Tar­joa verk­ko­vie­rai­li­joil­le­si parem­pi käyt­tä­jä­ko­ke­mus ja nos­ta tulok­sia­si haku­ko­neis­sa nopeusop­ti­moin­nin avulla

Auto­maat­ti­nen hakukoneoptimointi

Aseon auto­maat­ti­sen haku­ko­neop­ti­moin­nin ansios­ta voit nopeut­taa sivus­to­si latausai­ko­ja tehokkaasti

Tie­sit­kö, että yli puo­let netin­käyt­tä­jis­tä selaa verk­ko­si­vu­ja puhe­li­mel­laan ja yli puo­let heis­tä pois­tuu sivus­tol­ta, jos lataus­no­peus ylit­tää 3 sekun­tia? Koti­si­vu­je­si lataus­no­peus vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti sii­hen, miten hyvin poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si viih­ty­vät sivuil­la­si sekä sii­hen, miten Google rank­kaa sivut hakutuloksissaan.

Asiak­kaa­si odot­ta­vat sivu­je­si latau­tu­van alle kah­des­sa sekunnissa

47 % sivus­to­vie­rai­li­jois­ta­si odot­taa sivu­jen latau­tu­van kah­des­sa sekun­nis­sa tai sen alle. Hitaam­min latau­tu­vat koti­si­vut anta­vat hel­pos­ti nega­tii­vi­sen ensi­vai­ku­tel­man ja saat­ta­vat luo­da mie­li­ku­van yri­tyk­ses­tä, joka ei ole pysy­nyt muka­na tek­no­lo­gian kehi­tyk­ses­sä, vaik­ka totuus oli­si aivan toi­nen. Älä aja poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta­si kil­pai­li­jan syliin sivus­ton hitau­den vuok­si, var­mis­ta nopeat sivut auto­maat­ti­sen nopeusop­ti­moin­ti­pal­ve­lun avulla.

Auto­maat­ti­nen haku­ko­neop­ti­moin­ti vai­kut­taa sivus­to­si nopeu­teen ja hakukonenäkyvyyteen

Sivus­ton latausai­ka on yksi tär­keim­mis­tä asiois­ta tek­ni­ses­sä haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa. Lataus­no­peus nimit­täin vai­kut­taa sekä suo­raan että välil­li­ses­ti haku­ko­ne­nä­ky­vyy­tee­si. Mikä­li sivus­to­vie­rai­li­jat eivät hitau­den vuok­si viit­si jää­dä selaa­maan verk­ko­si­vus­toa­si, vaan pois­tu­vat suo­raan las­keu­tu­mis­si­vun kaut­ta, sivus­ton väli­tön pois­tu­mis­pro­sent­ti kas­vaa ja selail­tu­jen sivu­jen mää­rä pie­ne­nee. Nämä asiat vai­kut­ta­vat erit­täin hai­tal­li­ses­ti myös hakukonenäkyvyyteesi.

helpotkotisivut-sivuston-rakenne

Tilaa Aseon auto­maat­ti­nen haku­ko­neop­ti­moin­ti hin­taan
40 €/kk

Tilaa Aseon auto­maat­ti­nen haku­ko­neop­ti­moin­ti Hel­poil­ta koti­si­vuil­ta hin­taan 480 €/vuodessa (nor­maa­lis­ti 708 €/v). Aseo on kan­sain­vä­li­nen verk­ko­si­vu­jen auto­maat­ti­seen nopeusop­ti­moin­tiin eri­kois­tu­nut yri­tys, jon­ka avul­la min­kä tahan­sa verk­ko­si­vus­ton tek­ni­nen nopeusop­ti­moin­ti voi­daan auto­ma­ti­soi­da 5 minuu­tis­sa. Pal­ve­luun sisäl­tyy auto­maat­ti­sen haku­ko­neop­ti­moin­nin lisäk­si haku­ko­ne­tu­los­ten kehi­tyk­sen ana­ly­soin­ti ja raportointi.

Kokei­le ilmai­sek­si 30 vuo­ro­kau­den ajan ja näe tulok­set itse

Haluat­ko kokeil­la nopeusop­ti­moin­ti­pal­ve­lua 30 päi­vän ajan veloi­tuk­set­ta ja todis­taa tulok­set omin sil­min? Aseo tar­jo­aa ilmai­sen kokei­lu­jak­son, mil­le tahan­sa verk­ko­si­vus­tol­le. Aloi­ta mak­su­ton kokei­lu heti tai ota yhteyt­tä niin ker­rom­me lisää!

Kenel­le Aseon nopeusop­ti­moin­ti­pal­ve­lu soveltuu?

Aseon nopeusop­ti­moin­ti­pal­ve­lu sovel­tuu niin vähem­män lii­ken­nöi­dyil­le kuin vilk­kaam­mil­le­kin sivus­toil­le, mut­ta on ehdo­ton kai­kil­le, jot­ka halua­vat tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man hyvän käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen verk­ko­vie­rai­li­joil­leen ja panos­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen­sä. Aseon auto­maat­ti­nen haku­ko­neop­ti­moin­ti on lois­ta­va valin­ta myös sil­loin, kun haluat lisä­tä sivus­to­si toi­min­ta­var­muut­ta. Aseon omi­nai­suuk­siin sisäl­tyy always on ‑toi­min­to, joka näyt­tää täy­sin toi­mi­van sivus­ton sivus­to­vie­rai­li­joil­le sil­loin­kin, jos alku­pe­räi­nen sivus­to on esi­mer­kik­si kaatunut.

Miten Aseon nopeusop­ti­moin­ti­pal­ve­lu toimii?

Tyy­pil­li­sis­tä nopeusop­ti­moin­ti­li­sä­osis­ta ja ‑jär­jes­tel­mis­tä poi­ke­ten Aseo tar­jo­aa koko­nais­rat­kai­sun, jol­la voi­daan vai­kut­taa sekä tie­dos­to­jen pal­ve­lu- että sisäl­lön piir­tä­mis­no­peu­teen. Taval­li­set nopeusop­ti­moin­ti­työ­ka­lut kor­jaa­vat nopeu­teen liit­ty­vät ongel­mat usein vain osit­tain, mut­ta Aseo puh­dis­taa, pak­kaa ja uudel­leen­jär­jes­tää HTML-sivut, puh­dis­taa, pak­kaa ja lii­maa JS- ja CSS-tie­dos­tot sekä pak­kaa ja luo uuden suku­pol­ven kuvatiedostot.

Mik­si vali­ta Aseon nopeusoptimointipalvelu?

Haluat­ko tar­jo­ta asiak­kail­le­si parem­man käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen ja nos­taa koti­si­vu­je­si sijoi­tus­ta hakukonetuloksissa?