Yri­ty­se­sit­te­lyn kir­joit­ta­mi­nen – Mik­si ja miten kiteyt­tää yri­tyk­se­si toi­min­ta nettisivuille?

yritysmielikuva

Yri­tyk­sen koti­si­vut ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa luo­mas­sa mie­li­ku­vaa yri­tyk­ses­tä. Muis­ta saman alan toi­mi­jois­ta erot­tu­mi­nen voi tun­tua haas­ta­val­ta, mut­ta oman yri­tyk­sen vah­vuuk­sien olles­sa sel­kei­tä olet aske­len edel­lä kil­pai­li­joi­ta. Sel­kiy­tä yri­tyk­se­si arvot ja pal­ve­lu­ku­vaus Voi olla, että seu­raa­va lause kuu­los­taa itses­tään­sel­vyy­del­tä, mut­ta on tär­ke­ää tun­tea oman yri­tyk­sen­sä pal­ve­lu­lu­paus ja arvot tark­kaan. Näp­pi­tun­tu­mal­ta voi­si kui­ten­kin sanoa, että mitä yksin­ker­tai­sem­pi asia, sitä […]

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

pastellinvärinen retrokamera

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Par­haat WordPress-lisäosat

Mit­kä ovat par­haat WordPress-lisä­osat? Me lis­ta­sim­me sinul­le yhdek­sän hyö­dyl­li­sin­tä lisä­osaa, joi­den avul­la voit paran­taa kotisivujasi.