Chat­bo­tin käsi­kir­joit­ta­mi­nen

Val­miik­si käsi­kir­joi­tet­tu chat­bot on erin­omai­nen työ­ka­lu yri­tys­ten verk­ko­si­vuil­le, mut­ta tie­dät­kö, miten hyvä chat­bot käsi­kir­joi­te­taan?