Päi­vi­tet­ty 4.10.2018

Avoi­met työ­pai­kat

Mukaan kivaan poruk­kaan?

Helpotkotisivut.fi MS Oy työ­paik­ka­na

Hel­pot­ko­ti­si­vut on vuon­na 2013 perus­tet­tu suo­ma­lai­sil­le pk-yri­tyk­sil­le suun­tau­tu­nut digi­toi­mis­to Hel­sin­gin Kan­nel­mäes­tä. Olem­me mm. suun­ni­tel­leet sekä toteut­ta­neet tähän men­nes­sä jo yli 1000 verk­ko­si­vus­toa ja yli 800 logoa.
Tii­mis­säm­me työs­ken­te­lee into­hi­moi­sia ammat­ti­lai­sia, jot­ka halua­vat paran­taa verk­ko­se­laa­mi­sen käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta ja hel­pot­taa yrit­tä­jien arkea jär­ke­vil­lä sekä kus­tan­nus­te­hok­kail­la rat­kai­suil­la.

Kas­va­va­na yri­tyk­se­nä mei­tä kiin­nos­ta­vat aina uudet ja ahke­rat per­soo­nat, joil­la on halu menes­tyä. Ota yhteyt­tä ja ker­ro mik­si sinä oli­sit hyvä lisä jouk­koom­me?

Etsim­me täl­lä het­kel­lä työ­har­joit­te­li­joi­ta ja ammat­ti­lai­sia mm. seu­raa­viin teh­tä­viin:
- WordPress koti­si­vu­jen toteu­tus
- Google Ads
- Graa­fi­nen suun­nit­te­lu
- Myyn­ti ja mark­ki­noin­ti

Lisä­tie­toa avoi­mis­ta pai­kois­ta antaa:

Leo Sävel
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, osa­kas
+358 45 161 3667 (arki­sin 09.00 - 16.00)
leo.savel@helpotkotisivut.fi

Mikä­li et löy­tä­nyt sopi­vaa avoin­ta teh­tä­vää, ker­ro meil­le mitä muu­ta voi­sit tar­jo­ta, tai jätä avoin hake­mus.