Koti­si­vut vuon­na 2020 - mikä on nousus­sa?

Koti­si­vut vuon­na 2020 - mikä on nousus­sa?

Päi­vi­tet­ty 20.12.2019

Jot­ta koti­si­vut pysy­vät hou­kut­te­le­vi­na ja myy­vi­nä, täy­tyy nii­den kehit­te­lys­sä pysy­tel­lä aal­lon­har­jal­la tai olla jopa hie­man edel­lä aal­toa. Lis­ta­sim­me koti­si­vu­jen omi­nai­suuk­sien tii­moil­ta kuusi tär­ke­ää asi­aa, jot­ka jat­ka­vat kas­vu­aan vuon­na 2020.

1. Chat­bo­tit vah­vis­ta­vat ase­maan­sa vuon­na 2020

Kes­kus­te­le­va sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on kas­va­va tren­di digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa. Net­ti­si­vut ovat idean tasol­la pysy­neet jok­seen­kin saman­lai­si­na ja parin­kym­me­nen vuo­den ajan. Somen alus­tat ovat kui­ten­kin ede­saut­ta­mas­sa mur­ros­ta koh­ti sosi­aa­li­sem­paa ja yhtei­söl­li­sem­pää verk­koa.

Somea­lus­to­jen myö­tä myös net­ti­si­vut ovat uuden­lai­sen pai­neen alla. Herää­kin kysy­myk­siä, kuten: kuin­ka voi­sin lisä­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta sivuil­le­ni? Miten sai­sin lisät­tyä kon­ver­sio­pro­sent­tia?

Hyvä ja toi­mi­va esi­merk­ki kes­kus­te­le­vas­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta on chat­bot. Se on käte­vä, mata­lan kyn­nyk­sen vies­tin­tä­vä­li­ne. Chat­bot mah­dol­lis­taa yhtey­den­o­ton 24/7 ja hoi­taa vas­taa­mi­sen puo­les­ta­si.

Chat­bot perus­tuu aja­tuk­seen ihmi­sen halus­ta vies­tiä ja vuo­ro­vai­kut­taa asia­kas­pal­ve­lu­ti­lan­tees­sa. Pelk­kä yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke tun­tuu hie­man kyl­mäl­tä ja yksi­puo­li­sel­ta tätä aja­tus­ta vas­ten. Botit tuo­vat pal­ve­lun net­ti­si­vuil­le­si.

Usein pelk­kä yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen täyt­tä­mi­nen saat­taa tun­tua ajan haas­kauk­sel­ta - monel­la nimit­täin tun­tuu ole­van käsi­tys, että yhtey­den­ot­to­pyyn­töi­hin ei vas­tat­tai­si aina­kaan kovin nopeas­ti. Chat­bot “kuun­te­lee” ja vas­taa saman tien. Chat­bot kyse­lee yhteys­tie­to­ja kes­kus­te­lun lomas­sa, joten yhtey­den­ot­to­pyyn­tö tulee jätet­tyä kuin huo­maa­mat­ta.

Uuden vuo­si­kym­me­nen alus­sa moni toi­mi­ja onkin siir­ty­mäs­sä hyö­dyn­tä­mään chat­bot­tia sen sijaan, että sivus­tol­la oli­si ainoas­taan yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke. Roh­keim­mat miet­ti­vät jopa yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen pois­ta­mis­ta koko­naan, mut­ta me Hel­poil­la koti­si­vuil­la suo­sit­te­lem­me pitä­mään yhtey­den­ot­to­mah­dol­li­suuk­sien kir­jon mah­dol­li­sim­man laa­ja­na.

Kan­nat­taa­kin siis miet­tiä mikä sopi­si par­hai­ten omal­le koh­de­ryh­mäl­le ja yri­tyk­sen koti­si­vuil­le. Se on kui­ten­kin var­maa, että vuo­si 2020 tuo chat­bot­te­ja yhä ene­ne­vis­sä mää­rin eri sivus­toil­le. Pian sinun­kin yri­tyk­se­si koh­de­ryh­mä saat­taa olla bot­tius­kol­lis­ta poruk­kaa.

Lue lisää chat­bo­teis­ta aiem­mis­ta pos­tauk­sis­tam­me. Yleis­tä infoa löy­dät täs­tä pos­tauk­ses­ta ja botin käsi­kir­joit­ta­mi­ses­ta olem­me kir­joit­ta­neet tän­ne.

2. Mobii­li on ensi­si­jai­nen selai­lu­vä­li­ne

Hyvin suu­ri osa verk­ko­lii­ken­tees­tä tapah­tuu myös vuon­na 2020 mobii­lis­sa ja tämä pitää ottaa huo­mioon jo verk­ko­si­vu­ja suun­ni­tel­les­sa. Täs­tä syys­tä kai­kil­le pää­te­lait­teil­le ongel­mit­ta skaa­lau­tu­vat, res­pon­sii­vi­set sivut ovat tär­keäm­mät kuin kos­kaan.

Sivus­tot kan­nat­taa suun­ni­tel­la niin, että ne skaa­lau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti eri lai­te­nä­ky­mil­le. Voi olla kui­ten­kin jär­ke­vää suun­ni­tel­la erik­seen mobii­li­lait­teil­le sovel­tu­va lay­out, sil­lä jo yli puo­let verk­ko­se­lai­lus­ta teh­dään mobii­lis­sa.

Mobii­liys­tä­väl­li­syy­des­tä on puhut­tu jo vuo­sien ajan ja se alkaa olla perus­kau­raa suun­nit­te­lus­sa. Vuon­na 2020 puhu­taan­kin koti­si­vut­ren­dien tasol­la mobii­lien­si­si­jai­suu­des­ta, jos­sa suun­nit­te­lu aloi­te­taan­kin mobii­li­nä­ky­mäs­tä.

3. Käy­tet­tä­vyy­des­tä saa­vu­tet­ta­vuu­teen vuon­na 2020

Verk­ko­si­vu­ja raken­ne­taan usein visu­aa­li­suus edel­lä, mut­ta myös käy­tet­tä­vyys on nous­sut sen rin­nal­la yhtä tär­keäk­si teki­jäk­si. Ymmär­re­tään, että mitä hel­pom­min käy­tet­tä­vät sivut, sitä suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä asia­kas myös ete­nee osto­po­lul­laan koh­ti kaup­paa. Tie­don tulee löy­tyä vai­vat­to­mas­ti ja yhtey­den­o­ton tulee olla help­poa. Nämä ovat perus­asioi­ta verk­ko­si­vu­jen suun­nit­te­lus­sa.

Kun käy­tet­tä­vyy­den perus­asiat ovat hal­lus­sa, voi­daan men­nä astet­ta syvem­mäl­le ja alkaa miet­tiä myös saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Fyy­si­ses­sä teke­mi­ses­sä ter­mi on yhtä kuin esteet­tö­myys, joka tar­koit­taa kai­kil­le yhtä­läis­tä oikeut­ta liik­kua ilman estei­tä. Saa­vu­tet­ta­vuus on digi­maa­il­man esteet­tö­myyt­tä ja myös eri­tyis­ryh­mil­lä tulee olla mah­dol­li­suus käyt­tää verk­ko­si­vu­ja ongel­mit­ta.

Myös van­huk­set käyt­tä­vät verk­koa, joten on huo­mioi­ta­va ihmi­sen muut­tu­neet eri­tyis­tar­peet iän kart­tues­sa.

Monel­la jul­kis­hal­lin­non toi­mi­jal­la on jo digi­pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuus­suun­ni­tel­ma, joka ete­nee asteit­tain koh­ti EU-direk­tii­vin mukais­ta suo­si­tus­ta.

Kai­kil­le tasa­ver­tai­ses­ti saa­vu­tet­ta­vil­la verk­ko­si­vuil­la toteu­tu­vat mm. seu­raa­vat sei­kat:

 • Teks­ti­si­säl­tö on hel­pos­ti sil­mäil­tä­vis­sä ja se on jäsen­nel­tyä
 • Asia tulee ilmi jo heti teks­tin alus­sa, lop­pu­teks­ti tuo lisä­ar­voa
 • Kie­li on yleis­ta­juis­ta ja hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää
 • Sivus­to toi­mii myös esim. ruu­dun­lu­kuoh­jel­mal­la ja kuvien alt-teks­tit ovat kun­nos­sa.
 • Tie­toa on saa­ta­vil­la muu­ten­kin kuin teks­ti­muo­dos­sa, esim. videot ja info­gra­fiik­ka
 • Väl­te­tään yllät­tä­viä välk­ky­viä sisäl­tö­jä, jot­ka voi­vat lau­kais­ta esim. migree­ni­koh­tauk­sen

Verk­ko­si­vus­to­ja suun­nit­te­le­val­le tai jopa nii­den käyt­tä­jäl­le saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set saat­ta­vat tun­tua vähä­pä­töi­sil­tä. On kui­ten­kin tär­ke­ää omak­sua Design for all –ajat­te­lu, sil­lä se itsea­sias­sa lisää sivus­to­jen help­po­käyt­töi­syyt­tä myös ei-eri­tyis­ryh­mil­le. Jos tämä­kään ei vakuu­ta, voi joh­toa­ja­tuk­sek­seen ottaa sen, että saa­vu­tet­ta­vuus kai­kil­le ryh­mil­le voi par­haim­mil­laan vai­kut­taa yri­tyk­se­si myyn­tiin kas­vat­taen sitä.

4. Laa­du­kas sisäl­tö on yksi koti­si­vu­jen tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta

Vaik­ka kaik­ki edel­lä mai­ni­tut sei­kat oli­si­vat yri­tyk­se­si net­ti­si­vuil­la kun­nos­sa, ei mikään vie pois sitä tosia­si­aa, että laa­du­kas sisäl­tö on se, mikä lop­pu­jen lopuk­si on avai­na­se­mas­sa. Laa­du­kas sisäl­tö on sel­ke­ää ja oikein koh­den­net­tua. Teks­ti­si­säl­töä on tär­ke­ää myös tuot­taa aktii­vi­ses­ti lisää, sil­lä se paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Aktii­vi­suus nimit­täin ker­too Googlel­le, että sivus­to on toi­min­nas­sa ja sisäl­tö­jä päi­vi­te­tään.

Hyvä sisäl­tö kan­nat­taa kir­joit­taa avain­sa­na edel­lä. Mie­ti, mil­lä sanal­la poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si etsi­vät tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si. Mikä­li tämä tun­tuu haas­ta­val­ta, voi toki ensin kir­joit­taa teks­tin ja sen jäl­keen lisä­tä sii­hen halua­ma­si avain­sa­nat.

Sisäl­lön­tuo­tan­non voi ostaa toki myös val­mii­na pal­ve­lu­na. Laa­duk­kaan teks­ti­si­säl­lön tuot­ta­mi­nen voi yllät­täen muo­dos­tua pul­lon­kau­lak­si yri­tyk­sen koti­si­vu­pro­jek­tis­sa, joten val­miik­si tuo­tet­tu sisäl­tö on var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to. Tutus­tu täs­tä sisäl­lön­tuo­tan­to­pal­ve­luum­me.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehit­tä­mi­seen.

5. Video­ma­te­ri­aa­li verk­ko­si­vuil­la vah­vis­taa sisäl­lön sano­maa

Sisäl­tö video­muo­dos­sa on teho­kas­ta ja vai­kut­ta­vaa. On tut­kit­tu että infor­maa­tio, joka tulee video­muo­dos­sa jää parem­min mie­leen kuin teks­ti­muo­toi­nen infor­maa­tio.

Videoi­ta voi lisä­tä vah­vis­ta­maan teks­ti­si­säl­töä. Var­sin­kin, jos kysees­sä on jokin haas­ta­va aihe, voi video olla hyvä rat­kai­su. Video­si­säl­töä voi tuot­taa myös ajat­te­le­mal­la hie­man ns. laa­ti­kon ulko­puo­lel­le. Sitä voi tuo­da inno­va­tii­vi­ses­ti yhteyk­siin, jois­sa sitä ei yleen­sä ole totut­tu näke­mään.

Esi­mer­kik­si myyn­nin ja mark­ki­noin­nin pik­ku­hil­jaa sulau­tues­sa lähem­mäs toi­si­aan, voi­si yhte­nä idea­na olla esi­mer­kik­si myyn­nil­li­sen video­ter­veh­dyk­sen teke­mi­nen poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le.

6. Sivu­jen lataus­no­peus

Vuo­den 2020 net­ti on nopea, aina­kin jos ver­taa inter­ne­tin alkuai­koi­hin, jol­loin sivun latau­tu­mi­sen taus­ta­musiik­ki­na soi modee­min yhdis­tä­mi­sää­ni. Verk­ko­si­vu­jen käyt­tä­jä on tot­tu­nut sii­hen, että sivut latau­tu­vat sala­man­no­peas­ti. Pois­tu­mis­pro­sent­ti kas­vaa huo­mat­ta­vas­ti, jos sisäl­tö ei aukea heti.

Aika, jon­ka ihmi­set käyt­ti­vät vuon­na 1996 net­ti­si­vu­jen latau­tu­mi­sen odot­te­luun on jopa huvit­ta­vaa ver­rat­tu­na aikaan, jon­ka käyt­tä­jät nyky­päi­vä­nä suos­tu­vat odot­te­le­maan. Infor­maa­tio­tul­va ja tie­don nopea­tem­poi­suus ovat muo­kan­neet aivo­jam­me suun­taan, jos­sa nano­se­kun­nin vii­ve latau­tu­mi­ses­sa voi saa­da aikaan välit­tö­män pois­tu­mi­sen sivus­tol­ta. Kes­kit­ty­mis­ky­ky on hei­ken­ty­nyt ja ihmi­set ärsyyn­ty­vät hel­pos­ti odot­te­lus­ta.

Eri­tyi­ses­ti verk­ko­kau­pas­sa on hyvin tär­ke­ää, että tuot­teet latau­tu­vat nopeas­ti. Jo aivan pie­ni­kin lataus­no­peu­den hidas­tu­mi­nen aiheut­taa kon­ver­sio­me­ne­tyk­siä. Tämä taas näkyy suo­raan yri­tyk­sen myyn­ti­ti­lil­lä. Jopa yhden sekun­nin hei­kom­pi latausai­ka vähen­tää myyn­tiä huo­mat­ta­vas­ti.

Onnek­si on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta teh­dä toi­mia, joil­la oman yri­tyk­sen koti­si­vu­jen lataus­no­peus para­nee. Tutus­tu täs­tä vink­kei­hin, joil­la voit itse­kin vai­kut­taa sivus­ton nopeu­teen.

Sivu­jen latausai­kaa on mah­dol­lis­ta nopeut­taa myös Aseon auto­maat­ti­sen nopeusop­ti­moin­ti­pal­ve­lun avul­la. Sen ansios­ta min­kä tahan­sa net­ti­si­vus­ton tek­ni­nen nopeusop­ti­moin­ti voi­daan auto­ma­ti­soi­da 5 minuutissa.Palvelu nopeut­taa sivu­jen latausai­ko­ja, min­kä ansios­ta käyt­tä­jä­tyy­ty­väi­syys para­nee ja toden­nä­köi­ses­ti myös verk­ko­si­vus­ton tulok­set Googles­sa para­ne­vat. 

Lopuk­si

Vuo­si 2020 tuo muka­naan koko­naan uuden vuo­si­kym­me­nen. Digi­mark­ki­noin­nin saral­la suu­ria mul­lis­tuk­sia ei ole tie­dos­sa, ennem­min­kin tee­ma­na voi­si olla van­han uudis­ta­mi­nen ja paran­ta­mi­nen.

Verk­ko­si­vut eivät ole katoa­mas­sa min­ne­kään, päin­vas­toin: yri­tyk­sel­lä on hyvä olla oma tur­va­sa­ta­ma sen lisäk­si, että se vai­kut­taa eri somea­lus­toil­la. Kos­kaan ei voi nimit­täin tie­tää mis­sä jamas­sa eri sosi­aa­li­sen median kana­vat ovat vaik­ka­pa vii­den vuo­den kulut­tua.

Yri­tyk­sen omia koti­si­vu­ja kehit­tä­mäl­lä ja päi­vit­tä­mäl­lä olet oman alus­ta­si hal­ti­ja ja laa­du­kas­ta sisäl­töä tuot­ta­mal­la teet sivus­tos­ta­si myös asiak­kail­le­si tutun ja tur­val­li­sen pai­kan, johon on muka­va tul­la. Saat samal­la sitou­tet­tua asiak­kaa­si yhtei­sök­si.

Näi­tä Ins­ta­gram-mai­non­nan omi­nai­suuk­sia kan­nat­taa hyö­dyn­tää

Näi­tä Ins­ta­gram-mai­non­nan omi­nai­suuk­sia kan­nat­taa hyö­dyn­tää

Ins­ta­gra­mil­la on yli mil­jar­di käyt­tä­jää ja se on ala­ti kas­va­va ja kehit­ty­vä somea­lus­ta. Mai­non­ta Ins­ta­gra­mis­sa on edul­lis­ta ja mai­nos­pos­tauk­set sulau­tu­vat kuin huo­maa­mat­ta orgaa­ni­seen sisäl­töön.

Ins­ta­gram-mark­ki­noin­ti on nyky­päi­vää

Ins­ta­gram saat­taa mie­li­ku­vis­sa­si pro­fi­loi­tua edel­leen nuo­rem­man väen kana­vak­si, mut­ta kuten sanon­ta sen ker­too mitä nuo­ret edel­lä, sitä van­hem­mat peräs­sä. Face­boo­kis­sa on jo käy­nyt tämä samai­nen ilmiö ja pik­ku­hil­jaa van­hem­mat­kin ihmi­set valu­vat myös Ins­ta­gra­min puo­lel­le.

Vaik­ka koh­de­ryh­mä­si ei vie­lä täy­sin oli­si­kaan Ins­ta­gra­mis­sa, kan­nat­taa mark­ki­noin­nin saral­la enna­koi­mi­nen. Muu­ta­man vuo­den kulut­tua tilan­ne saat­taa olla tyys­tin eri­lai­nen. Ins­ta­gram on alka­nut kuva­pal­ve­lu­na, mut­ta myös laa­du­kas video- ja teks­ti­si­säl­tö on Ins­ta­gra­mis­sa tär­ke­ää. Nii­den mer­ki­tys kas­vaa koko ajan suu­rem­mak­si.

Yri­tys­ti­li Ins­ta­gram-mai­non­nan tär­keä­nä työ­ka­lu­na

Onhan Ins­ta­gram-tili­si jo yri­tys­ti­li? Ins­ta­gra­mia voi käyt­tää yri­tys­ti­li­nä tai yksi­tyi­se­nä. Tilin muu­tos yksi­tyi­ses­tä yri­tys­ti­lik­si on help­poa, ilmais­ta ja kan­nat­ta­vaa, sil­lä samal­la saat käyt­töö­si ana­ly­tii­kan, jos­ta voit seu­ra­ta pos­taus­te­si näky­vyyt­tä. Tämän avul­la pys­tyt luo­maan entis­tä parem­paa ja koh­dis­te­tum­paa sisäl­töä seu­raa­jil­le­si. Pys­tyt tark­kai­le­maan myös mai­non­nan tuo­maa lisät­ra­fiik­kia Ins­ta­gram-pro­fii­lis­sa­si. 

Miten muu­tat tili­si yri­tys­ti­lik­si? 

 • Mene omal­le pro­fii­li­si­vul­le­si Ins­ta­gra­mis­sa 
 • Valit­se “muok­kaa pro­fii­lia”, joka näkyy heti infon ala­puo­lel­la  
 • Pai­na “vaih­da yri­tys­ti­lik­si” 
 • Valit­se “yri­tys” ja pai­na jat­ka-pai­ni­ket­ta 
 • Valit­se seu­raa­vak­si sopi­vin ala­luok­ka tuot­teel­le­si tai pal­ve­lul­le­si 
 • Tämän jäl­keen Ins­ta­gram kysyy yhteys­tie­to­ja­si, voit halu­tes­sa­si lisä­tä yri­tyk­se­si osoit­teen 
 • Seu­raa­va vai­he yhdis­tää tili­si Face­boo­kiin 

Ins­ta­gram-yri­tys­ti­lin kan­nat­taa inkittää Face­boo­kin yri­tys­ti­liin, jol­loin pys­tyt jaka­maan Ins­tan sisäl­lön näp­pä­räs­ti myös Face­boo­kis­sa. Myös Ins­ta­gra­min mak­se­tut mai­nos­kam­pan­jat luo­daan Face­book-tilin kaut­ta. 

Muis­tat­han, että myös yri­tys­ti­lin kan­nat­taa olla sosi­aa­li­nen. On hyvä seu­ra­ta mui­ta toi­mi­joi­ta ja kom­men­toi­da hei­dän pos­tauk­si­aan. Ins­ta­gram ei ole yhden­suun­tai­nen mai­nos­ka­na­va, vaan vuo­ro­vai­kut­tei­nen alus­ta, joka par­haim­mil­laan lisää yhtei­söl­li­syy­den tun­net­ta. 

Pro­fii­li­si­vu on yri­tyk­se­si käyn­ti­kort­ti

Jot­ta oli­sit Ins­ta­gra­min omil­le algo­rit­meil­le tehok­kaas­ti löy­det­tä­vis­sä, huo­mioi aina­kin nämä sei­kat pro­fii­li­si­vul­la­si: 

 • Pro­fii­li­si­vul­la on mah­dol­li­sim­man kat­ta­vas­ti yri­tyk­sen tär­keim­mät tie­dot, eli se on infor­ma­tii­vi­nen. 
 • Käyt­tä­jä­ku­van tuli­si olla teho­kas, mie­leenpai­nu­va ja lin­jas­sa muun kuva­ma­te­ri­aa­lin kans­sa.  
 • Valit­se yri­tyk­se­si toi­mia­lak­si se, jon­ka avul­la poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­tä­vät luok­se­si. Esi­mer­kik­si hakusa­nan joo­gaoh­jaa­ja avul­la haki­ja tus­kin löy­tää luok­se­si, mikä­li olet mer­kin­nyt pal­ve­luk­se­si lii­kun­na­noh­jaa­ja. 
 • Käyt­tä­jä­tun­nukses­ta kan­nat­taa tul­la ilmi yri­tyk­se­si ala. Tätä käyt­tä­jä­tun­nus­ta pys­tyy muut­ta­maan myös jäl­ki­kä­teen.  
 • Muis­tat­han, että käyt­tä­jä­ni­mi on eri asia kuin käyt­tä­jä­tun­nus. Se on teks­ti, joka näkyy pro­fii­lis­sa­si käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ala­puo­lel­la. Haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den kan­nal­ta myös tähän koh­taan oli­si hyvä tuo­da yri­tyk­sen alaa kuvaa­va sana.  
 • Pro­fii­li­si­vul­le voit lisä­tä aihe­tun­nis­teen, jol­loin näyt haku­tu­lok­sis­sa, kun muut Ins­ta­gram-käyt­tä­jät hake­vat kyseis­tä hakusa­naa 

Mak­set­tu mai­non­ta Ins­ta­gram-mark­ki­noin­nis­sa

Mitä isom­mak­si somea­lus­ta kas­vaa, sitä haas­ta­vam­paa on saa­da orgaa­nis­ta näky­vyyt­tä. Tot­ta kai voi ja kan­nat­taa luo­da innos­ta­vaa sisäl­töä muu­ten­kin kuin mai­nos­tus­mie­les­sä.

Ins­ta­gram-mark­ki­noin­nis­sa pää­mää­räk­si voit aset­taa esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si tun­net­tuu­den lisää­mi­sen, jol­loin toi­vee­na on kävi­jä­lii­ken­teen lisää­mi­nen pro­fii­lis­sa­si. Entä­pä jos Ins­ta­gram-kuva­syöt­tee­si ei vas­taa­kaan mie­li­ku­vaa, jon­ka mai­nos on anta­nut? Poten­ti­aa­li­nen asia­kas saat­taa tuol­loin olla mene­tet­ty asia­kas.

Luo siis sisäl­töä, joka on jo muu­ten­kin koh­de­ryh­mäl­le­si suun­nat­tua, innos­ta­vaa ja mie­len­kiin­tois­ta. Boos­taa tätä sisäl­töä mak­se­tul­la mai­non­nal­la. Jos et käy­tä mak­set­tua mai­non­taa, saa­tat antaa kil­pai­li­jal­le­si etu­lyön­tia­se­man. Joku toi­nen nimit­täin aivan var­mas­ti mai­nos­taa samaa tuo­tet­ta tai pal­ve­lua ja mak­set­tu sisäl­tö­hän menee pää­sään­töi­ses­ti haku­tu­lok­sis­sa orgaa­ni­sen sisäl­lön ohi.

Ins­ta­gra­mis­sa mak­set­tu mai­non­ta on vie­lä tois­tai­sek­si koh­tuul­li­sen edul­lis­ta, joten mik­si­pä et loi­si kam­pan­jaa kokei­lu­mie­les­sä myös Ins­ta­gra­miin mui­den kana­vien lisäk­si?

Uudel­leen­mark­ki­noin­ti Ins­ta­gra­min mai­non­ta­työ­ka­lu­na

Kun asia­kas on käy­nyt sivus­tol­la­si, eikö oli­si muka­vaa hou­ku­tel­la hän­tä jäl­ki­kä­teen palaa­maan peli­pai­koil­le? Ins­ta­gra­min avul­la pys­tyt hyö­dyn­tä­mään uudel­leen­mark­ki­noin­tia. Asia­kas tut­kii sivuil­la­si vaik­ka­pa mah­dol­li­suut­ta keit­tiö­re­mont­tiin, jon­ka jäl­keen kir­jau­tuu Ins­ta­gra­miin. Ins­ta­gra­mis­sa vas­taan tulee­kin sinun mai­nok­se­si, joka pitää yri­tyk­se­si tuo­rees­sa muis­tis­sa. Lue lisää uudel­leen­mark­ki­noin­nis­ta aiem­mas­ta blo­gi­teks­tis­täm­me.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehit­tä­mi­seen.

Ins­ta­gra­min haku­ko­neop­ti­moin­ti mai­non­nan apu­na

Vaik­ka Ins­ta­gram ei haku­ko­ne ole­kaan, on alus­tal­la niin mas­sii­vi­set mää­rät sisäl­töä, että moni käyt­tä­jä etsii sisäl­töä suo­raan siel­tä. Ins­ta­gra­mis­sa­kin voi “haku­ko­neop­ti­moi­da”. Aihe­tun­nis­teet eli hash­ta­git ovat Ins­ta­gra­min hakusa­no­ja ja nii­tä kan­nat­taa hyö­dyn­tää Ins­ta­gram-mai­non­nas­sa. Aihe­tun­nis­te ohjaa käyt­tä­jän oikean sisäl­lön luo.

Aihe­tun­nis­tei­ta voi olla mak­si­mis­saan 30, mut­ta nii­den lii­al­li­nen käyt­tö saat­taa vai­kut­taa tyk­käys­ten kalas­te­lul­ta. Löy­dä siis mie­luum­min muu­ta­ma hyvä ja toi­mi­va aihe­tun­nis­te, joi­den avul­la sisäl­tö­si löy­de­tään ja jot­ka ovat myös lin­jas­sa tuot­ta­ma­si sisäl­lön kans­sa.

Kuvien ALT-teks­ti lisää haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä

Ins­ta­gram on otta­nut vas­ti­kään käyt­töön­sä kuvien ALT-teks­ti -mah­dol­li­suu­den. Tämä omi­nai­suus lisää Ins­ta­gra­min käy­tet­tä­vyyt­tä esi­mer­kik­si näöl­li­ses­ti rajoit­tu­nei­den ihmis­ten paris­sa. Samal­la kun teet pos­tauk­se­si kai­kil­le saa­vu­tet­ta­vak­si, lisäät myös kuvie­si näky­vyyt­tä. Kuvat eivät ilmes­ty ainoas­taan Ins­ta­gram-hauis­sa, vaan voi­vat pomp­sah­taa näky­vil­le myös Google-hauis­sa. Hyvin ja oival­ta­vas­ti nimet­ty kuva voi näin ollen tuo­da pro­fii­lii­si myös Ins­ta­gra­min ulkoi­sia kävi­jöi­tä.

Alt-teks­ti on taval­laan kuvan nimi, mut­ta se ei näy Ins­ta­gram-käyt­tä­jäl­le, ellei käy­tös­sä ole ruu­dun­lu­kuoh­jel­maa. Alt-teks­ti siis myös kuvai­lee osu­vas­ti sitä, mitä kuvas­sa tapah­tuu.

Ins­ta­gra­min mukaan joka kol­mas eni­ten kat­sot­tu tari­na on yri­tyk­sen

Kun mark­ki­noit Ins­ta­gra­mis­sa, muis­ta hyö­dyn­tää kaik­ki kuvan­ja­ko-omi­nai­suu­det. 

 • Yri­tyk­se­si näky­vyy­den ja brän­din kan­nal­ta kuva­syö­te eli feedi on se, jon­ka perus­teel­la ihmi­nen luo mie­li­ku­van yri­tyk­ses­tä­si. Kuva­syö­te­si­vu on koti­si­vu­ter­me­jä käyt­täen yri­tyk­se­si etusi­vu.  
 • Ins­ta­gra­min toi­nen kuvan­ja­ko­mah­dol­li­suus syöt­teen lisäk­si on niin sanot­tu Sto­ries-osuus. 
 • Sii­nä mis­sä syö­te eli feedi on ja pysyy, Sto­rie­siin pos­ta­tut kuvat näky­vät ainoas­taan 24 tun­nin ajan. 
 • Sto­rie­sin idea­na on tuo­da seu­raa­jil­le näky­vil­le arki­sem­paa sisäl­töä, mut­ta se on myös hyvä kei­no nos­taa oman syöt­teen kuva­pos­tauk­sia. Algo­rit­mit­han eivät vält­tä­mät­tä anna pos­tauk­sia­si kaik­kien seu­raa­jie­si näh­tä­vil­le aina­kaan reaa­liai­kai­ses­ti, joten voit jakaa syö­te­pos­tauk­set hel­pos­ti myös tari­nois­sa­si.  
 • Omien kuvie­si lisäk­si voit Sto­ries-osios­sa uudel­leen­ja­kaa seu­raa­jie­si kuvia ja tari­noi­ta. Nämä toi­mi­vat taval­laan asia­kas­ko­ke­muk­si­na ja -arviointei­na sekä luo­vat mie­li­ku­vaa vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­suu­des­ta.  
 • Lue täs­tä lisä­oh­jei­ta Ins­ta­gram-mai­non­taan.

Jul­kai­se­mi­nen onnis­tuu nyt myös pöy­tä­ko­neel­ta

Pöy­tä­ko­neel­le tai läp­pä­ril­le on nykyi­sin mah­dol­lis­ta saa­da myös Ins­ta­gra­min kuvan­ja­ko­mah­dol­li­suus. Tar­kem­pia ohjei­ta tämän toteut­ta­mi­seen löy­dät täs­tä lin­kis­tä. Tämä on ver­rat­tain uusi omi­nai­suus, sil­lä Ins­ta­gram on alun perin pro­fi­loi­tu­nut ainoas­taan mobii­li­poh­jai­sek­si ja sitä pys­tyi pel­käs­tään selaa­maan pöy­tä­ko­neel­ta. Aiem­min kuvien pos­taa­mi­nen ja kom­men­toin­ti eivät pöy­tä­ko­neel­ta onnis­tu­neet. Tämä omi­nai­suus hel­pot­taa ja madal­taa kyn­nys­tä, kun kuvia ei tar­vit­se sumplia eri lait­tei­den välil­lä. Pää­set kir­joit­ta­maan pos­tauk­set isom­mal­la näp­päi­mis­töl­lä.

Hyö­dyn­nä aika­tau­lu­tus ja raken­na kuva­pank­ki

Jot­ta voi­sit käyt­tää mah­dol­li­sim­man pal­jon aikaa­si omaan ydin­osaa­mi­see­si, kan­nat­taa kehit­tää yri­tyk­sel­le kuva­pank­ki, jos­ta tar­vit­taes­sa voi napa­ta mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lia käyt­töön­sä. Hyvä kei­no on pitää kuvaus­päi­vä, jol­loin ote­taan mah­dol­li­sim­man pal­jon kuvia pank­kiin käy­tet­tä­väk­si.

Ins­ta­gram-mai­non­nas­sa tär­ke­ää oli­si sään­nöl­li­sen sisäl­lön tuot­ta­mi­nen. Aktii­vi­nen päi­vit­tä­mi­nen ker­too kävi­jäl­le, että yri­tyk­ses­sä­si tapah­tuu. Voit raken­taa useam­man pos­tauk­sen samal­ta istu­mal­ta ja jät­tää pos­taus­huo­le­si esi­mer­kik­si jon­kin apli­kaa­tion hoi­det­ta­vak­si. Täl­lai­sia appe­ja ovat esi­mer­kik­si Pla­no­ly, Later ja Face­boo­kin oma Crea­tor Stu­dio.

Sisäl­tö ker­too yri­tyk­ses­tä­si

Mil­lais­ta on Ins­ta­gram-mai­non­nan kan­nal­ta oleelli­nen sisäl­tö, saa­tat kysyä. Pitää­kö kuvien olla kiil­to­ku­va­mai­sia ja teks­tien Live, love, laugh -tyyp­pi­siä elä­män­vii­sauk­sia? Ei pidä.  

Hyvä sisäl­tö voi olla myös arkis­ta, mikä­li se edus­taa yri­tyk­se­si kuvaa. Arki­suus voi olla jopa rai­kas­ta nyky­päi­vä­nä, kun sisäl­tö on usein slii­pat­tua ja kes­ke­nään saman­kal­tais­ta. Ker­ro tari­noi­ta, vuo­ro­vai­ku­ta ja kom­men­toi mui­den sisäl­töä. Ins­ta­gram ei ole vain yhden­suuun­tai­nen mai­nos­ka­na­va, vaan se perus­tuu sosi­aa­li­suu­teen. Ins­ta­gra­min algo­rit­mit nos­ta­vat vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­sia pos­tauk­sia her­kem­min esil­le. Tämä on tär­ke­ää Ins­ta­gram-mark­ki­noin­nis­sa. 

PS. Jos et vie­lä ole val­mis Ins­ta­gra­min maa­il­maan, kan­nat­taa kui­ten­kin käy­dä varaa­mas­sa käyt­tä­jä­tun­nus omak­si. Tule­vai­suutta aja­tel­len oli­si ikä­vää, että käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si oli­si­kin jo jonkun muun hal­lus­sa.