Ota Keyword Plan­ner avuk­si sisäl­lön suunnitteluun

Hyödynnätkö Keyword planneria kotisivuillasi

Sisällysluettelo

Googlen Keyword Plan­ner eli avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­ja on mai­nio apu koti­si­vu­jen teks­ti­si­säl­tö­jen sekä Google Ads ‑kam­pan­joi­den suun­nit­te­lus­sa. Artik­ke­lis­sa pereh­dy­tään sii­hen, miten työ­ka­lun avul­la voi­daan ideoi­da uusia avain­sa­no­ja ja tut­kia sano­jen hakuhistoriaa.

Mikä ihmeen Keyword Planner?

Keyword Plan­ner on Google Adsiin (ent. AdWords) sisäl­ty­vä ilmai­nen työ­ka­lu. Se on käy­tän­nös­sä tar­koi­tet­tu Google Ads ‑kam­pan­joi­den mak­sul­lis­ten hakusa­na­mai­nos­ten suun­nit­te­luun, mut­ta sitä voi­daan hyö­dyn­tää myös verk­ko­si­vu­jen sisäl­tö­jä kir­joi­tet­taes­sa. Sen avul­la voi­daan hakea uusia avain­sa­nai­deoi­ta, kat­soa arvioi­ta hakusa­no­jen klik­kaus­hin­nois­ta ja hakusanamääristä.

Avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jan käyt­töön tutus­tu­mi­nen kan­nat­taa, sil­lä oikei­den avain­sa­no­jen käy­töl­lä teks­ti­si­säl­löis­sä voi­daan lisä­tä kävi­jöi­den mää­rää sivus­tol­la huo­mat­ta­vas­ti. Artik­ke­lis­sa käy­dään läpi perus­teet, joil­la pää­see alkuun työ­ka­lun käytössä.

Näin aloi­tat Keyword Plan­ne­rin käytön

Avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jan käyt­tä­mi­sek­si tar­vit­set ilmai­sen Google Ads ‑tilin. Avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­ja löy­tyy sisään­kir­jau­tu­mi­sen jäl­keen Google Adsin ylä­pal­kis­ta, koh­das­ta “työ­ka­lut” ja “avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­ja”. Tämän jäl­keen vali­taan joko “Etsi avain­sa­no­ja” tai “Kat­so haku­jen mää­rät ja ennus­teet”, sen mukaan kum­paa toi­min­toa halu­taan käyttää.

 

Näin aloitat avainsanasuunnittelija käytön

Uusia avain­sa­nai­deoi­ta

Sil­loin kun kai­va­taan uusia avain­sa­nai­deoi­ta, käy­te­tään nii­den etsi­mi­seen tar­koi­tet­tua työ­ka­lua. Sen avul­la voi­daan koos­taa avain­sa­na­lis­to­ja, jot­ka sisäl­tä­vät poten­ti­aa­li­sia hakusa­no­ja, joil­la asiak­kaat löy­tä­vät sivus­tol­le. Avain­sa­nai­deoi­ta voi­daan hakea aina­kin kol­mel­la taval­la, joi­ta tar­kas­tel­laan seuraavaksi.

(1) Aluk­si kan­nat­taa itse miet­tiä, mil­lai­sia hakusa­no­ja koh­de­ryh­mä saat­tai­si käyt­tää etsies­sään tar­jot­ta­via tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta. Näi­tä sano­ja tai fraa­se­ja voi­daan manu­aa­li­ses­ti lisä­tä lis­taan. Toi­sin sanoen mie­ti­tään omaan yri­tyk­seen, pal­ve­lui­hin ja tuot­tei­siin kes­kei­ses­ti liit­ty­viä sano­ja tai jo ole­mas­sa ole­via avain­sa­no­ja, ja kir­joi­te­taan ne ylös.

Ote­taan esi­mer­kik­si vaik­ka rat­sas­tus­kou­lu­yrit­tä­jä, joka on kir­joit­ta­mas­sa sisäl­tö­jä net­ti­si­vuil­leen tai suun­nit­te­le­mas­sa haku­ko­ne­mai­non­taa ja kai­paa ideoi­ta sopi­viin avain­sa­noi­hin. Yrit­tä­jä kir­joit­taa Keyword Plan­ne­riin sel­lai­sia hakusa­no­ja, joil­la uskoo poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den etsi­vän tar­joa­mi­aan pal­ve­lui­ta. Sel­kei­tä vaih­toeh­to­ja voi­si­vat olla esi­mer­kik­si rat­sas­tus­kou­lu ja rat­sas­tuk­sen alkeis­kurs­si. Tämän tyyp­pi­siä hakusa­no­ja käyt­tä­vä haki­ja on itsea­sias­sa toden­nä­köi­ses­ti jo osto­la­sit nenäl­lä, mut­ta lisäk­si kan­nat­taa myös miet­tiä out of the box ‑tyyp­pi­siä haku­fraa­se­ja, kuten vaik­ka­pa lah­jai­dea tyt­tä­rel­le.

 

Keyword Planner listaa uusia avainsanoja

Avain­sa­na­suun­nit­te­li­ja lis­taa yrit­tä­jän bis­nek­seen liit­ty­vien sano­jen avul­la lisää ideoi­ta avain­sa­nois­ta, joi­ta yrit­tä­jä voi­si hyödyntää.

(2) Vaih­toeh­toi­ses­ti ideoi­ta voi­daan hakea pel­kän kate­go­rian avul­la. Täl­löin kate­go­ria voi olla vaik­ka­pa rat­sas­tus­kou­lu, jol­loin työ­ka­lu lis­taa kaik­ki sii­hen liit­ty­vät mie­les­tään rele­van­tit avain­sa­nat, kuten rat­sas­tus­lei­ri 2018, rat­sas­tus­tun­ti, rat­sas­tuk­sen alkeet, las­ten alkeis­kurs­si, rat­sas­tus pää­kau­pun­ki­seu­tu ja niin edelleen.

(3) Avain­sa­no­jen suun­nit­te­lus­sa voi­daan hyö­dyn­tää myös kil­pai­li­joi­den käyt­tä­miä avain­sa­no­ja. Tämä teh­dään yksin­ker­tai­ses­ti kopioi­mal­la kil­pai­le­van sivus­ton URL-osoi­te Keyword Plan­ne­rin haku­kent­tään ja suo­ri­te­taan haku. Näin saa­daan tie­tää kil­pai­le­van sivus­ton avain­sa­nat, jot­ka ovat Googlen mukaan rele­vant­te­ja. Lis­tauk­ses­ta kan­nat­taa poi­mia käy­te­tyim­mät hakusa­nat, jot­ka sovel­tu­vat omiin tar­pei­siin. Kan­nat­taa hyö­dyn­tää avain­sa­no­ja sel­lai­sil­ta kil­pai­li­joil­ta, joi­den sivuil­la on mah­dol­li­sim­man laa­du­kas­ta sisäl­töä ja jot­ka ovat kor­keal­la Googlen hakutuloksissa.

Pidät­kö luke­mas­ta­si? Haluai­sit­ko lisää kiin­nos­ta­vaa sisältöä?

Hakusa­no­jen his­to­ria avuk­si suunnitteluun

Sen lisäk­si, että avain­sa­na­työ­ka­lua voi­daan hyö­dyn­tää uusien avain­sa­no­jen ideoin­nis­sa, sen avul­la voi­daan myös tut­kia hakusa­no­jen haku­mää­riä. Avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­ja arvioi vii­mei­sen vuo­den ajal­ta, kuin­ka mon­ta ker­taa hakusa­naa on kes­ki­mää­rin kuu­kau­des­sa käy­tet­ty. Toi­min­toa hyö­dyn­täen voi­daan suun­ni­tel­la, mit­kä avain­sa­nat kan­nat­tai­si sisäl­lyt­tää omien koti­si­vu­jen teks­tei­hin tai mai­nok­siin, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni aihees­ta kiin­nos­tu­nut käyt­tä­jä löy­täi­si sivustolle.

Sil­loin kun halu­taan tie­tää yksit­täis­ten hakusa­no­jen haku­mää­rät, vali­taan koh­ta “kat­so haku­jen mää­rät ja ennus­teet”. Haku­kent­tään voi­daan nyt syöt­tää yksit­täi­siä avain­sa­no­ja ja aiem­min ideoi­tu­ja avain­sa­na­lis­to­ja, jot­ka on koos­tet­tu itse tai kil­pai­le­van sivus­ton avain­sa­no­ja hyödyntäen.

Haun jäl­keen kli­ka­taan koh­das­ta “his­to­rial­li­set muut­tu­jat”, jol­loin saa­daan dataa hakusa­no­jen his­to­rias­ta, eli mil­lai­set ovat olleet hakusa­no­jen kuu­kausit­tai­set haku­vo­lyy­mit. His­to­ria­tie­to­jan avul­la voi­daan arvioi­da sekä hakusa­nan suo­sio että jon­kin tuot­teen tai pal­ve­lun seson­ki: Käy­te­tään­kö useam­min hakua alkeis­kurs­si vai rat­sas­tuk­sen alkeet? Tai onko rat­sas­tuk­sen alkeis­kurs­sia haet­tu enem­män tou­ko- vai syyskuussa?

 

Avainsanasuunnittelija kertoo historialliset muuttujat1

Rajaa koh­de­ryh­mä­si

Avain­sa­no­jen suun­nit­te­li­jaa käy­tet­täes­sä on help­poa raja­ta haku­ja omien tar­pei­den mukaan käsit­tä­mään maan­tie­teel­li­ses­ti ne alu­eet, jot­ka ovat yri­tyk­sen, pal­ve­lun, tuot­teen tai mai­nok­sen kohteena.

Kie­lia­lue kan­nat­taa myös raja­ta käsit­tä­mään esi­mer­kik­si pel­käs­tään suo­men­kie­li­set avain­sa­nat. Sijain­tia ja kiel­tä voi­daan raja­ta haun teke­mi­sen jäl­keen ylä­pal­kin vasem­mas­ta reu­nas­ta. Haun jäl­keen avain­sa­no­ja on help­po myös jär­jes­tel­lä vas­taa­maan par­hai­ten omia tar­pei­ta, esi­mer­kik­si klik­kaus­hin­to­jen tai ‑mää­rien perus­teel­la. Rajaus kan­nat­taa teh­dä oli­pa kyse sit­ten uusien avain­sa­nai­deioi­den hank­ki­mi­ses­ta, klik­kaus­hin­to­jen tai hakusa­no­jen suo­sit­tuu­den selvittämisestä.

Arvioi­ta klikkaushinnoista

Sil­loin kun Google-mai­nok­sel­la tavoi­tel­laan kävi­jöi­tä sivus­toil­le, mak­se­taan mai­nok­sen klik­kaus­ker­rois­ta. Mai­nos­ta suun­ni­tel­taes­sa tie­tys­ti kiin­nos­taa, kuin­ka pal­jon yksit­täis­ten avain­sa­no­jen klik­kauk­set mak­sa­vat. Avain­sa­na­suun­nit­te­li­jan avul­la saa­daan näp­pä­räs­ti tie­tää hin­ta-arviot myös mak­sul­li­sel­le Google-mainonnalle.

Arviot klik­kaus­ten hin­nois­ta saa­daan näky­viin teke­mäl­lä haku koh­das­sa “Kat­so haku­jen mää­rä ja ennus­teet” ja siir­ty­mäl­lä ennus­teet-väli­leh­del­le. “Kor­kein CPC” (cost per click) ja “kesk. CPC” ker­to­vat avain­sa­noil­le kor­keim­mat ja kes­kiar­voi­set klik­kaus­hin­nat. Samas­ta lis­tas­ta näh­dään myös ennus­te klik­kaus­ker­to­jen määristä.

 

Avainsanasuunnittelija arvioi klikkaushintoja

 

Itse mai­nos­kam­pan­jan raken­ta­mi­nen voi olla jär­ke­vää jät­tää ammat­ti­lai­sel­le, sil­lä “tee se itse” ‑sääs­tön saat­taa hävi­tä nopeas­ti­kin klik­kaus­kus­tan­nuk­sis­sa. Koke­ma­ton mai­nos­ten teki­jä voi hel­pos­ti mak­saa tur­his­ta klik­kauk­sis­ta tai vas­taa­vas­ti saa­da mai­nok­sil­le lii­an vähän klik­kauk­sia. Ammat­ti­lai­sen avul­la mai­nok­set onnis­tu­taan usein koh­dis­ta­maan juu­ri poten­ti­aa­li­sim­mil­le asiak­kail­le ja mai­non­nas­ta saa­daan mah­dol­li­sim­man kustannustehokasta.

Lue lisää Google Adsis­ta aikai­sem­mas­ta artik­ke­lis­tam­me ja tutus­tu myös Google Ads ‑pal­ve­luum­me.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo