Chat­bo­tin käsi­kir­joit­ta­mi­nen

Val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu chat­bot on erin­omai­nen työ­ka­lu yri­tys­ten verk­ko­si­vuil­le, mut­ta tie­dät­kö, miten hyvä chat­bot käsi­kir­joi­te­taan?

Verk­ko­kaup­pa-alus­tat ver­tai­lus­sa

Verk­ko­kaup­pa-alus­to­ja on saa­ta­vil­la moneen eri läh­töön. Kan­nat­taa vali­ta sel­lai­nen, joka sopii par­hai­ten yri­tyk­se­si myyn­nin volyy­miin ja on tar­vit­taes­sa muo­kat­ta­vis­sa yri­tys­toi­min­nan skaa­lau­tues­sa.