Vakuu­ta poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si asian­tun­ti­juu­des­ta­si

Miten blo­gi­pal­ve­lum­me toi­mii?

Suun­nit­te­let­ko yri­tys­blo­gin perus­ta­mis­ta, mut­ta et tie­dä mis­tä aloit­taa? Tai onko yri­tyk­sel­lä­si blo­gi, mut­ta aika ei rii­tä sen sään­nöl­li­seen päi­vit­tä­mi­seen? Olit­pa sit­ten blo­gi­maa­il­man koke­nut kon­ka­ri tai vas­ta-aloit­te­li­ja, me rää­tä­löim­me tar­pei­sii­si sopi­van blo­gi­pal­ve­lun. Tuo­tam­me blo­gii­si sisäl­töä juu­ri sen ver­ran kuin sinä haluat; voim­me sopia aluk­si esi­mer­kik­si yhden tai kah­den blo­giar­tik­ke­lin kir­joit­ta­mi­ses­ta ja halu­tes­sa­si miet­tiä sen jäl­keen sään­nöl­li­sem­pää sisäl­lön­tuo­tan­toa.

Kenel­le blo­gi­pal­ve­lu sovel­tuu?

 • Sinul­le, joka haluat panos­taa koti­si­vui­hi­si ja ymmär­rät poten­ti­aa­lin, joka yri­tys­blog­gaa­mi­ses­sa pii­lee. Tie­dät, että blo­gin avul­la voi­daan raken­taa yri­tyk­sen asian­tun­ti­juus­ku­vaa, vai­kut­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen ja sitä kaut­ta myös myyn­tiin.
 • Sinul­le, joka haluat vakuut­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si vai­kut­ta­van sisäl­lön avul­la, mut­ta samal­la haluat sääs­tää työ­ai­ka­si ydin­osaa­mi­see­si.
 • Sinul­le, jol­la on val­ta­vas­ti ideoi­ta ja näke­myk­siä sii­tä, mil­lai­nen sisäl­tö voi­si kiin­nos­taa koh­de­ryh­mää­si, mut­ta kir­joit­ta­mi­nen ei ole jut­tusi.
 • Sinul­le, joka kir­joi­tat mie­lel­lä­si, mut­ta tar­vit­set apua teks­tien oiko­lu­ke­mi­seen ja kie­len­huol­toon.
helpotkotisivut-sivuston-rakenne

Mik­si jokai­sen yrit­tä­jän kan­nat­tai­si perus­taa blo­gi?

 • Haku­ko­neet rakas­ta­vat sään­nöl­li­ses­ti päi­vit­ty­vää sisäl­töä ja blo­gi on paras tapa tuot­taa sitä
 • Blo­gis­sa voi­daan tar­jo­ta koh­de­ryh­mil­le hyö­dyl­lis­tä ja ilmais­ta infor­maa­tio­ta sekä erot­tau­tua muis­ta kil­pai­li­jois­ta
 • Blo­gi on erin­omai­nen paik­ka teh­dä yri­tyk­sen asian­tun­ti­juus näky­väk­si ja vakuut­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat yri­tyk­sen kom­pe­tens­sis­ta
 • Blo­gin avul­la voi­daan tukea asiak­kaan osto­pol­kua ja yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­taa lisää­mäl­lä koti­si­vu­jen lii­ken­net­tä huo­mat­ta­vas­ti

Blo­gi yri­tyk­sen myyn­nin tuek­si

Sisäl­lön­tuo­tan­to on yri­tyk­sen koti­si­vu­jen tär­kein ele­ment­ti. Ilman hyvää sisäl­töä, hie­noim­mat­kaan sivut eivät voi saa­vut­taa täyt­tä poten­ti­aa­li­aan.

Kiin­nos­ta­van, myy­vän ja infor­ma­tii­vi­sen sisäl­lön avul­la vakuu­te­taan poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, tar­jo­taan rat­kai­su­ja hei­dän ongel­miin­sa ja ohja­taan hei­tä osto­po­lul­laan eteen­päin. Haku­ko­neop­ti­moi­dul­la teks­til­lä vakuu­te­taan myös haku­ko­neet ja paran­ne­taan yri­tyk­sen näky­vyyt­tä esi­mer­kik­si Googlen haku­tu­lok­sis­sa.

Yri­tys­blo­gi on lois­ta­va tapa tar­jo­ta nykyi­sil­le ja tule­vil­le asiak­kail­le mie­len­kiin­tois­ta sisäl­töä. Sen tar­koi­tuk­se­na on tuot­taa luki­joil­le lisä­ar­voa ja samal­la tukea yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­taa jul­kai­se­mal­la luot­ta­mus­ta herät­tä­vää ja vakuut­ta­vaa sisäl­töä, joka nos­taa esil­le yri­tyk­sen asian­tun­ti­juu­den sekä vakuut­taa haku­ko­neet.

Miten blo­gi tukee yri­tyk­sen myyn­tiä?

Blo­gin avul­la voi­daan vai­kut­taa yri­tyk­sen haku­ko­ne­tu­lok­siin

Useim­mi­ten koti­si­vu­jen tavoit­tee­na on tukea ja kas­vat­taa yri­tyk­sen myyn­tiä. Koti­si­vu­jen haku­ko­ne­nä­ky­vyys on olen­nai­nen osa näi­den tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa. Yksi haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen vai­kut­ta­vis­ta teki­jöis­tä on sään­nöl­li­ses­ti jul­kais­ta­va uusi sisäl­tö. Yri­tys­blo­gi puo­les­taan on ehdot­to­mas­ti paras tapa tuot­taa tasai­ses­ti uut­ta haku­ko­neop­ti­moi­tua sisäl­töä yri­tyk­sen net­ti­si­vuil­le. Kir­joi­tet­taes­sa koh­de­ryh­mää kiin­nos­ta­via artik­ke­lei­ta pys­ty­tään samal­la käyt­tä­mään run­saas­ti sel­lai­sia avain­sa­no­ja, joil­la yri­tyk­sen blo­gin ja koti­si­vu­jen halu­taan löy­ty­vän haku­ko­neis­ta.

Blo­gi tar­jo­aa rat­kai­su­ja asiak­kai­den ongel­miin

Blo­gi tar­jo­aa oival­li­sen tavan tar­jo­ta eri­lai­sil­le koh­de­ryh­mil­le, kuten poten­ti­aa­li­sil­le ja nykyi­sil­le asiak­kail­le, lisä­ar­voa. Hyvää blo­gia kir­joi­te­taan­kin aina ensi­si­jai­ses­ti luki­joi­ta eikä haku­ko­nei­ta var­ten. Luki­joi­ta aidos­ti kiin­nos­ta­vat artik­ke­lit, joi­den avul­la rat­kais­taan koh­de­ryh­män ongel­mia, teke­vät yri­tyk­sen näky­väk­si ja hou­kut­te­le­vat asia­kas­ta tutus­tu­maan sii­hen. Toi­si­naan blo­gi voi vai­kut­taa jopa suo­raan osto­pää­tök­seen, mut­ta ennen kaik­kea se on pit­kä­jän­teis­tä sisäl­tö­mark­ki­noin­tia, jol­la pyri­tään hou­kut­te­le­maan asiak­kai­ta ilmai­sen ja heil­le aidos­ti hyö­dyl­li­sen sisäl­lön avul­la.

Blo­gin avul­la voi­daan raken­taa yri­tyk­sen asian­tun­ti­juus­ku­vaa

Yri­tys­blog­gaa­mi­sen yksi kes­kei­sim­mis­tä hyö­dyis­tä on yri­tyk­sen asian­tun­ti­juus­ku­van raken­ta­mi­nen. Kiin­nos­ta­vis­sa artik­ke­leis­sa voi­daan jakaa luki­joil­le asian­tun­ti­joi­den osaa­mis­ta ja vink­ke­jä, ker­toa alan vii­mei­sim­piä kuu­lu­mi­sia, esi­tel­lä yri­tyk­sen asian­tun­ti­joi­ta ja teh­dä näky­väk­si ne teki­jät, joi­den ansios­ta erot­tau­du­taan kil­pai­li­jois­ta. Blo­gi on myös hyvä tapa teh­dä yri­tyk­ses­tä hel­pos­ti lähes­tyt­tä­väm­pi anta­mal­la kas­vot yri­tyk­sen hen­ki­lö­kun­nal­le, valot­ta­mal­la työ­pai­kan arkea ja avaa­mal­la kes­kei­sim­piä pro­ses­se­ja lop­pu­tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den taus­tal­la.

Mik­si ulkois­taa sisäl­lön­tuo­tan­to?

Yrit­tä­jä itse tun­tee oman alan­sa ja yri­tyk­sen­sä par­hai­ten, miten kukaan muu osai­si tuot­taa sisäl­töä, jos­sa fak­tat ovat koh­dil­laan ja vies­ti lähet­tä­jän­sä näköi­nen?

 • Sisäl­lön­tuot­ta­ja tun­tee haku­ko­neop­ti­moin­nin kie­mu­rat ja kir­joit­taa artik­ke­lit aina huo­lel­li­sen hakusa­na-ana­lyy­sin poh­jal­ta.
 • Sil­loin kun sinul­la ei ole aikaa tuot­taa sisäl­töä, sisäl­lön­tuot­ta­jal­la on. Ammat­ti­lai­nen ei tee sisäl­tö­jä mui­den töi­den­sä ohel­la vaan työk­seen, ja se näkyy myös lop­pu­tu­lok­ses­sa. Sinul­le jää enem­män aikaa ydin­osaa­mi­see­si.
 • Sisäl­lön­tuot­ta­jan on usein hel­pom­pi aset­tua asiak­kai­den ase­maan ja ammat­ti­kir­joit­ta­ja­na teh­dä heil­le ymmär­ret­tä­vik­si sel­lai­set asiat, jot­ka alan perin­poh­jai­ses­ti tun­te­val­le yrit­tä­jäl­le näyt­täy­ty­vät itses­tään­sel­vyyk­si­nä.
 • Kie­len­huol­lon ammat­ti­lais­ten kir­joit­ta­mat artik­ke­lit ovat hyvin jäsen­nel­ty­jä, sel­kei­tä ja suju­via.
kuviot-4-keltainen

Miten käy­tän­nös­sä tuo­tam­me sisäl­töä blo­gii­si?

Haas­tat­te­lem­me sinua yri­tyk­ses­tä­si, toi­mia­las­ta­si ja tule­van artik­ke­lin aihees­ta.

Haas­tat­te­lun poh­jal­ta teem­me itse­näi­ses­ti taus­ta­tut­ki­mus­ta aihees­ta.

Suun­nit­te­lem­me artik­ke­lin koh­de­ryh­mät ja haku­ko­neet huo­mioi­den.

Kir­joi­tam­me pos­tauk­sen ja lähe­täm­me sen sinul­le kom­men­toi­ta­vak­si.

Teem­me teks­tiin toi­vei­de­si poh­jal­ta tar­vit­taes­sa muu­tok­sia.

Jul­kai­sem­me artik­ke­lin tai annam­me sen sinul­le jul­kais­ta­vak­si.

Kiin­nos­taa­ko blo­gi­pal­ve­lun toteu­tus?

Yli 2000 suun­ni­tel­tua WordPress-koti­si­vua yri­tyk­sil­le

Tutus­tu refe­rens­sei­him­me

Kiin­nos­tuit­ko blo­gi­pal­ve­lus­tam­me?