­keim­mät hakusa­nat, joil­la haluat mai­nok­se­si näky­vän Googles­sa. Jos teet esi­mer­kik­si kat­to­re­mont­te­ja, voit raja­ta mai­nok­se­si näky­mään ainoas­taan hen­ki­löil­le jot­ka kir­joit­ta­vat Googlen hakuun ”kat­to­re­mont­ti” tai vaik­ka­pa ”katon kor­jaus”.
  4. Ase­tam­me mai­nok­sel­le­si par­haan mah­dol­li­sen otsi­kon ja sisäl­lön. Sel­keäl­lä mai­nok­sel­la saat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat klik­kaa­maan mai­nos­ta­si parem­min. Sel­keä ja ker­to­va mai­nos vähen­tää myös epä­po­ten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den ns. ”tur­hia klik­kauk­sia”.
  5. Kes­key­tä tai lope­ta mai­nos­ta­mi­nen mil­loin tahan­sa. Kes­key­tyk­sen jäl­keen voit myös lait­taa mai­nok­se­si pääl­le uudes­taan mil­loin haluat. Näin pys­tyt panos­ta­maan mark­ki­noin­tiin hil­jai­si­na aikoi­na, tai tehos­taa myyn­tiä­si tär­keim­pä­nä seson­ki­na­si.
  6. Koh­den­na mai­nok­se­si maan­tie­teel­li­ses­ti toi­mia­lu­ee­si mukaan. Väl­ty tur­hil­ta klik­kaus­ku­luil­ta ja tavoi­ta vain lähia­lu­ee­si poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat.
  7. Mai­nos­ta­mi­nen AdWord­sis­sä on täy­sin läpi­nä­ky­vää. Rapor­toim­me sinul­le kuu­kausit­tain, jot­ta näet kai­ken mitä mai­nos­ti­lil­lä­si on tapah­tu­nut. Näet mm. mai­nos­ten kaut­ta tul­lei­den kävi­jöi­den mää­rät ja hakusa­nat, joi­ta käyt­tä­mäl­lä vie­rai­li­jat ovat tul­leet sivuil­le­si. Mit­taam­me mai­nok­se­si tehok­kuu­den tar­kas­ti ja huo­maat pal­jon­ko yhden asiak­kaan hank­ki­mi­nen yri­tyk­sel­le­si mak­saa.

Google AdWords mai­non­ta tavoit­taa yri­tyk­se­si koh­de­ryh­män

Google AdWords mai­non­ta tavoit­taa ihmi­set, jot­ka täl­lä­kin het­kel­lä etsi­vät pal­ve­lua­si tai tuo­tet­ta­si, mut­ta eivät vie­lä tun­ne yri­tys­tä­si. Klik­kaus­koh­tais­ten hin­ta­tar­jous­ten ansios­ta sinua veloi­te­taan vain sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas näkee mai­nok­se­si ja klik­kaa sitä siir­tyes­sään koti­si­vuil­le­si.

Google AdWords -mai­nok­sen koh­den­ta­mi­nen

Koh­dis­ta mai­nok­se­si maan­tie­teel­li­ses­ti, vain halua­mal­le­si alu­eel­le. Koh­den­na mai­nos esi­mer­kik­si lähi­paik­ka­kun­nil­le tai vaik­ka­pa 80km säteel­le toi­mi­pis­tees­tä­si. Voit myös hou­ku­tel­la poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta lisää­mäl­lä mai­nok­see­si yri­tyk­sen osoit­teen, puhe­lin­nu­me­ron ja kar­tan. Tämä hel­pot­taa yri­tyk­se­si löy­tä­mis­tä ja siel­lä käy­mis­tä.

Poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat tule­vat yleen­sä lähel­tä. Koh­den­ta­mal­la rajaat mai­nok­sen näky­vyy­den hen­ki­löil­le jot­ka etsi­vät aktii­vi­ses­ti Googlen haus­ta pal­ve­lua­si tai tuo­tet­ta­si ja asu­vat toi­mia­lu­eel­la­si. AdWord­sin avul­la tavoi­tat kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti tär­keim­mät poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si.

Koh­den­na mai­nos iän, suku­puo­len ja per­hes­ta­tuk­sen perus­teel­la. Seg­men­toi asia­kas­ryh­mä­si poten­ti­aa­lin mukaan tun­nis­ta­mal­la poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaa­si. Ammat­ti­lai­se­na haluat myös käyt­tää koko mai­nos­bud­je­tin poten­ti­aa­li­sim­piin asiak­kai­sii­si, eli esi­mer­kik­si 25–40 vuo­tiai­siin per­hee­näi­tei­hin.

Lisää yhtey­den­ot­to­ja

AdWord­sin avul­la voit kan­nus­taa ihmi­siä soit­ta­maan suo­raan yri­tyk­see­si. Mai­nos­laa­jen­nuk­sel­la pys­tyt lisää­mään puhe­lin­nu­me­ro­si mai­nok­seen. Mobii­li­käyt­tä­jä voi soit­taa suo­raan yri­tyk­see­si nap­pia klik­kaa­mal­la.

Lisää tilauk­sia verk­ko­kau­pas­sa

Toi­mi­va verk­ko­kaup­pa tar­vit­see toi­mi­van mai­nos­kam­pan­jan. Jokai­sel­la verk­ko­kau­pal­la on tiet­ty osto­pro­sent­ti. Pro­sent­ti mää­räy­tyy sen perus­teel­la, kuin­ka mon­ta vie­rai­li­jaa tar­vi­taan yhteen osto­ta­pah­tu­maan. Jos 100 vie­rai­li­jaa joh­taa kes­ki­mää­rin 3 osto­ta­pah­tu­maan, on osto­pro­sent­ti 3 %. Verk­ko­kaup­pi­aan tär­keim­piin teh­tä­viin kuu­luu tark­kail­la osto­pro­sent­tia ja pyr­kiä luon­nol­li­ses­ti nos­ta­maan sitä.

AdWord­sil­lä ohjaat poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan suo­raan sivul­le, jos­ta hän voi tila­ta hake­man­sa tuot­teen mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti. Parem­pi asia­kas­ko­ke­mus nos­taa pro­sent­tia ja kaup­pi­aan lii­ke­vaih­toa. Raport­tien avul­la voit seu­ra­ta, mil­loin mai­nok­se­si klik­kauk­set joh­ta­vat tilauk­seen. Rapor­tit anta­vat erin­omai­set val­miu­det kam­pan­jan seu­ran­taan ja paran­nus­töi­hin.

Lisää verk­ko­lii­de­jä

Jos haluat, että poten­ti­aa­li­set asiak­kaat täyt­tä­vät yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen verk­ko­si­vus­tos­sa­si, voit lin­kit­tää mai­nok­se­si suo­raan kysei­sel­le sivul­le. Tämä lisää mah­dol­li­suut­ta, että klik­kauk­ses­ta syn­tyy lii­di. Voit myös koros­taa mai­nok­ses­sa­si yri­tyk­sen luo­ki­tuk­sia tai kol­man­nen osa­puo­len arvos­te­lu­ja ja kan­nus­taa näin ihmi­siä tutus­tu­maan yri­tyk­see­si.

Mitä Google AdWords mai­non­ta sit­ten mak­saa?

Klik­kaus­koh­tai­set hin­nat ovat ala­koh­tai­sia. Jokai­sel­la hakusa­nal­la on oma kes­ki­mää­räi­nen klik­kaus­hin­tan­sa. Esi­mer­kik­si ”koti­si­vut yri­tyk­sel­le” on eri hin­tai­nen hakusa­na kuin ”edul­li­set koti­si­vut” tai ”koti­si­vut”.

Saat meil­tä ilmai­sen kar­toi­tuk­sen ala­si klik­kaus­hin­toi­hin. Klik­kaus­hin­nat ovat alal­la kuin alal­la kui­ten­kin erit­täin rei­lu­ja, sil­lä puhu­taan­han poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan tuo­mi­ses­ta yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le. Lop­pu on kiin­ni yri­tyk­sen tar­joa­mis­ta pal­ve­luis­ta tai tuot­teis­ta ja koti­si­vu­jen loo­gi­suu­des­ta, toi­mi­vuu­des­ta sekä hou­kut­te­le­vuu­des­ta.

Soi­ta myyn­tiim­me 045 161 3667 ja nos­te­taan yri­tyk­sen­ne Google-näky­vyys sijoi­tuk­sil­le, jos­sa kaup­paa teh­dään.

Verk­ko­si­vu­jen toteu­tus mie­les­sä? Yli 1000 sivus­ton koke­muk­sel­la. Kysy lisää Leol­ta!

LEO SÄVEL

CEO, Part­ner
leo.savel@helpotkotisivut.fi
045 161 3667

Ota yhteyt­tä ja ker­ro, mikä kiin­nos­taa