Koti­si­vut vuon­na 2020 — mikä on nousussa?

Sisällysluettelo

Jot­ta koti­si­vut pysy­vät hou­kut­te­le­vi­na ja myy­vi­nä, täy­tyy nii­den kehit­te­lys­sä pysy­tel­lä aal­lon­har­jal­la tai olla jopa hie­man edel­lä aal­toa. Lis­ta­sim­me koti­si­vu­jen omi­nai­suuk­sien tii­moil­ta kuusi tär­ke­ää asi­aa, jot­ka jat­ka­vat kas­vu­aan vuon­na 2020.

1. Chat­bo­tit vah­vis­ta­vat ase­maan­sa vuon­na 2020

Kes­kus­te­le­va sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on kas­va­va tren­di digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa. Net­ti­si­vut ovat idean tasol­la pysy­neet jok­seen­kin saman­lai­si­na ja parin­kym­me­nen vuo­den ajan. Somen alus­tat ovat kui­ten­kin ede­saut­ta­mas­sa mur­ros­ta koh­ti sosi­aa­li­sem­paa ja yhtei­söl­li­sem­pää verkkoa.

Somea­lus­to­jen myö­tä myös net­ti­si­vut ovat uuden­lai­sen pai­neen alla. Herää­kin kysy­myk­siä, kuten: kuin­ka voi­sin lisä­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta sivuil­le­ni? Miten sai­sin lisät­tyä konversioprosenttia?

Hyvä ja toi­mi­va esi­merk­ki kes­kus­te­le­vas­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta on chat­bot. Se on käte­vä, mata­lan kyn­nyk­sen vies­tin­tä­vä­li­ne. Chat­bot mah­dol­lis­taa yhtey­den­o­ton 24/7 ja hoi­taa vas­taa­mi­sen puolestasi.

Chat­bot perus­tuu aja­tuk­seen ihmi­sen halus­ta vies­tiä ja vuo­ro­vai­kut­taa asia­kas­pal­ve­lu­ti­lan­tees­sa. Pelk­kä yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke tun­tuu hie­man kyl­mäl­tä ja yksi­puo­li­sel­ta tätä aja­tus­ta vas­ten. Botit tuo­vat pal­ve­lun nettisivuillesi.

 


Usein pelk­kä yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen täyt­tä­mi­nen saat­taa tun­tua ajan haas­kauk­sel­ta — monel­la nimit­täin tun­tuu ole­van käsi­tys, että yhtey­den­ot­to­pyyn­töi­hin ei vas­tat­tai­si aina­kaan kovin nopeas­ti. Chat­bot “kuun­te­lee” ja vas­taa saman tien. Chat­bot kyse­lee yhteys­tie­to­ja kes­kus­te­lun lomas­sa, joten yhtey­den­ot­to­pyyn­tö tulee jätet­tyä kuin huomaamatta.

Uuden vuo­si­kym­me­nen alus­sa moni toi­mi­ja onkin siir­ty­mäs­sä hyö­dyn­tä­mään chat­bot­tia sen sijaan, että sivus­tol­la oli­si ainoas­taan yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke. Roh­keim­mat miet­ti­vät jopa yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen pois­ta­mis­ta koko­naan, mut­ta me Hel­poil­la koti­si­vuil­la suo­sit­te­lem­me pitä­mään yhtey­den­ot­to­mah­dol­li­suuk­sien kir­jon mah­dol­li­sim­man laajana.

Kan­nat­taa­kin siis miet­tiä mikä sopi­si par­hai­ten omal­le koh­de­ryh­mäl­le ja yri­tyk­sen koti­si­vuil­le. Se on kui­ten­kin var­maa, että vuo­si 2020 tuo chat­bot­te­ja yhä ene­ne­vis­sä mää­rin eri sivus­toil­le. Pian sinun­kin yri­tyk­se­si koh­de­ryh­mä saat­taa olla bot­tius­kol­lis­ta porukkaa.

Lue lisää chat­bo­teis­ta aiem­mis­ta pos­tauk­sis­tam­me. Yleis­tä infoa löy­dät täs­tä pos­tauk­ses­ta ja botin käsi­kir­joit­ta­mi­ses­ta olem­me kir­joit­ta­neet tän­ne.

2. Mobii­li on ensi­si­jai­nen selailuväline

Hyvin suu­ri osa verk­ko­lii­ken­tees­tä tapah­tuu myös vuon­na 2020 mobii­lis­sa ja tämä pitää ottaa huo­mioon jo verk­ko­si­vu­ja suun­ni­tel­les­sa. Täs­tä syys­tä kai­kil­le pää­te­lait­teil­le ongel­mit­ta skaa­lau­tu­vat, res­pon­sii­vi­set sivut ovat tär­keäm­mät kuin koskaan.

Sivus­tot kan­nat­taa suun­ni­tel­la niin, että ne skaa­lau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti eri lai­te­nä­ky­mil­le. Voi olla kui­ten­kin jär­ke­vää suun­ni­tel­la erik­seen mobii­li­lait­teil­le sovel­tu­va lay­out, sil­lä jo yli puo­let verk­ko­se­lai­lus­ta teh­dään mobiilissa.

Mobii­liys­tä­väl­li­syy­des­tä on puhut­tu jo vuo­sien ajan ja se alkaa olla perus­kau­raa suun­nit­te­lus­sa. Vuon­na 2020 puhu­taan­kin koti­si­vut­ren­dien tasol­la mobii­lien­si­si­jai­suu­des­ta, jos­sa suun­nit­te­lu aloi­te­taan­kin mobiilinäkymästä.

3. Käy­tet­tä­vyy­des­tä saa­vu­tet­ta­vuu­teen vuon­na 2020

Verk­ko­si­vu­ja raken­ne­taan usein visu­aa­li­suus edel­lä, mut­ta myös käy­tet­tä­vyys on nous­sut sen rin­nal­la yhtä tär­keäk­si teki­jäk­si. Ymmär­re­tään, että mitä hel­pom­min käy­tet­tä­vät sivut, sitä suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä asia­kas myös ete­nee osto­po­lul­laan koh­ti kaup­paa. Tie­don tulee löy­tyä vai­vat­to­mas­ti ja yhtey­den­o­ton tulee olla help­poa. Nämä ovat perus­asioi­ta verk­ko­si­vu­jen suunnittelussa.

Kun käy­tet­tä­vyy­den perus­asiat ovat hal­lus­sa, voi­daan men­nä astet­ta syvem­mäl­le ja alkaa miet­tiä myös saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Fyy­si­ses­sä teke­mi­ses­sä ter­mi on yhtä kuin esteet­tö­myys, joka tar­koit­taa kai­kil­le yhtä­läis­tä oikeut­ta liik­kua ilman estei­tä. Saa­vu­tet­ta­vuus on digi­maa­il­man esteet­tö­myyt­tä ja myös eri­tyis­ryh­mil­lä tulee olla mah­dol­li­suus käyt­tää verk­ko­si­vu­ja ongelmitta.

Myös van­huk­set käyt­tä­vät verk­koa, joten on huo­mioi­ta­va ihmi­sen muut­tu­neet eri­tyis­tar­peet iän karttuessa.

 

Monel­la jul­kis­hal­lin­non toi­mi­jal­la on jo digi­pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuus­suun­ni­tel­ma, joka ete­nee asteit­tain koh­ti EU-direk­tii­vin mukais­ta suositusta.

Kai­kil­le tasa­ver­tai­ses­ti saa­vu­tet­ta­vil­la verk­ko­si­vuil­la toteu­tu­vat mm. seu­raa­vat seikat:

  • Teks­ti­si­säl­tö on hel­pos­ti sil­mäil­tä­vis­sä ja se on jäsenneltyä
  • Asia tulee ilmi jo heti teks­tin alus­sa, lop­pu­teks­ti tuo lisäarvoa
  • Kie­li on yleis­ta­juis­ta ja hel­pos­ti ymmärrettävää
  • Sivus­to toi­mii myös esim. ruu­dun­lu­kuoh­jel­mal­la ja kuvien alt-teks­tit ovat kun­nos­sa.
  • Tie­toa on saa­ta­vil­la muu­ten­kin kuin teks­ti­muo­dos­sa, esim. videot ja infografiikka
  • Väl­te­tään yllät­tä­viä välk­ky­viä sisäl­tö­jä, jot­ka voi­vat lau­kais­ta esim. migreenikohtauksen

Verk­ko­si­vus­to­ja suun­nit­te­le­val­le tai jopa nii­den käyt­tä­jäl­le saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set saat­ta­vat tun­tua vähä­pä­töi­sil­tä. On kui­ten­kin tär­ke­ää omak­sua Design for all –ajat­te­lu, sil­lä se itsea­sias­sa lisää sivus­to­jen help­po­käyt­töi­syyt­tä myös ei-eri­tyis­ryh­mil­le. Jos tämä­kään ei vakuu­ta, voi joh­toa­ja­tuk­sek­seen ottaa sen, että saa­vu­tet­ta­vuus kai­kil­le ryh­mil­le voi par­haim­mil­laan vai­kut­taa yri­tyk­se­si myyn­tiin kas­vat­taen sitä.

4. Laa­du­kas sisäl­tö on yksi koti­si­vu­jen tär­keim­mis­tä ominaisuuksista

Vaik­ka kaik­ki edel­lä mai­ni­tut sei­kat oli­si­vat yri­tyk­se­si net­ti­si­vuil­la kun­nos­sa, ei mikään vie pois sitä tosia­si­aa, että laa­du­kas sisäl­tö on se, mikä lop­pu­jen lopuk­si on avai­na­se­mas­sa. Laa­du­kas sisäl­tö on sel­ke­ää ja oikein koh­den­net­tua. Teks­ti­si­säl­töä on tär­ke­ää myös tuot­taa aktii­vi­ses­ti lisää, sil­lä se paran­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Aktii­vi­suus nimit­täin ker­too Googlel­le, että sivus­to on toi­min­nas­sa ja sisäl­tö­jä päivitetään.

Hyvä sisäl­tö kan­nat­taa kir­joit­taa avain­sa­na edel­lä. Mie­ti, mil­lä sanal­la poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si etsi­vät tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si. Mikä­li tämä tun­tuu haas­ta­val­ta, voi toki ensin kir­joit­taa teks­tin ja sen jäl­keen lisä­tä sii­hen halua­ma­si avainsanat.

Sisäl­lön­tuo­tan­non voi ostaa toki myös val­mii­na pal­ve­lu­na. Laa­duk­kaan teks­ti­si­säl­lön tuot­ta­mi­nen voi yllät­täen muo­dos­tua pul­lon­kau­lak­si yri­tyk­sen koti­si­vu­pro­jek­tis­sa, joten val­miik­si tuo­tet­tu sisäl­tö on var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to. Tutus­tu täs­tä sisäl­lön­tuo­tan­to­pal­ve­luum­me.

Tilaa uutis­kir­je ja saat kuu­kausit­tain moni­puo­li­sia vink­ke­jä lii­ke­toi­min­ta­si kehittämiseen.

5. Video­ma­te­ri­aa­li verk­ko­si­vuil­la vah­vis­taa sisäl­lön sanomaa

Sisäl­tö video­muo­dos­sa on teho­kas­ta ja vai­kut­ta­vaa. On tut­kit­tu että infor­maa­tio, joka tulee video­muo­dos­sa jää parem­min mie­leen kuin teks­ti­muo­toi­nen informaatio.

Videoi­ta voi lisä­tä vah­vis­ta­maan teks­ti­si­säl­töä. Var­sin­kin, jos kysees­sä on jokin haas­ta­va aihe, voi video olla hyvä rat­kai­su. Video­si­säl­töä voi tuot­taa myös ajat­te­le­mal­la hie­man ns. laa­ti­kon ulko­puo­lel­le. Sitä voi tuo­da inno­va­tii­vi­ses­ti yhteyk­siin, jois­sa sitä ei yleen­sä ole totut­tu näkemään.

Esi­mer­kik­si myyn­nin ja mark­ki­noin­nin pik­ku­hil­jaa sulau­tues­sa lähem­mäs toi­si­aan, voi­si yhte­nä idea­na olla esi­mer­kik­si myyn­nil­li­sen video­ter­veh­dyk­sen teke­mi­nen poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le.

6. Sivu­jen latausnopeus

Vuo­den 2020 net­ti on nopea, aina­kin jos ver­taa inter­ne­tin alkuai­koi­hin, jol­loin sivun latau­tu­mi­sen taus­ta­musiik­ki­na soi modee­min yhdis­tä­mi­sää­ni. Verk­ko­si­vu­jen käyt­tä­jä on tot­tu­nut sii­hen, että sivut latau­tu­vat sala­man­no­peas­ti. Pois­tu­mis­pro­sent­ti kas­vaa huo­mat­ta­vas­ti, jos sisäl­tö ei aukea heti.

Aika, jon­ka ihmi­set käyt­ti­vät vuon­na 1996 net­ti­si­vu­jen latau­tu­mi­sen odot­te­luun on jopa huvit­ta­vaa ver­rat­tu­na aikaan, jon­ka käyt­tä­jät nyky­päi­vä­nä suos­tu­vat odot­te­le­maan. Infor­maa­tio­tul­va ja tie­don nopea­tem­poi­suus ovat muo­kan­neet aivo­jam­me suun­taan, jos­sa nano­se­kun­nin vii­ve latau­tu­mi­ses­sa voi saa­da aikaan välit­tö­män pois­tu­mi­sen sivus­tol­ta. Kes­kit­ty­mis­ky­ky on hei­ken­ty­nyt ja ihmi­set ärsyyn­ty­vät hel­pos­ti odottelusta.

Eri­tyi­ses­ti verk­ko­kau­pas­sa on hyvin tär­ke­ää, että tuot­teet latau­tu­vat nopeas­ti. Jo aivan pie­ni­kin lataus­no­peu­den hidas­tu­mi­nen aiheut­taa kon­ver­sio­me­ne­tyk­siä. Tämä taas näkyy suo­raan yri­tyk­sen myyn­ti­ti­lil­lä. Jopa yhden sekun­nin hei­kom­pi latausai­ka vähen­tää myyn­tiä huomattavasti.

Onnek­si on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta teh­dä toi­mia, joil­la oman yri­tyk­sen koti­si­vu­jen lataus­no­peus para­nee. Tutus­tu täs­tä vink­kei­hin, joil­la voit itse­kin vai­kut­taa sivus­ton nopeu­teen.

Sivu­jen latausai­kaa on mah­dol­lis­ta nopeut­taa myös Aseon auto­maat­ti­sen nopeusop­ti­moin­ti­pal­ve­lun avul­la. Sen ansios­ta min­kä tahan­sa net­ti­si­vus­ton tek­ni­nen nopeusop­ti­moin­ti voi­daan auto­ma­ti­soi­da 5 minuutissa.Palvelu nopeut­taa sivu­jen latausai­ko­ja, min­kä ansios­ta käyt­tä­jä­tyy­ty­väi­syys para­nee ja toden­nä­köi­ses­ti myös verk­ko­si­vus­ton tulok­set Googles­sa para­ne­vat. 

Lopuk­si

Vuo­si 2020 tuo muka­naan koko­naan uuden vuo­si­kym­me­nen. Digi­mark­ki­noin­nin saral­la suu­ria mul­lis­tuk­sia ei ole tie­dos­sa, ennem­min­kin tee­ma­na voi­si olla van­han uudis­ta­mi­nen ja parantaminen.

Verk­ko­si­vut eivät ole katoa­mas­sa min­ne­kään, päin­vas­toin: yri­tyk­sel­lä on hyvä olla oma tur­va­sa­ta­ma sen lisäk­si, että se vai­kut­taa eri somea­lus­toil­la. Kos­kaan ei voi nimit­täin tie­tää mis­sä jamas­sa eri sosi­aa­li­sen median kana­vat ovat vaik­ka­pa vii­den vuo­den kuluttua.

Yri­tyk­sen omia koti­si­vu­ja kehit­tä­mäl­lä ja päi­vit­tä­mäl­lä olet oman alus­ta­si hal­ti­ja ja laa­du­kas­ta sisäl­töä tuot­ta­mal­la teet sivus­tos­ta­si myös asiak­kail­le­si tutun ja tur­val­li­sen pai­kan, johon on muka­va tul­la. Saat samal­la sitou­tet­tua asiak­kaa­si yhteisöksi.

Varaa maksuton konsultaatiopuhelu

Seuraa meitä myös

Samankaltaisia artikkeleita

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Kolme uusinta artikkelia

pastellinvärinen retrokamera

Kuvat net­ti­si­vuil­le – vink­ke­jä kuvien valintaan

Kuten Help­po­jen koti­si­vu­jen blo­giar­tik­ke­leis­sa on aiem­min­kin todet­tu, on hyvä sisäl­tö net­ti­si­vu­jen tär­kein omi­nai­suus. Kuvat ovat osa sisäl­töä ja ne luo­vat mie­li­ku­vaa yri­tyk­sen arvo­maa­il­mas­ta. Niil­lä myös tuo­daan teks­ti­si­säl­lön vies­tiä vah­vem­min esille. 

Lue lisää »

Sisällysluettelo