Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti osak­si yri­tyk­sen markkinointia

Sisällysluettelo

Sosi­aa­li­sen median vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin tavoit­tee­na on vai­kut­taa yri­tyk­sen koh­de­ryh­miin ja hei­dän osto­käyt­täy­ty­mi­seen­sä yhteis­työs­sä eri­lais­ten vai­kut­ta­jien kanssa.

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti pähkinänkuoressa

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on ala­ti kas­va­va mark­ki­noin­nin muo­to. Tör­määt vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tiin tänä päi­vä­nä lähes kai­kis­sa sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa. Kyse on yri­tyk­sen ja vai­kut­ta­jan väli­ses­tä mak­se­tus­ta yhteis­työs­tä, jos­sa jäl­kim­mäi­nen tuot­taa yri­tyk­sel­le hyö­dyl­lis­tä sisäl­töä ja jakaa sitä kulut­ta­jil­le eri sosi­aa­li­sis­sa medioissa.

Ket­kä vaikuttajat?

Vai­kut­ta­jat voi­vat olla esi­mer­kik­si yri­tyk­sen koh­de­ryh­mää puhut­te­le­via blog­gaa­jia, tubet­ta­jia ja mui­ta tun­net­tu­ja hen­ki­löi­tä, kuten urhei­li­joi­ta tai muusi­koi­ta. Vai­kut­ta­jat, kuten vaik­ka­pa ammat­ti­blog­gaa­jat, voi­vat olla myös todel­li­sia mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sia, jot­ka tun­te­vat moni­ka­na­vai­sen sisäl­lön­tuo­tan­non läpi­ko­tai­sin ja aut­ta­vat yri­tys­tä myös esi­mer­kik­si tuotekehittelyssä.

Mik­si vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti kan­nat­taa ja mihin se perustuu?

 Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti perus­tuu sii­hen, että vai­kut­ta­jat tavoit­ta­vat yri­tyk­sen koh­de­ryh­män siel­lä, mis­sä kulut­ta­jat­kin ovat, eli eri some­ka­na­vis­sa. Olen­nai­sin­ta on kui­ten­kin se, että vai­kut­ta­jat tar­joa­vat kulut­ta­jil­le sisäl­töä, joka herät­tää hei­dän mie­len­kiin­ton­sa yri­tyk­sen tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta koh­taan. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti toi­mii par­hai­ten sil­loin, kun kulut­ta­ja kokee samais­tu­mi­sen tun­tei­ta vai­kut­ta­jaa koh­taan ja uskoo sik­si suo­si­tel­lun tuot­teen tai pal­ve­lun sovel­tu­van myös itselleen.

Vai­kut­ta­jil­la onkin nimen­sä mukai­ses­ti vai­ku­tus­val­taa koh­de­ryh­mään­sä, ja usein he toi­mi­vat­kin taval­la tai toi­sel­la esi­merk­kei­nä ja suun­nan­näyt­tä­ji­nä seu­raa­jil­leen. Niin myös eri­lais­ten tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den käyttäjinä.

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin kan­nat­ta­vuu­des­ta ker­too myös se että, tänä päi­vä­nä val­tao­sa kulut­ta­jis­ta etsii haku­ko­neis­ta tie­toa tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta ennen osto­pää­tök­sen teke­mis­tä, ja jopa 71 % ostaa tuot­teen tai pal­ve­lun toden­nä­köi­sem­min, jos sitä on suo­si­tel­tu sosi­aa­li­ses­sa medias­sa (Hubs­pot).

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin läpi­nä­ky­vyys

Kulut­ta­jat anta­vat yleen­sä enem­män pai­noar­voa yri­tyk­sen vies­tin sijas­ta tois­ten tuo­tet­ta käyt­tä­nei­den tai tes­tan­nei­den hen­ki­löi­den arvioi­hin ja suo­si­tuk­siin. Eri­tyis­tä pai­noar­voa anne­taan myös niil­le tun­ne­tuil­le hen­ki­löil­le, joil­la on jo entuu­des­taan vai­ku­tus­val­taa seuraajiinsa.

Tulok­sel­li­nen vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti edel­lyt­tää kui­ten­kin vai­kut­ta­jan tuot­ta­man sisäl­lön uskot­ta­vuut­ta. Kulut­ta­jien media­lu­ku­tai­toa ei siis kan­na­ta aliar­vioi­da, sil­lä yltiö­po­si­tii­vi­set ja kat­teet­to­mat mak­se­tut mai­nok­set erot­tu­vat epä­suo­tui­sas­ti aito­jen ja rehel­lis­ten suo­si­tus­ten joukosta.

Läpi­nä­ky­vyys on tär­keä osa toi­mi­vaa vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia, ja sik­si yhteis­työ­tä ei kan­na­ta yrit­tää pii­lot­taa kulut­ta­jil­ta. Kulut­ta­jia tuli­si­kin kun­nioit­taa ilmoit­ta­mal­la sel­keäs­ti ja avoi­mes­ta esi­mer­kik­si blo­gi­pos­tauk­sen, podcas­tin tai Ins­ta­gram-jul­kai­sun yhtey­des­sä, että kyse on yhteis­työs­tä. Seu­raa­jat luot­ta­vat arvos­ta­mien­sa vai­kut­ta­jien mie­li­pi­tei­den rehel­li­syy­teen myös sil­loin, kun tie­tä­vät, että kysees­sä on kau­pal­li­nen yhteistyö.

Myös kulut­ta­jan­suo­ja­la­ki edel­lyt­tää, että kulut­ta­jil­le ker­ro­taan, mil­loin hei­hin pyri­tään vai­kut­ta­maan kau­pal­li­ses­ti. Kil­pai­lu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­to on teh­nyt lin­jauk­sen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on ohjeis­taa vai­kut­ta­jia ja yrit­tä­jiä sii­nä, miten kau­pal­li­ses­ta yhteis­työs­tä tuli­si kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukaan ker­toa kulut­ta­jil­le. Ohjeis­tuk­seen voit tutus­ta tar­kem­min Kil­pai­lu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­ton sivuilla.

Eri tapo­ja hyö­dyn­tää vaikuttajamarkkinointia

Yhteis­työ­tä voi­daan toteut­taa hyvin eri­lai­sin kei­noin, eri­lai­sis­sa kana­vis­sa. Tyy­pil­li­siä vai­kut­ta­jien kana­via ovat jo aiem­min esil­le nous­sei­den blo­gien, Ins­ta­gram-tilien ja podcas­tien lisäk­si esi­mer­kik­si You­tu­be, Snapc­hat, eri­lai­set tapah­tu­mat ja yri­tyk­sen omat kanavat.

Tyy­pil­li­ses­sä vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nis­sa, vai­kut­ta­ja ker­too koke­muk­sis­taan yri­tyk­sen tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta yhdes­sä tai useam­mas­sa sovi­tus­sa some­ka­na­vas­sa. Sisäl­tö voi olla esi­mer­kik­si vai­kut­ta­jan omis­sa kana­vis­sa jul­kais­ta­via videoi­ta, kuvia ja artik­ke­lei­ta. Käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen lisäk­si se voi olla myös suo­si­tus, kil­pai­lu tai pelk­kä mai­nin­ta käy­te­tys­tä tuot­tees­ta tai palvelusta.

Vai­kut­ta­jan omien kana­vien lisäk­si sisäl­töä voi­daan tuot­taa myös yri­tyk­sen kana­viin. Tyy­pil­li­nen esi­merk­ki täs­tä on yri­tyk­sen Ins­ta­gram-tilin “kaap­paus”, jos­sa vai­kut­ta­ja ottaa yri­tyk­sen tilin käyt­töön­sä ennal­ta sovi­tuk­si ajak­si ja tuot­taa sin­ne sisäl­töä vaik­ka­pa stoo­rien tai live­vi­deoi­den muo­dos­sa. Yhtä hyvin esi­mer­kik­si some­vai­kut­ta­ja voi jär­jes­tää seu­raa­ji­aan kiin­nos­ta­van hyö­dyl­li­sen works­ho­pin tai jon­kin muun tapah­tu­man yhteis­työs­sä yri­tyk­sen kans­sa. Niin kut­sut­tui­na brän­di­lä­het­ti­läi­nä voi­vat tun­net­tu­jen vai­kut­ta­jien lisäk­si toi­mia toi­si­naan myös taval­li­set brän­dil­le uskol­li­set kuluttajat.

Onnis­tu­nut vaikuttajamarkkinointi

Onnis­tu­nut vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti edel­lyt­tää oikean­lais­ten, yhtä aikaa brän­dil­le sopi­vien ja koh­de­ryh­mää puhut­te­le­vien vai­kut­ta­jien löy­tä­mis­tä. Avai­na­se­mas­sa on tie­ten­kin mie­len­kiin­toi­nen sisäl­tö, joka on yhteis­työs­tä huo­li­mat­ta aitoa ja rehel­lis­tä. Aitous taas syn­tyy pit­käl­ti vai­kut­ta­jan per­soo­nas­ta, jon­ka pitää kuu­lua ja näkyä sisäl­löis­sä, jot­ta se voi­si puhu­tel­la seuraajia.

Ja kuten mikä tahan­sa toi­mi­va mark­ki­noin­ti, myös vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti vaa­tii onnis­tuak­seen suun­nit­te­lua, tavoit­tei­den aset­ta­mis­ta ja tulos­ten jat­ku­vaa mit­taa­mis­ta. Mit­taa­mi­nen voi yhtä hyvin olla myyn­ti­voit­to­jen tai mik­sei tyk­käys­ten­kin seu­raa­mis­ta riip­puen sii­tä, mil­lai­sia tavoit­tei­ta on asetettu.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo